Chỉ thị 03/CT-VKSTC 2021 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 03/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

_________

 

Thời gian qua, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và lãnh đạo VKSND các cấp quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ của Ngành.

Tuy nhiên, ứng dụng CNTT trong Ngành vẫn còn nhiều hạn chế như: Hạ tầng CNTT còn thiếu và yếu; phần mềm ứng dụng CNTT chưa đủ và chất lượng hiệu quả khai thác, sử dụng còn thấp; lãnh đạo, công chức, viên chức tại nhiều đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tác dụng của ứng dụng CNTT nên việc tổ chức triển khai thực hiện kết quả chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực về CNTT chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kinh phí đầu tư cho CNTT chưa tương xứng với yêu cầu,...

Đtạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và khắc phục khó khăn do thiếu biên chế; đồng thời từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, theo lộ trình tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải xác định việc tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi strong Ngành là khâu đột phá, trọng tâm của năm 2021 và các năm tiếp theo để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Cục Thống kê tội phạm và CNTT chủ trì phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao và đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất với Viện trưởng VKSND tối cao đầu tư các dự án mở rộng và nâng cấp hạ tầng CNTT và các phần mềm ứng dụng CNTT, theo lộ trình, có thứ tự ưu tiên phù hợp với nguồn kinh phí đầu tư, phục vụ triển khai ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành; bảo đảm tính kế thừa và phát triển; liên thông các ứng dụng CNTT. Tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung tư vấn và phát huy hiệu quả các hỗ trợ của Bộ Thông tin và truyền thông.

3. Cục Thống kê tội phạm và CNTT chủ trì phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp.

4. Cục Thống kê tội phạm và CNTT chủ trì phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị liên quan xây dựng Quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân với lộ trình thực hiện cụ thể, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị trong Ngành. Xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng về CNTT, chuyển đổi số cho các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp và các khóa đào tạo nâng cao cho công chức CNTT chuyên trách. Hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Ngành.

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm rà soát, đánh giá các phần mềm ứng dụng CNTT đang sử dụng để đề xuất nâng cấp hoặc xây dựng mới nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ của đơn vị, của ngành. Chỉ đạo nhập đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu vào các phần mềm ứng dụng. Sửa đổi hoặc xây dựng quy trình giải quyết công việc phù hợp với các phần mềm ứng dụng CNTT đã được đầu tư. Thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao nếu để xảy ra mất an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị.

6. Văn phòng VKSND tối cao tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư về CNTT, chuyển đổi số trên cơ sở kinh phí được cấp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, thất thoát trong đầu tư. Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao đưa một số chỉ tiêu quan trọng về ứng dụng CNTT để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua hằng năm của các đơn vị. Nghiên cứu, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ để bổ sung phụ cấp cho công chức CNTT tại VKSND tối cao.

7. Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao có trách nhiệm đề xuất nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT; tham mưu phân bổ kinh phí phù hợp và kiểm tra việc sử dụng kinh phí CNTT của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

8. Ngoài kinh phí của ngành, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chủ động đề xuất, tranh thủ thêm sự hỗ trợ của địa phương để đầu tư cho CNTT.

9. Vụ Tổ chức cán bộ xác định biên chế và tuyển dụng kỹ sư CNTT cho Cục Thống kê tội phạm và CNTT bảo đảm chất lượng, cần đến đâu tuyển dụng đến đó. Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy và phân công chức năng, nhiệm vụ cho Cục Thống kê tội phạm và CNTT, trong đó thành lập đơn vị hoạt động có thu, có con dấu, tài khoản riêng theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ đầu tư và đào tạo về CNTT cho ngành Kiểm sát nhân dân. Tham mưu, đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao ban hành chính sách, chế độ nhằm thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác phát triển CNTT trong Ngành.

10. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, tình hình ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các đơn vị trong Ngành.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo VKSND tối cao (qua Cục Thống kê tội phạm và CNTT) để được hướng dẫn kịp thời.

Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và CNTT giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Các đơn vị thuộc VKSNDTC;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- VKSND cấp cao;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKSND cấp quận, huyện;
- Lưu: VT, Cục 2.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/CT-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 17/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!