Quyết định 1174/QÐ-BVHTTDL 2024 Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1174/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1174/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1174/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:26/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 1174/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận

pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục,

thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai

_________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4147/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức và cử Báo cáo viên gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo viên có trách nhiệm giảng bài, thảo luận với học viên theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Bộ năm 2024 cấp cho Vụ Pháp chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Sở VHTT tỉnh Lào Cai;

- Lưu: VT, PC, VN(15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực

tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình,

thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước,

quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Quyết định số: 1174/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 4 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai với những nội dung cụ thể như sau:

              I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (ban hành theo Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022), Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2024 (ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-BVHTTDL ngày 05/01/2024), Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư (ban hành theo Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2023).

2. Quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc chấp hành quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu, sử dụng, tuân thủ pháp luật nói chung và các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nói riêng cho cán bộ, công chức và người dân tại địa phương.

3. Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng.

4. Tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho cán bộ, công chức và những người trực tiếp xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương (trong đó có nội dung hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước của đồng bào dân tộc Mông).

5. Việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị được triệu tập tham dự đúng thành phần, nghiêm túc.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

             1. Nội dung Hội nghị

a) Quán triệt, triển khai các chính sách, pháp luật liên quan (Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”...);

b) Quán triệt, thông tin, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch mới ban hành (Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,.);

c) Hướng dẫn kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

d) Hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho cán bộ, công chức và những người trực tiếp xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương (trong đó có nội dung hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước của đồng bào dân tộc Mông).

đ) Tuyên truyền các nội dung liên quan về cải cách hành chính (theo Công văn số 183/VP-KSTTHC ngày 05/4/2024 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính);

e) Trao đổi, thảo luận, giải đáp.

             2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 02 ngày dự kiến trong Quý II năm 2024. (Thời gian cụ thể thực hiện theo công văn triệu tập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

b) Địa điểm: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

             3. Thành phần tham dự

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai.

c) Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo, 01 đại diện phòng chuyên môn liên quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Lào Cai;

- Đại diện các phòng chuyên môn liên quan của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai;

- Đại diện các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên;

- Một số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Số lượng người dự kiến tham gia Hội nghị: khoảng 350 người

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1. Vụ Pháp chế

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Tổ chức, cử Báo cáo viên và triệu tập đại biểu;

- Xây dựng Chương trình, biên tập và chuẩn bị tài liệu cho đại biểu;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ.

             2. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật về cải cách hành chính; hướng dẫn xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

             3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện, phối hợp với Văn phòng Bộ thẩm định dự toán và triển khai theo quy định.

             4. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan khảo sát các điều kiện để tổ chức Hội nghị (địa điểm, hội trường, điều kiện đón tiếp đại biểu); triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức và Báo cáo viên Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp

luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng

dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Quyết định số: 1174/QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________________

 

              I. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban tổ chức;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

4. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai;

5. Đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai - Thành viên;

6. Bà Lê Thị Thu Oanh, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Bà Ngô Thị Thơm, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

10. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

11. Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai - Thành viên.

              II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Bà Vũ Thị Ngân, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi