Quyết định 1142/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch triển khai Quyết định 311/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1142/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022- 2030

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
- Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 311/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LI SNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIU NIÊN, NHI ĐNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030” TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 -2030” (sau đây gọi tắt là Quyết định 311), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 311 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật trên ghế nhà trường, đồng thời tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

b) Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Yêu cầu

a) Xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của các cơ quan, đơn vị để triển khai Quyết định 311 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

b) Các nội dung của Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Thường xuyên kiểm tra các hoạt động của các cơ quan báo chí, rà soát nội dung các cổng thông tin, kênh thông tin trực tuyến, nội dung trò chơi trực tuyến và dịch vụ trực tuyến đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

II. CÁC CHỈ TIÊU

1. Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% và đến năm 2030, đạt 100% học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

2. Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên là học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

3. Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

4. Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

5. Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

a) Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tăng cường tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

b) Tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, các mô hình nhằm định hướng, giáo dục học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp khi tham gia các hoạt động không lành mạnh trên không gian mạng.

c) Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nht là những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

d) Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với gia đình, nhà trường chủ động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

đ) Tổ chức các chiến dịch truyền thông dành cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện lớn của đất nước.

2. Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp.

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến học sinh, sinh viên theo đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

c) Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm hại quyền riêng tư của học sinh, sinh viên.

d) Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa, các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng; phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến, ấn phẩm sách, báo, video trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh, sinh viên.

e) Phát hiện, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc; chủ động đấu tranh phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch theo nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể; tố giác hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

3. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tích cực liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của học sinh, sinh viên; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây dựng cao.

b) Tăng số lượng, tần suất đăng tải những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

c) Triển khai các đợt thi đua cao điểm, tuần cao điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng loạt đăng tải tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian mạng, trong đó, chú trọng đăng tải trên các nền tảng số, mạng viễn thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội.

d) Phát hiện, tôn vinh, kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động.

đ) Khuyến khích, vận động văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng, có uy tín đăng tải các thông tin tích cực, câu chuyện ý nghĩa; chủ động sản xuất, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền tích cực hướng đến học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

4. Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng

a) Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác thông tin dành cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các kênh thông tin phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên; đảm bảo hiệu quả, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển.

c) Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục riêng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên các trang báo điện tử.

d) Triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

5. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng

a) Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại như: đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, video clip, phim ngắn, tuyên truyền trên không gian mạng về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

b) Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền dạng video đồ họa 2D, 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo... tái hiện lại các tấm gương anh hùng dân tộc, đặc biệt là các gương anh hùng trẻ tuổi.

c) Xây dựng các thư viện điện tử và bảo tàng trực tuyến học sinh, sinh viên; tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật giới thiệu về lịch sử của dân tộc.

6. Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp học sinh, sinh viên

a) Tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam dành cho học sinh, sinh viên.

b) Sử dụng không gian mạng và áp dụng công nghệ số để nắm bắt các thông tin, dữ liệu về thanh niên, tâm lý, nguyện vọng và xu hướng vận động của giới trẻ để kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

c) Tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, gặp gỡ học sinh, sinh viên trên không gian mạng. Hằng năm, lãnh đạo nhà trường đối thoại với học sinh, sinh viên tối thiểu 01 lần/năm theo cả 02 phương thức trực tiếp và trực tuyến.

d) Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, cơ quan chức năng trong ứng dụng các kênh thông tin tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên.

đ) Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên.

7. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, giáo viên, thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng.

a) Phát huy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trẻ, có tâm huyết trong việc kết nối, chia sẻ thông tin và dẫn dắt học sinh, sinh viên truyền thụ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa.

b) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên không gian mạng như: kỹ năng thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng truyền thông... cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, giáo viên làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

c) Thành lập các đội hình, mô hình tập hợp học sinh, sinh viên yêu thích lý luận chính trị, tạo diễn đàn trực tuyến trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ cho thanh niên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trong giáo dục lý tưởng cách mạng.

d) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

đ) Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập và tổ chức hoạt động bộ phận “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu học sinh, sinh viên trên không gian mạng”, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến học sinh, sinh viên; hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, ứng cứu học sinh, sinh viên khi gặp phải tình huống xấu trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện của các đơn vị được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

a) Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch; lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm.

c) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

d) Phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch, kinh phí hằng năm (nếu có).

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại địa phương.

4. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai Quyết định 311 phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

b) Khuyến khích, động viên, tuyên dương các tập thể, cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống trên không gian mạng.

c) Tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trên không gian mạng.

d) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch triển khai kế hoạch; hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 311/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030” TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm hoàn thành

Thời hạn hoàn thành

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

I

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

1

Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Báo cáo, bài viết

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

2

Tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, các mô hình nhằm định hướng, giáo dục học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp khi tham gia các hoạt động không lành mạnh trên không gian mạng.

Báo cáo, bài viết

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

3

Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nhất là những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Báo cáo, bài viết

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

4

Xây dựng các tuyến bài viết, phóng sự về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên các tạp chí, báo in, báo điện tử và truyền hình, mạng xã hội; tuyên truyền các cuộc thi, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng

Bài viết, phóng sự, báo cáo, bài viết

Hằng năm

- Tổng cục GDNN

- Các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

II

Tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chương trình, Kế hoạch

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

2

Tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến học sinh, sinh viên theo đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền

Báo cáo

Hằng năm

- Tổng cục GDNN

- Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

III

Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng

 

 

 

 

1

Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác thông tin dành cho học sinh, sinh viên

Báo cáo rà soát

Hằng năm

- Tổng cục GDNN

- Các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

2

Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục riêng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên các trang báo điện tử

Theo dõi, bài viết

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

V

Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đc, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng

 

 

 

 

1

Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại như: đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, video clip, phim ngắn, tuyên truyền trên không gian mạng về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc; các ấn phm tuyên truyền dạng video đồ họa 2D, 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo... tái hiện lại các tấm gương anh hùng dân tộc, đặc biệt là các gương anh hùng trẻ tuổi

Theo dõi, báo cáo, bộ sản phẩm

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

2

Khuyến khích việc xây dựng các thư viện điện tử và bảo tàng trực tuyến học sinh, sinh viên; tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật giới thiệu về lịch sử của dân tộc

Theo dõi, báo cáo, bộ sản phẩm

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

VI

Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, cơ quan chức năng trong ứng dụng các kênh thông tin tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên

Theo dõi, báo cáo

Hằng năm

Các cơ sở GDNN

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan

VII

Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, giáo viên, thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng

 

 

 

 

1

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên không gian mạng như: kỹ năng thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng truyền thông... cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, giáo viên

Theo dõi, báo cáo

Hằng năm

Tổng cục GDNN

Các đơn vị liên quan

2

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sử dụng CNTT của giáo viên trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Theo dõi, báo cáo

Hằng năm

- Tổng cục GDNN

- Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

3

Nâng cấp, hoàn thiện và phát huy vai trò các nhà văn hóa, trung tâm hoạt động dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên đồng xứng tầm với yêu cầu của sự phát triển, gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, học sinh, sinh viên

Theo dõi, báo cáo

Hằng năm

- Tổng cục GDNN

- Các cơ sở GDNN

Các đơn vị liên quan

VIII

Công tác kiểm tra, tổng kết

 

 

 

 

1

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo dõi, báo cáo

Hằng năm

- Tổng cục GDNN

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị liên quan

2

Tổ chức sơ kết kết quả triển khai Chương trình vào năm 2025 và Tổng kết triển khai Chương trình vào năm 2030

Báo cáo

2025, 2030

Tổng cục GDNN

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị liên quan

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi