Quyết định 1529/QĐ-BTTTT chỉ tiêu kỹ thuật cho chất lượng dịch vụ mạng 5G

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1529/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G.

Điều 2. Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G quy định tại Điều 1 Quyết định này phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước.

Điều 3. Cục Viễn thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc áp dụng Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các Vụ: Khoa học và Công nghệ; Công nghệ thông tin; Pháp chế;

- Cục Tần số vô tuyến điện;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, CVT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI 5G

(Phiên bản 1.0)

(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT ngày 08/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 2020

 

 

MỤC LỤC

 

KÝ HIỆU

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

A. Mục đích ban hành

B. Bộ chỉ tiêu chất lượng đầu cuối 5G

I. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR1:

1. Băng tần hoạt động và ấn định kênh:

2. Các đặc tính của máy phát:

2.1.  Công suất máy phát:

2.2. Dải công suất đầu ra:

2.3. Phát xạ phổ đầu ra:

2.4. Phát xạ phổ tần RF đầu ra khi có kết hợp sóng mang liên băng:

3. Các đặc tính của máy thu:

3.1. Phân tập ăng ten của máy thu:

3.2. Độ nhạy chuẩn máy thu:

3.3. Mức tín hiệu đầu vào cực đại:

3.4. Mức tín hiệu đầu vào cực đại khi có kết hợp sóng mang:

3.5. Độ chọn lọc kênh lân cận:

3.6. Độ chọn lọc kênh lân cận đối với CA:

3.7. Các đặc tính chặn:

3.8. Các đặc tính chặn đối với kết hợp sóng mang:

3.9. Đáp ứng giả của máy thu:

3.10. Đặc tính xuyên điều chế:

3.11. Phát xạ giả máy thu:

II. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR2:

1. Băng tần hoạt động và ấn định kênh:

1.1. Băng tần hoạt động:

1.2. Băng tần hoạt động khi có kết hợp sóng mang:

1.3. Băng thông kênh UE:

1.4. Băng thông kênh UE kết hợp sóng mang:

1.5. Khoảng cách kênh (Channel spacing):

2. Các đặc tính của máy phát:

2.1. Công suất máy phát:

2.2. Dải công suất đầu ra:

2.3. Phát xạ phổ tần RF đầu ra:

2.4. Phát xạ phổ tần RF đầu ra khi có kết hợp sóng mang:

3. Các đặc tính của máy thu:

3.1. Phân tập ăng ten của máy thu:

3.2. Độ nhạy chuẩn máy thu:

3.3. Mức tín hiệu đầu vào cực đại:

3.4. Mức tín hiệu đầu vào cực đại đối với    kết hợp sóng mang:

3.5. Độ chọn lọc kênh lân cận:

3.6. Độ chọn lọc kênh lân cận đối với CA:

3.7. Đặc tính chặn của máy thu:

3.8. Các đặc tính chặn đối với kết hợp sóng mang:

3.9. Phát xạ giả máy thu:

III. Yêu cầu đo kiểm các tham số

 

 

KÝ HIỆU

 

ΔfOOB

ΔRIB,4R

BWchannel

BWchannel,block

BWchannel_CA

BWgb

BWGB,Channel(k)

BWInterferer

FC

FC,low

FC,high

Fdl_low

FDL_high

FUL_low

FUL_high

Fedge,block,low

Fedge,block,high

Fedge_low

Fedge_high

FInterferer (offset)

Δ Tần số phát xạ ngoài băng

Giá trị điều chỉnh độ nhậy thu cho 4 cổng ăng ten

Băng thông kênh

Băng thông khối con, thể hiện qua MHz

Băng thông kênh kết hợp, thể hiện qua MHz

Giá trị lớn nhất (BWGB,Channel(k))

Băng thông bảo vệ tối thiểu (Bảng 69) của sóng mang k

Băng thông của nhiễu

Tần số tham chiếu RF trên kênh Raster

Fc của sóng mang thấp nhất, thể hiện qua MHz

Fc của sóng mang cao nhất, thể hiện qua MHz

Tần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường xuống

Tần số cao nhất của băng tần hoạt động đường xuống

Tần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường lên

Tần số cao nhất của băng tần hoạt động đường lên

Biên dưới của khối con

Biên trên của khối con

Biên dưới của băng thông kênh kết hợp

Biên trên của băng thông kênh kết hợp

Độ lệch tần của nhiễu (giữa tần số trung tâm của nhiễu và tần số sóng mang của sóng mang đo được)

FInterferer

FIoffset

Tần số của nhiễu

Độ lệch tần của nhiễu (giữa tần số trung tâm của nhiễu và biên gần nhất của sóng mang đo được)

Foffset

Foffset,high

Độ lệch tần từ Fc_high tới biên cao hoặc Fc_low tới biên thấp

Độ lệch tần từ Fc,high tới biên trên băng thông UE RF, hoặc từ Fc,block, high tới biên trên khối con

Foffset,low

Độ lệch tần từ Fc,low tới biên dưới băng thông UE RF, hoặc từ Fc,biock, low tới biên dưới khối con

Foob

Lcrb

Biên giữa phát xạ ngoài băng NR và miền phát xạ giả

Băng thông truyền dẫn thể hiện chiều dài của phân bổ khối tài nguyên liên tục

NRaclr

Nrb

NRB_agg

nr aclr

Cấu hình băng thông truyền dẫn

Cấu hình băng thông truyền dẫn kết hợp, số lượng RB kết hợp trong toàn bộ băng thông kênh kết hợp được phân bổ

Nrb,c

NRB,largest BW

Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang c

Cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

NRB,low

Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang thành phần cấp phát thấp nhất được cấp phát

NRB,high

Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang thành phần cấp phát cao nhất được cấp phát

PCMAX

PCMAX, c

PCMAX, f, c

Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại

Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại đối với cell phục vụ c

Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại đối với sóng mang f của cell phục vụ c trong mỗi khe thời gian

PInterferer

Plargest BW

Công suất điều chế trung bình của nhiễu

Công suất cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

PPowerClass

Giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai

Pumax

RBstart

SCSc

SCSlargest BW

Công xuất đầu ra UE cực đại cấu hình đo được

Chỉ số RB thấp nhất của các khối tài nguyên phát

SCS của sóng mang thành phần c

SCS cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

SCslow

SCShigh

UTRAaclr

SCS của sóng mang thành phần thấp nhất được cấp phát

SCS của sóng mang thành phần cao nhất được cấp phát

utra aclr

 
 

 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

Từ viết tắt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

ACLR

Tỉ số công suất rò kênh lân cận

Adjacent Channel Leakage Ratio

ACS

Độ chọn lọc kênh lân cận

Adjacent Channel Selectivity

BS

Trạm gốc

Base Station

BW

Băng thông

Bandwidth

BWP

Phần băng thông

Bandwidth Part

CA

Kết hợp sóng mang

Carrier Aggregation

CC

Các sóng mang thành phần

Component Carriers

CW

Sóng liên tục

Continuous Wave

DC

Kết nối kép

Dual Connectivity

DFT-s-OFDM

OFDM trải phổ bằng DFT

Discrete Fourier Transform-spread-OFDM

E-UTRA

Truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS tiên tiến

Evolved UTRA

FR

Dải tần số

Frequency Range

ITU-R

Lĩnh vực Thông tin vô tuyến của ITU

Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union

MBW

Băng thông đo

Measurement bandwidth

NR

Mạng vô tuyến 5G

New Radio

NS x

Giá trị báo hiệu mạng x

Network Signalling x

OCNG

Tạo nhiễu kênh OFDMA

OFDMA Channel Noise Generator

QAM

Điều chế biên độ cầu phương

Quadrature Amplitude Modulation

RE

Thành phần tài nguyên vô tuyến

Resource Element

REFSENS

Nhạy thu tham chiếu

Reference Sensitivity

RF

Tần số vô tuyến

Radio Frequency

Rx

Máy thu

Receiver

SC

Sóng mang đơn

Single Carrier

SCS

Khoảng cách sóng mang con

Subcarrier spacing

SDL

Băng tần phụ đường xuống

Supplementary Downlink

SEM

Mặt nạ phát xạ phổ

Spectrum Emission Mask

SNR

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Signal-to-Noise Ratio

SUL

Băng tần phụ đường lên

Supplementary uplink

Tx

Máy phát

Transmitter

 
 

 

 

 

A. Mục đích ban hành

Tài liệu này ban hành Bộ tiêu chí tại giao diện vô tuyến của thiết bị đầu cuối 5G hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần dải tần được quy định tại mục 1, phần II và III để hướng dẫn cơ quan, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối 5G.

B. Bộ chỉ tiêu chất lượng đầu cuối 5G

Bộ chỉ tiêu về chất lượng đầu cuối 5G gồm các yêu cầu sau:

I. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR1:

1. Băng tần hoạt động và ấn định kênh:

Dải tần hoạt động của các thiết bị đầu cuối bao gồm 2 dải tần FR1 FR2 được quy định như sau:

Bảng 1: Dải tần hoạt động của UE trên dải tần FR1 FR2

Phân loại

Dải tần tương ứng

FR1

410 MHz - 7125 MHz

FR2

24250 MHz - 52600 MHz

 

 

1.1. Băng tần hoạt động:

Băng tần hoạt động của UE hoạt động được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2: Băng tần hoạt động của UE FR1

Băng tần

Băng tần hướng lên UL BS thu/UE phát

FUL,low - FUL,high

Băng tần hướng xuống DL BS phát /UE thu

FDL,low - FDL,high

Chế độ song công

n1

1920 MHz - 1980 Mhz

2110 MHz - 2170 Mhz

FDD

n3

1710 MHz - 1785 MHz

1805 MHz - 1880 MHz

FDD

n5

824 MHz - 835 MHz

869 MHz - 880 MHz

FDD

n8

880 MHz - 915 MHz

925 MHz - 960 MHz

FDD

n28

703 MHz - 733 MHz

758 MHz - 788 MHz

FDD

n40

2300 MHz - 2400 MHz

2300 MHz - 2400 MHz

TDD

n41

2496 MHz - 2690 MHz

2496 MHz - 2690 MHz

TDD

n77v

3600 MHz - 3960 MHz

3600 MHz - 3960 MHz

TDD

n79

4800 MHz - 5000 MHz

4800 MHz - 5000 MHz

TDD

 

 

1.2. Băng tần hoạt động khi có kết hợp sóng mang:

Đối với kết hợp sóng mang trong băng liền kề (Intra-band contiguous), băng tần hoạt động được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3: Băng tần hoạt động đối với kết hợp sóng mạng trong băng liền kề

Băng NR CA

Băng NR

CA_n771

n77

CA_n791

n79

Chú thích 1: Yêu cầu tối thiểu chỉ áp dụng đối với Tx/Rx không đồng thời giữa tất cả sóng mang

 

 

Đối với kết hợp sóng mang liên băng (Inter-band), băng tần hoạt động được quy định tại Bảng 4.

Bảng 4: Băng tần hoạt động kết hợp sóng mang liên băng (2 băng)

Băng NR CA

Băng NR

CA n3-n77

n3, n77

CA n3-n79

n3, n79

CA n8-n79

n8,n79

CA n77-n79

n77, n79

Chú thích : Áp đụng đối với UE hỗ trợ kết hợp sóng mang liên băng bắt buộc đồng thời cả Rx/Tx

 

 

1.3. Băng thông kênh UE:

Băng thông kênh UE hỗ trợ sóng mang đơn NR RF ở đường lên hoặc đường xuống của UE. Từ phía trạm gốc, các băng thông kênh UE khác nhau có thể được hỗ trợ trong cùng phổ tần cho phát/thu từ các UE kết nối tới trạm gốc. Việc truyền tải đa sóng mang trên cùng một UE hay trên các UE khác nhau có thể được hỗ trợ trong cùng một băng thông kênh trạm gốc.

Từ phía đầu cuối, UE được cấu hình với 1 hoặc nhiều sóng mang/sóng mang thành phần phần, mỗi sóng mang này là băng thông kênh của UE đó, và UE không cần biết băng thông kênh BS hay việc ấn định băng thông cho UE như thế nào.

Cấu trúc băng thông kênh, cấu hình băng thông truyền dẫn và bảo vệ như trong Hình 1.

Hình 1 - Băng thông kênh và cấu hình băng thông truyền dẫn đối với một sóng mang

 

Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa Nrb đối với mỗi băng thông kênh UE và khoảng cách giữa các sóng mang con (SCS - Subcarrier Spacing) được quy định tại Bảng 5.

Bảng 5: Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa Nrb

SCS (kHz)

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

Nrb

15

25

52

79

106

133

160

216

270

n/a

n/a

n/a

n/a

30

11

24

38

51

65

78

106

133

162

217

245

273

60

n/a

11

18

24

31

38

51

65

79

107

121

135

 

 

Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu (minimum guardband) đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS được quy định tại Bảng 6.

Bảng 6: Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS (kHz)

SCS (kHz)

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

15

242.5

312.5

382.5

452.5

522.5

592.5

552.5

692.5

n/a

n/a

n/a

n/a

30

505

665

645

805

785

945

905

1045

825

925

885

845

60

n/a

1010

990

1330

1310

1290

1610

1570

1530

1450

1410

1370

 

Lưu ý: Băng bảo vệ tối thiểu được tính là: (BWChannel x 1000 (kHz) - Nrb x SCS x 12)/2 - SCS/2. Trong đó Nrb được quy định trong Bảng 5.

1.4. Băng thông kênh UE kết hợp sóng mang:

Đối với kết hợp sóng mang, cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa được định nghĩa trên sóng mang thành phần và tuân thủ quy định trong Bảng 5.

Đối với kết hợp sóng mang liền kề trong băng, băng thông kênh kết hợp và băng bảo vệ được mô tả như trong Hình 2.

Hình 2 - Băng thông kênh kết hợp sóng mang liền kề trong băng

 

Băng thông kênh kết hợp BWchanneLCA được tính theo công thức:

BWChannel_CA = Fedge,high - Fedge,low (MHz).

Trong đó biên dưới và biên trên băng thông Fedge,low, Fedge,high được sử dụng như là các điểm tham chiếu đối với các yêu cầu máy phát và thu và được định nghĩa như sau:

Fedge,low = FC,low - Foffset,low

Fedge,high = Fc,high + Foffset,high

Độ lệch tần số trên/dưới tùy thuộc vào cấu hình băng thông truyền dẫn cao nhất và thấp nhất của biên sóng mang thành phần và được xác định theo công thức:

Fedge,low = (Nrb,low*12 + 1)*SCSlow/2 + BWgb (MHz)

Fedge,high = (Nrb,high*12 - 1)*SCShigh/2 + BWgb (MHz)

BWGB - max(BWGB,Channel(k))

- BWgb ,Channel(k) : Băng thông bao vệ tối thiểu (Bảng 6) của sóng mang k;

- Nrb,low và NRB,high : Cấu hình băng thông truyền dẫn (Bảng 5) đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất;

- SCSlow và SCShigh : Khoảng cách giữa các sóng mang con đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất.

Đối với kết hợp sóng mang không liền kề trong băng, băng thông khối con (Sub­block Bandwidth) và biên khối con (Sub-block edges) được mô tả như trong Hình 3.

Hình 3 - Băng thông khối con kết hợp sóng mang không liền kề trong

 

Băng thông khối con (BWChannel,biock) được tính theo công thức:

Độ lệch tần số trên và dưới Foffset,biock,low và Foffset,biock,high tùy thuộc vào cấu hình băng thông truyền dẫn của thành phần sóng mang lớn nhất và nhỏ nhất được phân bổ với 1 khối con và được tính như sau:

- BWgb ,Channel(k) : Băng thông bảo vệ tối thiểu (Bảng 6) của sóng mang k;

- NRB,low và NRB,high : Cấu hình băng thông truyền dẫn (Bảng 5) đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất trong một khối con;

- SCSlow và SCShigh : Khoảng cách giữa các sóng mang con đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất trong một khối con.

1.5. Ấn định kênh (Channel arrangement):

1.5.1. Khoảng cách kênh (Channel spacing):

Khoảng cách kênh danh định giữa 2 sóng mang NR lân cận được định nghĩa như sau:

- Trường hợp băng tần hoạt động NR với kênh raster 100 kHz (Channel Raster)

o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2

- Trường hợp băng tần hoạt động NR với kênh raster 15 kHz (Channel Raster)

o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2+{-5 kHz, 0 kHz, 5 kHz} khi ΔFRaster = 15 kHz

o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2+{-10 kHz, 0 kHz, 10 kHz}khi ΔFRaster = 30 kHz

Trong đó: BWChannel(1) và BWChannel(2) là băng thông kênh của các sóng mang.

1.5.2. Phân tách tần số phát-thu (TX-RX frequency separation):

Khoảng cách mặc định từ kênh TX (tần số trung tâm sóng mang) và kênh RX (tần số trung tâm sóng mang) trong băng tần hoạt động tuân thủ theo Bảng 7.

Bảng 7: Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS (kHz)

Băng tần hoat động NR

Phân tách tần số trung tâm sóng mang TX - RX

n1

190 MHz

n2

80 MHz

n3

95 MHz

n5

45 MHz

n7

120 MHz

n8

45 MHz

n12

30 MHz

n20

-41 MHz

n25

80 MHz

n28

55 MHz

n66

400 MHz

n70

295,3001 MHz

n71

-46 MHz

n74

48 MHz

Chú thích 1: Phân tách tần số trung tâm sóng mang TX - RX mặc định

 

 

2. Các đặc tính của máy phát:

2.1. Công suất máy phát:

2.1.1. Công suất ra cực đại của máy phát:

Các loại công suất của UE sau đây xác định công suất ra cực đại đối với băng thông truyền dẫn bất kỳ thuộc băng thông kênh của sóng mang NR. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms).

Công suất ra cực đại của UE không được vượt các giá trị tại Bảng 8.

Bảng 8: Phân loại công suất UE

Băng tần NR

Loại 1 (dBm)

Dung sai (dB)

Loại 2 (dBm)

Dung sai (dB)

Loại 3 (dBm)

Dung sai (dB)

n1

 

 

 

 

23

±2

n2

 

 

 

 

23

±23

n3

 

 

 

 

23

±23

n5

 

 

 

 

23

±2

n7

 

 

 

 

23

±23

n8

 

 

 

 

23

±23

n12

 

 

 

 

23

±23

n20

 

 

 

 

23

±23

n25

 

 

 

 

23

±2

n28

 

 

 

 

23

+2/-2.5

n34

 

 

 

 

23

±2

n38

 

 

 

 

23

±2

n39

 

 

 

 

23

±2

n40

 

 

 

 

23

±2

n41

 

 

26

+2/-33

23

±23

n50

 

 

 

 

23

±2

n51

 

 

 

 

23

±2

n66

 

 

 

 

23

±2

n70

 

 

 

 

23

±2

n71

 

 

 

 

23

+2/-2.5

n74

 

 

 

 

23

±2

n77

 

 

26

+2/-3

23

+2/-3

n78

 

 

26

+2/-3

23

+2/-3

n79

 

 

26

+2/-3

23

+2/-3

n80

 

 

 

 

23

±2

n81

 

 

 

 

23

±2

n82

 

 

 

 

23

±2

n83

 

 

 

 

23

±2/-2.5

n84

 

 

 

 

23

±2

n86

 

 

 

 

23

±2

Chú thích 1: PPowerClass là giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai

Chú thích 2: Công suất loại 3 là giá trị mặc định

Chú thích 3: Đối với các băng thông truyền dẫn nằm trong giới hạn FUL_lowFUL_low + 4 MHz hoặc FUL_high - 4 MHz FUL-high, yêu cầu công suất ra cực đại được nới lỏng bằng cách giảm giới hạn dưới của dung sai một đoạn 1,5 dB.

 

 

2.1.2. Công suất ra cực đại của máy phát đối với kết hợp sóng mang liên băng (Iner-band CA):

Đối với kết hợp sóng mang liên băng chỉ 1 sóng mang đường lên phân bổ tại 1 băng NR, yêu cầu công suất máy phát như mục 2.1.1.

Đối với kết hợp sóng mang đường lên phân bổ trong 2 băng NR thì công suất đầu ra cực đại UE được xác định tại tất cả các sóng mang trong các băng tần khác nhau. Nếu mỗi băng có các kết nối ăng ten riêng rẽ thì công suất đầu ra cực đại được xác định là tổng công suất đầu ra cực đại tại mỗi kết nối ăng ten UE.

Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms).

Công suất ra cực đại của UE đối với kết hợp sóng mang liên băng (Iner-band CA) không được vượt các giá trị tại Bảng 9.

Bảng 9: Phân loại công suất kết hợp sóng mang liên băng đường lên (2 sóng mang)

Cấu hình NR CA

Loại 1 (dBm)

Dung sai (dB)

Loại 2 (dBm)

Dung sai (dB)

Loại 3 (dBm)

Dung sai (dB)

Loại 4 (dBm)

Dung sai (dB)

CA_n3A-n78A

 

 

 

 

23

+2/-32

 

 

CA_n8A-n78A

 

 

 

 

23

+2/-32

 

 

Chú thích 1: 2 băng thông truyền dẫn nằm trong giới hạn FUL_lowFUL_low + 4 MHz hoặc FUL_high - 4 MHz và FUL_high, yêu cầu công suất ra cực đại được nới lỏng bằng cách giảm giới hạn dưới của dung sai 1,5 dB.

Chú thích 2: PPowerClass là giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai.

Chú thích 3: Đối với kết hợp sóng mang liên băng, yêu cầu công suất cực đại phải áp dụng tổng công suất phát của tất cả các sóng mang thành phần (mỗi UE).

Chú thích 4: Công suất loại 3 là giá trị mặc định.

 

 

2.2. Dải công suất đầu ra:

Công suất đầu ra tối thiểu điều khiển được của một UE là công suất trong băng thông kênh của tất cả các cấu hình băng thông phát (các khối tài nguyên) khi được thiết lập phát công suất tối thiểu.

Công xuất đầu ra tối thiểu được định nghĩa là công suất trung bình tại ít nhất một khung con 1 ms và không được vượt quá giá trị trong Bảng 10.

Bảng 10: Công suất ra tối thiểu

Băng thông kênh (MHz)

Công suất ra tối thiểu (dBm)

Băng thông đo kiểm (MHz)

5

-40

4.515

10

-40

9.375

15

-40

14.235

20

-40

19.095

25

-39

23.955

30

-38.2

28.815

40

-37

38.895

50

-36

48.615

60

-35.2

58.35

80

-34

78.15

90

-33.5

88.23

100

-33

98.31

 

 

2.3. Phát xạ phổ đầu ra:

2.3.1. Băng thông chiếm dụng:

Băng thông chiếm dụng là băng thông bao hàm 99% tổng công suất trung bình của phổ phát xạ trên kênh được gán.

Băng thông chiếm dụng đối với tất cả các cấu hình băng thông truyền tải (Các khối tài nguyên) không được nhỏ hơn băng thông kênh trong Bảng 11.

Bảng 11: Băng thông chiếm dụng

 

Băng thông kênh NR

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

Băng thông kênh chiếm dụng (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

 

 

2.3.2. Phát xạ ngoài băng:

Phát xạ ngoài băng gồm các phát xạ không mong muốn nằm ngay ngoài băng thông kênh được gán do quá trình điều chế và đặc tính phi tuyến của máy phát nhưng không bao gồm phát xạ giả.

Giới hạn phát xạ ngoài băng này được quy định theo mặt nạ phổ phát xạ và tỉ số công suất rò kênh lân cận.

2.3.2.1. Mặt nạ phát xạ phổ (SEM-Spectrum emission mask):

Mặt nạ phát xạ phổ của UE áp dụng đối với các tần số (ΔFOOB) bắt đầu từ ± biên băng thông kênh NR được cấp phát.

Đối với độ lệch tần số lớn hơn ΔFooB , các phát xạ giả phải tuân thủ theo quy định tại mục 2.3.3.

Công suất phát xạ của UE không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 12.

Bảng 12: Mặt nạ phát xạ phổ NR

Giới hạn phát xạ phổ (dBm) / Băng thông kênh

ΔFoob

(MHz)

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

Băng thông đo kiểm

± 0-1

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

 

 

 

 

 

1 % băng thông kênh

± 0-1

 

 

 

 

 

 

 

-24

-24

-24

-24

-24

30 kHz

± 1-5

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

 

± 5-6

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 6-10

-25

-13

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±10-15

 

-25

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±15-20

 

 

-25

-13

-13

 

 

 

 

 

 

 

±20-25

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

±25-30

 

 

 

 

-25

 

-13

 

 

 

 

 

 

±30-35

 

 

 

 

 

-25

-13

 

 

 

 

 

±35-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±40-45

 

 

 

 

 

 

-25

 

-13

 

 

 

 

±45-50

 

 

 

 

 

 

 

 

-13

 

 

 

±50-55

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

±55-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13

 

 

±60-65

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

-13

 

±65-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz

±80-85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

±85-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±90-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

±95-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±100-105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

2.3.2.2. Tỷ số công suất dò kênh lân cận:

Tỉ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỉ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh lân cận.

a. NR ACLR

Tỉ số công suất rò kênh lân cận NR (NRaclr) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh NR được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh NR lân cận .

Công suất kênh NR được cấp phát và công suất kênh NR lân cận được đo với bộ lọc chữ nhật có băng thông đo quy định tại Bảng 13.

Bảng 13: Băng thông đo kiểm NRaclr

Băng thông kênh NR / Băng thông đo kiểm NR ACLR

 

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

Băng thông đo kiểm

NRaclr

4.515

9.375

14.235

19.095

23.955

28.815

38.895

48.615

58.35

78.15

88.23

98.31

 

 

Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -50 dBm thì NRaclr phải lớn hơn giá trị tại Bảng 14.

Bảng 14: Yêu cầu NRaclr

 

Công suất lớp 2

Công suất lớp 3

NRaclr

31 dB

30 dB

 

 

b. Tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với UTRA

Tỉ số công suất rò kênh lân cận đối với UTRA (UTRAaclr) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh NR được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh UTRA lân cận .

UTRAaclr được quy định cho kênh lân cận đầu tiên (UTRAaclr1) có tần số trung tâm ± 2,5 MHz so với biên kênh NR và cho kênh lân cận UTRA thứ 2 (UTRAaclr2) có tần số trung tâm lệch ± 7.5 MHz so với biên kênh NR.

Công suất kênh UTRA được đo kiểm với bộ lọc RRC với hệ số Roll-off α = 0, 22 và băng thông bằng 3,84 MHz. Công suất kênh NR được cấp phát và công suất kênh NR lân cận được đo với một bộ lọc chữ nhật có băng thông đo quy định tại Bảng 13.

Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -50 dBm thì UTRAaclr1UTRAaclr2 phải lớn hơn giá trị tại Bảng 15.

Bảng 15: Yêu cầu UTRAaclr

 

Công suất lớp 3

UTRAaclr1

33

UTRAaclr2

36

 

 

2.3.3. Phát xạ giả máy phát:

Phát xạ giả của máy phát là các phát xạ được tạo ra bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: các phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng.

các giới hạn phát xạ giả được quy định tại các điều khoản yêu cầu chung phù hợp với khuyến nghị ITU-R SM.329-12 và yêu cầu băng tần hoạt động NR của UE co­existence.

Để nâng cao độ chính xác thử nghiệm, độ nhạy và hiệu quả của phép đo, băng thông phân giải có thể nhỏ hơn băng thông đo. Khi băng thông phân giải nhỏ hơn băng thông đo, kết quả đo phải được lấy tích phân trên băng thông đo để thu được băng thông tạp âm tương đương của băng thông đo.

2.3.3.1. Các yêu cầu chung đối với phát xạ giả:

Trừ khi có quy định khác, các giới hạn phát xạ giả áp dụng đối với các dải tần số lớn hơn Foob (MHz) trong Bảng 16 tính từ biên của băng thông kênh.

Bảng 16: Gianh giới giữa ngoài băng NR và miền phát xạ giả

Băng thông kênh

Biên OOB FOOB (MHz)

BWChannel

BWChannel + 5

 

 

Các giới hạn phát xạ giả trong Bảng 17 áp dụng đối với tất cả các cấu hình băng tần của máy phát (NRB) và tất cả các băng thông kênh.

Bảng 17: Yêu cầu đối với phát xạ giả

Dải tần số

Mức cực đại

Băng thông đo

Chú thích

9 kHz f < 150 kHz

-36 dBm

1 kHz

 

150 kHz f < 30 MHz

-36 dBm

10 kHz

 

30 MHz f < 1000 MHz

-36 dBm

100 kHz

 

1 GHz f < 12.75 GHz

-30 dBm

1 MHz

 

-25 dBm

1 MHz

3

12.75 GHz f < hài bậc 5th tại biên tần trên của băng tần hoạt động UL (GHz)

-30 dBm

1 MHz

1

12.75 GHz < f < 26 GHz

-30 dBm

1 MHz

2

Chú thích 1: Áp dụng với các tần số thuộc dải tần từ biên trên của băng UL lớn hơn 2,69 GHz

Chú thích 2: Áp dụng với các tần số thuộc dải tần từ biên trên của băng UL lớn hơn 5,2 GHz

Chú thích 3: Áp dụng với băng n41, các cấu hình CA băng n41, và các cấu hình cho phép kết nối kép EN-DC mà bao gồm băng n41 được quy định tại mục 5.2B của TS 38.101-3 khi mạng báo hiệu là NS_04.

 

 

2.3.3.2. Phát xạ giả đối với UE kết hợp (co-existence):

Yêu cầu này áp dụng đối với các băng NR để cùng tồn tại với các băng bảo vệ.

Bảng 18: Các yêu cầu về phát xạ giả đối với UE kết hợp

Băng NR

Phát xạ giả đối với UE kết hợp

Băng bảo vệ

Dải tần số (MHz)

Mức cực đại (dBm)

MBW

(MHz)

Chú thích

n1, n84

E-UTRA Band 1, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76,

NR Band n78, n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

NR Band n77

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 3, 34

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

Dải tần số

1880

-

1895

-40

1

15, 27

Dải tần số

1895

-

1915

-15.5

5

15, 26,

27

Dải tần số

1915

-

1920

+1.6

5

15, 26,

27

n2

E-UTRA Band 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 48, 50, 51, 53, 66, 70, 71, 74, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 2, 25

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

E-UTRA Band 43

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

n3, n80

E-UTRA Band 1, 5, 7, 8, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73,74, 75, 76.

NR Band n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 3

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

E-UTRA Band 11, 18, 19, 21

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

13

E-UTRA Band 22, 42, 52,

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

13

n5

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 41, 52

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 11, 21

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

39

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8,39

n7

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 85,

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

2570

-

2575

+1.6

5

15, 21,

26

Dải tần số

2575

-

2595

-15.5

5

15, 21,

26

Dải tần số

2595

-

2620

-40

1

15, 21

n8, n81

E-UTRA Band 1, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA band 3, 7, 22, 41, 42, 43, 52,

NR Band n77, n78, n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA 8

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

E-UTRA Band 11, 21

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8

n12

E-UTRA Band 2, 5, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 30, 41, 48, 50, 51, 53, 71, 74

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 4, 10, 66, 70

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 12, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

n20, n82

E-UTRA Band 1, 3, 7, 8, 22, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 50, 51, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 76

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 20

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

E-UTRA Band 38, 42, 52, 69,

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

Dải tần số

758

-

788

-50

1

 

n25

E-UTRA Band 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 48, 53, 66, 70, 71, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 2

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

E-UTRA Band 25

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

E-UTRA Band 43

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

n28, n83

E-UTRA Band 1, 4, 10, 22, 32, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 75, 76,

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 1

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

19, 25

E-UTRA Band 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 34, 38, 40, 41, 66, 72,

NR Band n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 11, 21

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

19, 24

Dải tần số

470

-

694

-42

8

15, 35

Dải tần số

470

-

710

-26.2

6

34

Dải tần số

662

-

694

-26.2

6

15

Dải tần số

758

-

773

-32

1

15

Dải tần số

773

-

803

-50

1

 

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8, 19

n34

E-UTRA Band 1, 3, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 32, 33, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 69, 72, 74,

75, 76,

NR Band n78, n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

5

NR Band n77

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8

n38

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

2620

-

2645

-15.5

5

15, 22,

26

Dải tần số

2645

-

2690

-40

1

15, 22

n39

E-UTRA Band 1, 8, 22, 26, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 74,

NR Band n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

Dải tần số

1805

-

1855

-40

1

33

Dải tần số

1855

-

1880

-15.5

5

15, 26,

33

n40

E-UTRA Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76,

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

NR Band n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

n41

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 85,

NR Band n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

NR Band n79

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 9, 11, 18, 19, 21

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

30

Dải tần số

1884.5

 

1915.7

-41

0.3

8, 30

n50

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 65, 66, 67, 68, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

n51

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

12, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 65, 66, 67, 68

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

n66, n86

E-UTRA Band 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 43, 50, 51, 53, 66, 70, 71, 74, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 42, 48

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

n70

E-UTRA Band 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 48, 66, 70, 71, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

n71

E-UTRA Band 4, 5, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 48, 53, 66, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 2, 25, 41, 70

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 29

FDL_low

-

FDL_high

-38

1

15

E-UTRA Band 71

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

n74

E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 65, 66, 67, 68, 85

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8

Dải tần số

1400

-

1427

-32

27

15, 41

Dải tần số

1475

-

1488

-50

1

42

Dải tần số

1488

-

1518

-50

1

15

n77, n78

E-UTRA Band 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 65

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8

n79

E-UTRA Band 1, 3, 5, 8, 11, 18, 19, 21, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 65

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

8

Chú thích 1: Fdl_low FDL_high được quy định tại bảng 5.2-1 của TS 38.101-1 hoặc tại bảng 5.5-1 của TS 36.101

Chú thích 2: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với các yêu cầu tại Bảng 17 áp dụng cho mỗi sóng mang NR cấp phát, được sử dụng trong phép đo phát xạ giả hài bậc 2, 3, 4 hay bậc 5. Do sự mở rộng (spreading) của phát xạ hài, dải tần số 1 MHz đầu tiên phải được loại trừ tại cả hai phía của phát xạ hài. Khoảng cách loại trừ tổng cộng nằm tại tâm của phát xạ hài (2 MHz + N x Lcrb x 180 kHz), với N là 2, 3, 4, 5 tương ứng với hài bậc 2, 3, 4, 5. Ngoại lệ được phép nếu băng thông đo MBW chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên khoảng cách loại trừ tổng cộng.

Chú thích 3: Khoảng cách sóng mang con (SCS) được giả định là 15 kHz khi băng thông kênh nhỏ hơn hoặc bằng 50 MHz. Đối với trường hợp băng thông kênh lớn hơn 50 MHz, khoảng cách sóng mang con nhỏ hơn 15 kHz. Băng thông truyền dẫn xác định theo khối tài nguyên (RB), không bị giới hạn tới 15 kHz SCS và sẽ điều chỉnh tương ứng với SCS

Chú thích 5: Đối với chế độ không đồng bộ TDD, để đáp ứng các yêu cầu này các giới hạn sẽ được áp dụng đối với cả băng tần hoạt động và băng bảo vệ.

Chú thích 8: Áp dụng khi hoạt động cùng với hệ thống PHS trong băng 1884.5 - 1915.7 MHz.

Chú thích 13: Yêu cầu này áp dụng đối với băng thông kênh NR là 5, 10, 15 và 20 MHz trong băng cấp phát 1744.9 MHz và 1784.9 MHz.

Chú thích 15: Các yêu cầu này cũng áp dụng đối với dải tần số mà nhỏ hơn Foob (MHz) trong bảng 6.5.3.1-1 tính từ biên của băng thông kênh.

Chú thích 19: Áp dụng khi sóng mang NR được cấp phát nằm trong dải 718 MHz và 748 MHz, và khi băng thông kênh sử dụng là 5 hoặc 10 MHz.

Chú thích 21: Yêu cầu này được áp dụng với các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2 500 - 2 570 MHz với các hạn chế sau: đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2560,5 - 2562,5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2552 - 2560 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB

Chú thích 22: Yêu cầu này áp dụng đối với UE công suất loại 3 và các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2570 - 2615 MHz với các hạn chế sau: Đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2605.5 - 2607.5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2597 - 2605 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB. Đối với UE công suất loại 2 và các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2570 - 2615 MHz phải áp dụng NS 44. Đối với UE công suất loại 2 hoặc loại 3 mà băng thông kênh bao trùm dải tần số 2615 - 2620 MHz thì yêu cầu áp dụng với công suất đầu ra cực đại được cấu hình + 19 dBm trong IE P-Max.

Chú thích 24: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với yêu cầu áp dụng -38 dBm/MHz cho mỗi sóng mang NR cấp phát được sử dụng trong phép đo hài phát xạ giả bậc 2. Phép loại trừ này cũng áp dụng nếu có ít nhất một RB riêng lẻ trong băng truyền dẫn mà hài bậc 2 chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên băng thông đo (MBW).

Chú thích 25: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với yêu cầu áp dụng -36 dBm /MHz cho mỗi sóng mang NR cấp phát được sử dụng trong phép đo hài phát xạ giả bậc 3. Phép loại trừ này cũng áp dụng nếu có ít nhất một RB riêng lẻ trong băng truyền dẫn mà hài bậc 3 chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên băng thông đo (MBW).

Chú thích 26: Đối với các băng lân cận, giới hạn phát xạ có thể gây can nhiễu tới UE đang hoạt động trong băng tần hoạt động được bảo vệ.

Chú thích 27: Yêu cầu này áp dụng đối với các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 1920 - 1980 MHz với các hạn chế sau: Đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1927.5 - 1929.5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1930 - 1938 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB.

Chú thích 30: Yêu cầu này áp dụng khi sóng mang NR trong dải 2545 - 2575 MHz hoặc 2595 - 2645 MHz và băng thông kênh là 10 hoặc 20 MHz

Chú thích 33: Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các sóng mang có băng thông trong dải 1885-1920 MHz (không áp dụng đối với sóng mang mà có ít nhất 1RB trong dải 1880 - 1885 MHz). Yêu cầu này áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB của sóng mang với băng thông 15 MHz khi tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1892.5 - 1894.5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1895 - 1903 MHz. Đối với băng thông kênh là 25 MHz, 30 MHz, và 40 MHz, áp dụng NS 45.

Chú thích 34: Yêu cầu này áp dụng đối với băng thông kênh NR là 5 và 10 MHz phân bổ trong băng tần 718 - 728 MHz. Đối với sóng mang có băng thông 10 MHz, yêu cầu này áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 30 RB với RBstart > 1 và RBstart < 48.

Chú thích 35: Yêu cầu này áp dụng trong trường hợp băng thông 10 MHz phân bổ trong 703 MHz và 733 MHz, nếu không yêu cầu -25 dBm với áp dụng băng thông đo là 8 MHz.

Chú thích 41: Áp dụng trong trường hợp khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh NR hướng lên ≥ 1427 MHz + BW kênh cấp phát 5 và 10 MHz, và khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh NR hướng lên ≥ 1440 MHz đối với băng thông kênh là 15 và 20 MHz.

Chú thích 42: Áp dụng cho các trường hợp sau: băng thông 5 MHz, và khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh NR hướng lên ≤ 1467 MHz đối với băng thông 10 MHz, và khi biên dưới của tần số kênh NR hướng lên ≤ 1463.8 MHz với băng thông 15 MHz, và khi biên dưới của tần số kênh NR hướng lên ≤ 1460.8 MHz với băng thông 20 MHz.

 
 
 
 

2.3.4. Xuyên điều chế máy phát:

Đặc tính xuyên điều chế máy phát là phép đo khả năng của máy phát hạn chế việc tạo ra các tín hiệu ở các thành phần phi tuyến do sự xuất hiện của tín hiệu mong muốn và tín hiệu nhiễu đi vào máy phát qua ăng ten.

Xuyên điều chế máy phát UE được định nghĩa là tỷ số giữa công suất trung bình của tín hiệu không mong muốn và công suất trung bình thành phần xuyên điều chế khi tín hiệu nhiễu sóng liên tục (CW - Continuous Wave) được gộp vào tín hiệu mong muốn tại đầu ra của ăng ten phát (hoặc là các cổng ăng ten - nếu là ăng ten tích hợp). Công suất tín hiệu mong muốn và công suất thành phần xuyên điều chế được xác định qua bộ lọc hình chữ nhật NR với băng thông đo được quy định tại Bảng 19.

Bảng 19: Xuyên điều chế máy phát

Băng thông kênh tín hiệu mong muốn

BWChannel

Độ lệch tần số tín hiệu nhiễu tính từ kênh trung tâm

BWchannel

2*BWchannel

Mức tín hiệu nhiễu CW

-40 dBc

Thành phần xuyên điều chế

< -29 dBc

< -35 dBc

Băng thông đo

Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa giữa các SCS khác nhau đối với băng thông kênh quy định tại mục 6.5.2.4.1-1 của TS 138 101-1

Độ lệch phép đo tính từ kênh trung tâm

BWchannel and 2*BWchannel

2*BWchannel and 4*BWchannel

 

 

2.4. Phát xạ phổ tần RF đầu ra khi có kết hợp sóng mang liên băng:

2.4.1. Băng thông chiếm dụng đối với CA liên băng (Inter-band CA):

Đối với kết hợp sóng mang liên băng mà hướng lên được gán trên 2 băng NR, băng thông chiếm dụng được xác định trên các sóng mang thành phần.

Băng thông chiếm dụng là băng thông bao hàm 99% tổng cộng công suất trung bình của phổ tần phát trên băng thông kênh được gán của các sóng mang thành phần. Chiếm dụng băng thông không được nhỏ hơn giá trị băng thông kênh UE kết hợp sóng mang.

2.4.2. Phát xạ giả UE kết hợp đối với kết hợp sóng mang liên băng:

Yếu cầu đối với phát xạ giả UE co-existence đối với kết hợp sóng mang liên băng được quy định trong Bảng 20.

Bảng 20: Các yêu cầu đối với kết hợp sóng mạng liên băng hướng lên (2 băng)

NR CA

Phát xạ giả

Băng bảo vệ

Dải tần (MHz)

Mức cực đại (dBm)

MBW

(MHz)

Chú thích

CA_n3-n78

E-UTRA Band 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 65

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

3

CA_n8-n78

E-UTRA Band 1, 8, 20, 28, 34, 39, 40, 65

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Band 3, 7, 41

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Band 11, 21

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

5

Dải tần số

860

-

890

-40

1

4,5

Dải tần số

1884.5

-

1915.7

-41

0.3

3

Chú thích 1: Fdl_low và FDL_high được quy định tại bảng 5.2-1 của TS 38.101-1 hoặc tại bảng 5.5-1 của TS 36.101

Chú thích 2: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với các yêu cầu tại Bảng 17 áp dụng cho mỗi sóng mang NR cấp phát, được sử dụng trong phép đo phát xạ giả hài bậc 2, 3, 4 hay bậc 5. Do sự mở rộng (spreading) của phát xạ hài, dải tần số 1 MHz đầu tiên phải được loại trừ tại cả hai phía của phát xạ hài. Khoảng cách loại trừ tổng cộng nằm tại tâm của phát xạ hài (2 MHz + N x Lcrb x 180 kHz), với N là 2, 3, 4, 5 tương ứng với hài bậc 2, 3, 4, 5. Ngoại lệ được phép nếu băng thông đo MBW chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên khoảng cách loại trừ tổng cộng.

Chú thích 3: Áp dụng khi hoạt động cùng với hệ thống PHS trong băng 1884.5 - 1915.7 MHz.

Chú thích 4: Các yêu cầu này cũng áp dụng đối với dải tần số mà nhỏ hơn Foob (MHz) trong Bảng 16 tính từ biên của băng thông kênh.

Chú thích 5: Yêu cầu này áp dụng trong các trường hợp sau: A: Đối với các sóng mang băng thông kênh 5 MHz khi tần số trung tâm sóng mang (Fc) nằm trong dải 902.5 MHz ≤ Fc < 907.5 MHz với băng thông truyền dẫn hướng lên ≤ 20 RB; B: Đối với các sóng mang băng thông kênh 5 MHz khi tần số trung tâm sóng mang (Fc) nằm trong dải 907.5 MHz ≤ Fc ≤ 912.5 MHz mà không có bất kỳ giới hạn nào về băng thông truyền dẫn hướng lên; C: Đối với các sóng mang băng thông kênh 10 MHz khi tần số trung tâm sóng mang (Fc) Fc = 910 MHz với băng thông truyền dẫn hướng lên ≤ 32 RB và RBstart > 3.

 

 

3. Các đặc tính của máy thu:

3.1. Phân tập ăng ten của máy thu:

Mỗi một UE yêu cầu trang bị tối thiểu 2 cổng ăng ten Rx trong tất cả các băng tần hoạt động. Riêng đối với băng n7, n38, n41, n77, n78, n79 mỗi UE yêu cầu trang bị tối thiểu 4 cổng ăng ten Rx. Yêu cầu này áp dụng trong trường hợp băng tần sử dụng là băng độc lập hoặc là một phần của tổ hợp băng.

3.2. Độ nhạy chuẩn máy thu:

Mức công suất độ nhạy chuẩn (REFSENS) là công suất trung bình tối thiểu áp dụng cho mỗi cổng ăng ten UE mà khi đó thông lượng sẽ không được vượt quá các yêu cầu của kênh đo tham chiếu.

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm chuẩn được quy định tại mục A.2.2.2, A.2.3.2, A3.2 và A.3.3, tài liệu ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, tài liệu ETSI TS 138 101-1) với các tham số xác định trong Bảng 21 và Bảng 22.

 

Bảng 21: Độ nhạy chuẩn 2 cổng ăng ten QPSK PREFSENS

 

Băng tần hoạt động / SCS / Băng thông kênh / Chế độ song công

Băng tần hoạt động

SCS kHz

5 MHz (dBm)

10 MHz (dBm)

15 MHz (dBm)

20 MHz (dBm)

25 MHz (dBm)

30 MHz (dBm)

40 MHz (dBm)

50 MHz (dBm)

60 MHz (dBm)

80 MHz (dBm)

90 MHz (dBm)

100 MHz (dBm)

Chế độ song công

n1

15

-100.0

-96.8

-95.0

-93.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-97.1

-95.1

-94.0

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-97.5

-95.4

-94.2

 

 

 

 

 

 

 

 

n2

15

-98.0

-94.8

-93.0

-91.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-95.1

-93.1

-92.0

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-95.5

-93.4

-92.2

 

 

 

 

 

 

 

 

n3

15

-97.0

-93.8

-92.0

-90.8

-89.7

-88.9

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-94.1

-92.1

-91.0

-89.8

-89.0

 

 

 

 

 

 

60

 

-94.5

-92.4

-91.2

-90.0

-89.1

 

 

 

 

 

 

n5

15

-98.0

-94.8

-93.0

-86.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-95.1

-93.1

-88.6

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n71

15

-98.0

-94.8

-93.0

-91.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-95.1

-93.1

-92.0

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-95.5

-93.4

-92.2

 

 

 

 

 

 

 

 

n8

15

-97.0

-93.8

-91.4

-85.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-94.1

-91.7

-87.2

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n12

15

-97.0

-93.8

-84.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-94.1

-84.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n20

15

-97.0

-93.8

-91.0

-89.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-94.1

-91.1

-90.0

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n25

15

-96.5

-93.3

-91.5

-90.3

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-93.6

-91.6

-90.5

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-94.0

-91.9

-90.7

 

 

 

 

 

 

 

 

n28

15

-98.5

-95.5

-93.5

-90.8

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-95.6

-93.6

-91.0

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n34

15

-100.0

-96.8

-95.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-97.1

-95.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-97.5

-95.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n38‘

15

-100.0

-96.8

-95.0

-93.8

 

 

 

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-97.1

-95.1

-94.0

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-97.5

-95.4

-94.2

 

 

 

 

 

 

 

 

n39

15

-100.0

-96.8

-95.0

-93.8

-92.7

-91.9

-90.6

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-97.1

-95.1

-94.0

-92.8

-92.0

-90.7

 

 

 

 

 

60

 

-97.5

-95.4

-94.2

-93.0

-92.1

-90.9

 

 

 

 

 

n40

15

-100.0

-96.8

-95.0

-93.8

-92.7

-91.9

-90.6

-89.6

 

 

 

 

TDD

30

 

-97.1

-95.1

-94.0

-92.8

-92.0

-90.7

-89.7

-88.9

-87.6

 

 

60

 

-97.5

-95.4

-94.2

-93.0

-92.1

-90.9

-89.8

-89.1

-87.6

 

 

n411

15

 

-94.8

-93.0

-91.8

 

 

-88.6

-87.6

 

 

 

 

TDD

30

 

-95.1

-93.1

-92.0

 

 

-88.7

-87.7

-86.9

-85.6

-85.1

-84.7

60

 

-95.5

-93.4

-92.2

 

 

-88.9

-87.8

-87.1

-85.6

-85.1

-84.7

n50

15

-100.0

-96.8

-95.0

-93.8

 

 

-90.6

-89.6

 

 

 

 

TDD

30

 

-97.1

-95.1

-94.0

 

 

-90.7

-89.7

-88.9

-87.6

 

 

60

 

-97.5

-95.4

-94.2

 

 

-90.9

-89.8

-89.1

-87.6

 

 

n51

15

-100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDD

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n66

15

-99.5

-96.3

-94.5

-93.3

 

 

-90.1

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-96.6

-94.6

-93.5

 

 

-90.2

 

 

 

 

 

60

 

-97.0

-94.9

-93.7

 

 

-90.4

 

 

 

 

 

n70

15

-100.0

-96.8

-95.0

-93.8

-92.7

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-97.1

-95.1

-94.0

-92.8

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-97.5

-95.4

-94.2

-93.0

 

 

 

 

 

 

 

n71

15

-97.2

-94.0

-91.6

-86.0