Nghị quyết 78/NQ-CP 2020 ký bản ghi nhớ về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 78/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 49/TTr-BTTTT ngày 11 tháng 11 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Bản ghi nhớ nêu trên với Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động xây dựng, đề xuất các dự án nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý, theo mô hình đối tác công - tư (PPP), phù hợp với phạm vi nghiên cứu của Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm ký Bản ghi nhớ để tổng hợp, xây dựng Danh mục các dự án nghiên cứu cơ chế, chính sách Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi ký Thỏa thuận liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Điều 4. Bộ Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: (i) Khẩn trương đàm phán, ký kết Thỏa thuận liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam; (ii) Thành lập Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam để triển khai hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới trên nguyên tắc trước mắt trong 03 năm đầu không phát sinh thêm tổ chức mới, không tăng biên chế; (iii) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng phương án vận động các nguồn tài trợ hợp pháp đóng góp tài chính cho Diễn đàn Kinh tế thế giới cho năm thứ hai và năm thứ ba như Thỏa thuận nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất 03 tháng trước ngày kết thúc thời hạn 01 năm đầu hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Điều 5. Bộ Tài chính hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đóng góp cho Diễn đàn Kinh tế thế giới khoản phí thường niên của năm đầu tiên tương đương 01 triệu Đô la Mỹ, thanh toán trong thời gian 06 tháng kể từ khi công bố Thỏa thuận liên kết và thời điểm khai trương Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam; kinh phí đóng góp cho 02 năm hợp tác tiếp theo được huy động từ nguồn xã hội hóa kết hợp Ngân sách Nhà nước.

Điều 6. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục ủy quyền theo quy định và hướng dẫn, phối hợp thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: Trợ lý TTg, Vụ TH;

- Lưu: VT, QHQT(2)TK.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

thuộc tính Nghị quyết 78/NQ-CP

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:78/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:22/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chính phủ đồng ý ký Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới

Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 78/NQ-CP về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam ngày 22/5/2020.

Cụ thể, đồng ý nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam.

Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Bản ghi nhớ nêu trên với Diễn đàn Kinh tế thế giới. Đồng thời, Bộ Tài chính cần hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đóng góp cho Diễn đàn Kinh tế thế giới khoản phí thường niên của năm đầu tiên tương đương 01 triệu Đô la Mỹ, thanh toán trong thời gian 06 tháng kể từ khi công bố Thỏa thuận liên kết và thời điểm khai trương Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam...

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 78/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

--------------

No. 78/NQ-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

------------------------

Hanoi, May 22, 2020

 

 

 

RESOLUTION

Regarding the Government of the Socialist Republic of Vietnam signing a Memorandum of Understanding with the World Economic Forum on the Fourth Industrial Revolution Connected Center of Vietnam

--------------------

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 36/2018/QD-TTg dated August 24, 2018 on procedures for signing and implementing agreements in the name of the Government and requesting the president of Vietnam to sign agreements in the name of the state that are not international treaties;

At the proposal of the Ministry of Information and Communications in the Report No. 49/TTr-BTTTT dated November 11, 2019,

 

RESOLVES:

 

Article 1. To agree with contents of the Memorandum of Understanding between the Government of the Socialist Republic of Vietnam with the World Economic Forum on the Fourth Industrial Revolution Connected Center of Vietnam.

Article 2. To authorize the Minister of Information and Communications to sign in the above-mentioned Memorandum of Understanding with the World Economic Forum.

Article 3. Ministries, ministerial-level agencies and localities shall, according to their assigned functions and tasks, take responsibility to proactively formulate and propose projects on studying mechanism and policies to encourage new technology in the field of management, according to the public - private partner (PPP). Such projects must be compliance with the scope of study of the Fourth Industrial Revolution Connected Center of Vietnam, and be sent to the Ministry of Information and Communications within 03 months from the date on which the Memorandum of Understanding is signed for summarizing and formulating the List of projects on studying mechanism and policies of the Fourth Industry Revolution in cooperation with the World Economic Forum, and submit to the Prime Minister for approval before signing the Agreement with the World Economic Forum.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Resolution 78/NQ-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi