Chỉ thị 02/CT-TTg 2022 phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 02/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

CHỈ THỊ

Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

___________

Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng được nhu cầu; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hoàn thành, từng bước được khai thác, sử dụng hiệu quả; việc trao đổi văn bản điện tử đã đi vào nền nếp; nhiều dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; xếp hạng quốc gia về Chính phủ điện tử được cải thiện; nhận thức về chuyển đổi số được nâng cao, thể hiện rõ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong và sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cũng bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại trong triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số, trong chuyển đổi số quốc gia như: Hạ tầng kỹ thuật chưa được tối ưu hóa và vận hành chuyên nghiệp, chưa có khả năng linh hoạt đáp ứng yêu cầu mới phát sinh; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước còn hạn chế; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến thấp; hoạt động của cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều công đoạn thủ công, dựa trên giấy tờ theo cách truyền thống; xếp hạng quốc gia về Chính phủ điện tử tuy có cải thiện nhưng mới ở mức trung bình trong khu vực; chuyển đổi số chưa có nhiều kết quả đột phá.

Một trong những “điểm nghẽn” quan trọng cần tập trung tháo gỡ để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số là vấn đề chia sẻ dữ liệu, nên người dân vẫn phải khai báo, cung cấp dữ liệu nhiều lần, nhất là khi thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, công tác phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số và kinh phí chi cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số chưa thực sự được quan tâm.

Để tiếp tục phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia. Trong đó cần lưu ý việc triển khai Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) phải thiết thực, hiệu quả, bền vững. Thời hạn hoàn thành: tháng 6 năm 2022.

b) Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền và theo kế hoạch hàng năm.

c) Triển khai theo kế hoạch hàng năm sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số, chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

d) Triển khai hoặc thí điểm triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022.

đ) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; hạn chế cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Không thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu khi thực hiện thủ tục hành chính nếu thông tin, dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ, trừ trường hợp thông tin, dữ liệu không bảo đảm yêu cầu về chất lượng, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.

e) Phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giáo dục và an sinh xã hội theo tiến độ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022;

g) Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công thiết yếu nêu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022.

h) Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó chú trọng việc rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: tháng 6 năm 2022.

i) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, cấp huyện từ ngày 01 tháng 12 năm 2022, cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 thực hiện số hóa từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020.

k) Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tăng cường sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ liệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin của các cơ quan bộ, ngành, địa phương.

l) Kết nối, đồng bộ dữ liệu giám sát đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ Chính phủ số, bảo đảm tận dụng, không thu thập lại các thông tin đã có.

m) Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ Chính phủ số. Thời hạn hoàn thành: tháng 9 năm 2022.

n) Thực hiện việc chuyển đổi IPv6; trong đó, ưu tiên tập trung chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước qua IPv6. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022.

o) Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

p) Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thời hạn hoàn thành: phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin trước tháng 12 năm 2022; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành trước tháng 6 năm 2023.

q) Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo kế hoạch hàng năm, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định, hoạch định chính sách và bảo đảm an toàn thông tin mạng; huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho mạng lưới công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.

r) Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số từ Trung ương đến tận cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội với nòng cốt là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại mỗi địa phương; tham gia vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng toàn quốc. Thời hạn hoàn thành: tháng 6 năm 2022.

s) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chính phủ điện tử, Chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 hàng năm.

t) Định kỳ hàng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 hàng năm.

u) Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Định kỳ tháng 12 hàng năm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ danh sách nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện xếp hạng quốc gia, triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan khác.

b) Điều phối, giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ chữ ký số từ xa để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 2022.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và kiến nghị, đề xuất định hướng lớn về phân bổ kinh phí trong năm tiếp theo. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 hàng năm.

đ) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho tối thiểu 10.000 cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí ngay trong năm 2022 để giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn lực phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022.

e) Thúc đẩy đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số theo Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thời hạn hoàn thành: tháng 10 năm 2022.

g) Đẩy mạnh việc phát triển và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong nước sản xuất thông qua Chương trình sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt (Make in Viet Nam); tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Thời hạn đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện là tháng 12 hàng năm.

h) Triển khai thí điểm trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất nhân rộng. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022.

i) Định kỳ hàng năm đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các đối tượng phù hợp khác tùy theo từng giai đoạn phát triển. Thời hạn hoàn thành: tháng 5 hàng năm.

3. Văn phòng Chính phủ

a) Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương:

- Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ứng dụng hiệu quả công nghệ số, cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021.

- Tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đến tháng 12 năm 2022 tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các bộ, ngành, địa phương. Ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022.

- Cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm thường xuyên, liên tục, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời gian thực, có các công cụ phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số. Thời gian hoàn thành: nhiệm vụ hàng năm.

4. Bộ Tài chính

Chủ trì tổng hợp, bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương và khả năng cân đối của ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai Chỉ thị.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp để định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và kiến nghị, đề xuất định hướng lớn về phân bổ kinh phí trong năm tiếp theo. Thời hạn hoàn thành: tháng 8 hàng năm.

b) Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư công hàng năm trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai Chỉ thị.

6. Bộ Công an

Tổ chức triển khai Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

7. Bộ Nội vụ

a) Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, trong cơ quan nhà nước để quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu cốt lõi cho phát triển Chính phủ số. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022.

b) Tổ chức triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, gắn kết chặt chẽ với phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

8. Bộ Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá sơ kết tình hình triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành: tháng 6 năm 2022.

9. Ban Cơ yếu Chính phủ

Đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng ký số dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Đến tháng 6 năm 2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp bộ, tỉnh; tháng 12 năm 2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp huyện; tháng 6 năm 2023 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp xã. Trong đó, đến ngày 01 tháng 7 năm 2022, cấp đủ 100% chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022.

Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (2). NHH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

thuộc tính Chỉ thị 02/CT-TTg

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:26/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 01/6, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, tỉnh

Ngày 26/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, cấp huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.

Đồng thời, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Ban Cơ yếu, đến tháng 6/2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp bộ, tỉnh; tháng 12/2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp huyện; tháng 6/2023 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp xã. Trong đó, đến ngày 01/7/2022, cấp đủ 100% chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cần chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho tối thiểu 10.000 cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí ngay trong năm 2022 để giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn lực phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số...

Xem chi tiết Chỉ thị 02/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER

_________

No. 02/CT-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, April 26, 2022


 

DIRECTIVE

On developing e-Government towards the Digital Government, promoting national digital transformation

___________

 

On March 7, 2019, the Government issues the Resolution No. 17/NQ-CP regarding certain key tasks and measures of development of the Electronic Government in the period of 2019 – 2020 with orientations toward 2025. Then, the Prime Minister issues the Decision No. 749/QD-TTg dated June 3, 2020 approving the national digital transformation program through 2025, with orientations toward 2030; the Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 approving the e-Government development strategy towards the Digital Government in the period of 2021 - 2025, with orientation toward 2030.

The implementation of the Government's Resolutions and the Prime Minister's Decisions over the past time has achieved many positive results as follows: the technical infrastructure basically meets the needs; the national database on population, the national database on business registration, the national database on insurance have been completed, gradually exploited and used effectively; the exchange of electronic documents has come into order; many public services have been provided online at levels 3, 4; the national ratings on e-Government has improved; the awareness of digital transformation has been enhanced, clearly demonstrating the important role in socio-economic development during and after the Covid-19 pandemic.

However, in fact, in the past time, there have also been many shortcomings and inadequacies in the implementation of e-Government, Digital Government, in national digital transformation, as follows: the technical infrastructure has not been optimized and professionally operated, not yet able to flexibly meet new requirements; there are still limitations in connecting and sharing data among state agencies; the rate of online public service generating dossiers and the rate of online processing dossiers are low; the operation of state agencies still has many manual stages, based on traditional papers; the national ranking of e-Government has improved but is only at the average level in the region; the digital transformation has not had many breakthrough results.

For development of e-Government, Digital Government, and promotion of digital transformation, one of the important "bottlenecks" to focus on removing is the data sharing, people still have to declare and provide data many times, especially when carrying out administrative procedures. In addition, the assurance of information safety, cyber security, human resource development for digital transformation and expenses for applying information technology, building e-Government towards the Digital Government, digital transformation has not really gotten proper attention.

In order to continue developing e-Government towards Digital Government, promoting national digital transformation, the Prime Minister directs the following contents:

1. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, People's Committees of provinces and centrally-run cities

a) Disseminate all relevant organizations and individuals on strengthening investment management to ensure efficiency, information safety, and cyber security in information technology application, development e-Government towards the Digital Government, national digital transformation. In particular, it should be noted that the implementation of the Intelligent Operations Center (IOC) system must be practical, effective and sustainable. Completion time: June 2022.

b) Promote the development and use of national digital platforms for digital transformation, the development of Digital Government, digital economy and digital society under sectors and localities according to the competence and according to the annual plan.

c) Deploy under the annual plan to use or move to the cloud computing platform, with special emphasis on ensuring the data center and cloud computing platform and services for the Digital Government, digital government to comply with standards and technical regulations and requirements on information safety and cyber security; prioritize the form of hiring professional services.

d) Implement or pilot the implementation of ministerial-level and provincial-level general data processing and analysis platform to centrally store, synthesize, analyze and process data on socio-economic development from various sources, thereby creating new information, new data services for e-Government and Digital Government. Completion time: December 2022.

dd) Implement effectively and uninterruptedly data connection and sharing among state agencies, ensuring to avoid overlapping and wasteful investment, and strictly complying with the Government’s Decree No. 47/2020/ND-CP dated April 9, 2020. Publicize the list of shared databases and the list of data-sharing services; limit the provision of information in the form of documents for information exploited through the form of data connection and sharing between information systems. Not re-collect data or ask people and enterprises to provide information and data upon carrying out administrative procedures if such information and data have been connected and shared by state agencies, unless the information and data do not meet the quality requirements or unless otherwise prescribed by standards, technical regulations or laws.

e) Coordinate with the Ministry of Public Security, the Government Office, and the Ministry of Information and Communications in preparing infrastructure and conditions to meet requirements on information safety and cyber security to connect national databases, specialized databases, information systems serving administrative procedures with the National Population Database, first of all, databases on enterprises, taxes, customs, banks, driver's licenses, health insurance, education and social security according to the schedule assigned in the Decision No. 06/QD-TTg dated January 6, 2022 and the Decision No. 422/QD-TTg dated April 4, 2022;

g) Apply population data, electronic identification and authentication to provide online public services, prioritize implementation of essential public services specified in the Decision No. 06/QD-TTg dated January 6, 2022 and the Decision No. 422/QD-TTg dated April 4, 2022 of the Prime Minister. Completion time: December 2022.

h) Promote the use of online public services at a high level, focus on reviewing, advising and submitting to competent authorities for promulgation of policies to reduce time, fees and charges when performing administrative procedures in the electronic environment; organize connection and integration to provide 100% online public services at levels 3 and 4 to meet the requirements on the National Public Service Portal; implement authentication of electronic copies from the original; assign targets on the rate of online public service generating dossiers and the rate of online processing dossiers to each department, branch, agency and People's Committees of districts, cities and towns in the area; mobilize the participation of socio-political organizations, enterprises and communities in disseminating and guiding the use of online public services. Completion time: June 2022.

i) Digitize records and results of administrative procedures in receiving and handling administrative procedures at the Single Window Department at ministerial and provincial levels from June 1, 2022, at district level from December 1, 2022 and at commune level from June 1, 2023. Particularly, 25 essential public services under the Decision No. 06/QD-TTg dated January 6, 2022 shall be digitized from July 1, 2022. Focus on effectively implementing the plan on digitizing the results of administrative procedures in accordance with the Decree No. 45/2020/ND-CP dated April 8, 2020.

k) Promote the application of government-specific digital signatures in electronic documents, online public services, authentication of electronic copies from originals, carry out administrative procedures, direct and handle affairs in the cyber environment. Increasingly use government-specific digital signature authentication services in digital signing and authentication of digitized data; authenticate logins in the information systems of ministries, sectors and localities.

l) Connect and synchronize data on monitoring and measuring the use of online public services from the information system on handling of administrative procedures at ministerial and provincial levels with the index evaluation system serving the people, the enterprises of the National Public Service Portal, the system on monitoring and measuring the use of Digital Government services, make sure to take advantage of it, and not re-collect existing information.

m) Improve capacity and service quality and expand stably and uninterruptedly connection, monitoring and centralized access control for dedicated data transmission network, connect four administrative levels from central to commune level to serve the Digital Government. Completion time: September 2022.

n) Implement the IPv6 transformation; in which, priority should be given to transforming IPv6 for electronic portals and online public services to serve people and enterprises to access and use services of state agencies via IPv6. Completion time: December 2022.

o) Organize and fully implement solutions to ensure cybersecurity, thereby, the internal software developed by professional units complies with the process of Safe Software Development Framework; the information system fully complies with the level-based information security plan; the information system is checked and assessed for cybersecurity before being put into use, upon upgrading, changing, and periodically according to regulations; The information system is managed and operated according to the 4-layer model under the Prime Minister’s Directive No. 14/CT-TTg dated June 7, 2019.

p) Complete the classification, identification and approval of the proposed information system security level and the level-based information system security plan in accordance with the law and national standards on level-based information system security. Completion time: categorize, identify and approve the information system level proposal by December 2022; fully implement the information system security plan according to the level of information systems in operation before June 2023.

q) Implement training and further training for cadres, civil servants, public employees under the management on digital transformation, development of Digital Government, digital economy and digital society according to the annual plan, in which special attention is given to training and further training in data analysis and exploitation skills for decision making, policy making and network information security; mobilize social resources to participate in training and further training in the community digital technology network to support people and enterprises in using digital platforms and when participating in activities in the digital environment.

r) Set up the community digital technology network to support the implementation of the Digital Government, digital economy and digital society from the central level to the unit, grassroots, ward, commune, group and team levels with the core of specialized information technology unit, with the participation of Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam Farmers' Union, Vietnam Cooperative Alliance, Vietnam Women's Union and representatives of postal, telecommunications and information technology enterprises in each locality; participate in the National Community Digital Technology Network. Completion time: June 2022.

s) Report the use of funds from the state budget for the e-Government, Digital Government, information technology and digital transformation, and send it to the Ministry of Information and Communications for annual summarization and reporting to the Prime Minister. Completion time: December every year.

t) Measure, evaluate and publicize rankings of the development level of e-Government, Digital Government and digital transformation for agencies and organizations under their management on an annual basis. Completion time: December every year.

u) Implement the assigned key tasks specified in the Decision No. 27/QD-UBQGCDS dated March 15, 2022 of the Prime Minister – the Chairperson of the National Committee on Digital Transformation on promulgating the Operation Plan of the National Committee on Digital Transformation in 2022.

2. Ministry of Information and Communications

a) Every December, advise the Government and the Prime Minister on the list of key tasks to be performed in the next year to develop e-Government and Digital Government, promote digital transformation, improve national ranking, effectively implement the National Digital Transformation Program through 2025, with orientations toward 2030, the E-Government Development Strategy towards the Digital Government in the period of 2021 - 2025, with orientation toward 2030 and other related programs, strategies, master plans and plans.

b) Coordinate and promptly solve problems related to connection and sharing of data in state agencies, report to the Prime Minister.

c) Have solutions to encourage and promote people to use remote digital signature services to carry out administrative procedures in the electronic environment. Completion time: June 2022.

d) Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment in, reviewing the use of state budget for the Digital Government, information technology and digital transformation, and annually report to the Prime Minister - the Chairperson of the National Committee on Digital Transformation and make major recommendations, orientations, proposals on funding allocation in the next year. Completion time: December every year.

dd) Assume the prime responsibility for organizing training and further training for at least 10,000 digital transformation officers in central and local state agencies, state-owned corporations, groups, media and press agencies in 2022 to solve the urgent need for resources to develop e-Government, Digital Government, and promote digital transformation. Completion time: December 2022.

e) Promote the introduction of activities of people and enterprises into the digital environment under the Program to promote the development and use of national digital platforms for digital transformation, development of Digital Government, digital economy and digital society. Completion time: October 2022.

g) Promote the development and use of domestically produced digital technology products and services through the program on "Make in Vietnam" information technology products and services; create a market for Vietnamese digital technology enterprises. The time limit for evaluation and reporting of performance results is December every year.

h) Pilot implementation of virtual assistants to serve civil servants and public employees; organize assessment, draw experience, propose replication. Completion time: December 2022.

i) Annually evaluate and rank the development level of the e-Government, Digital Government and digital transformation for ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, People's Committees of provinces and centrally-run cities, state-owned corporations, groups and other suitable entities under each development stage. Completion time: May every year.

3. Government Office

a) Urge and guide ministries, sectors and localities to:

- Standardize and restructure the processes of professional operations in handling administrative procedures in the direction of effective application of digital technology, reduction of costs, and creating favorable conditions for people and enterprises.

- Digitize dossiers and results of administrative procedures in receiving and handling administrative procedures in accordance with the Decree No. 107/2021/ND-CP dated December 6, 2021 and the Decision No. 468/QD-TTg dated March 27, 2021.

- Integrate online public services of ministries, sectors and localities into the National Public Service Portal, ensuring that 100% of online public services at level 3 and level 4 of ministries, sectors and localities are integrated by December 2022. Prioritize the integration of essential public services under the Decision No. 06/QD-TTg dated January 6, 2022 and the Decision No. 422/QD-TTg dated April 4, 2022.

- Provide, connect and share information and data from national databases, specialized databases, information systems of ministries, sectors and localities with the National Reporting Information System and the Center for Information and Administration of the Government and the Prime Minister, ensuring the regularity, continuity, safety and confidentiality of information in accordance with the law.

b) Build and develop the information system serving the direction and administration of the Government and the Prime Minister in real time, with data analysis and forecasting tools to support direction and administration based on digital data. Completion time: under annual assignment.

4. Ministry of Finance

Assume the prime responsibility for synthesizing and allocating non-business budget from the annual state budget to perform tasks of developing e-Government, Digital Government, and digital transformation on the basis of proposals from ministries, agencies, localities and the balancing capacity of the budget in accordance with the Law on the State Budget and its related guiding documents to implement the Directive.

5. Ministry of Planning and Investment

a) Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance and other ministries, central agencies and localities in, synthesizing and reporting to the Prime Minister on the implementation and disbursement of information technology projects, and send it to the Ministry of Information and Communications for summarizing to annually report to the Prime Minister - the Chairperson of the National Committee on Digital Transformation and make major recommendations, orientations, proposals on funding allocation in the next year. Completion time: August every year.

b) Assume the prime responsibility for summing up the annual public investment plan on the basis of proposals from ministries, agencies and localities according to the principles, criteria, and norms of capital allocation approved by competent authorities in accordance with the Law on Public Investment and its related guiding documents to implement the Directive.

6. Ministry of Public Security

Organize the implementation of the Prime Minister’s Decision No. 1911/QD-TTg dated November 15, 2021 on the connection and sharing between the National Population Database and the National Databases, specialized databases; the Prime Minister’s Decision No. 06/QD-TTg dated January 6, 2022 approving the project on developing the application of population data, electronic identification and authentication for national digital transformation in the period of 2022 - 2025, with a vision to 2030 according to the approved plan.

7. Ministry of Home Affairs

a) Develop the national database on cadres, civil servants, public employees in state agencies for synchronous, unified, transparent and timely management, creating core data source for Digital Government development. Completion time: December 2022.

b) Organize the implementation of the Master Program on State Administration Reform for the 2021 - 2030 period, closely linked with the development of e-Government towards the Digital Government.

8. The Ministry of Construction

Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Information and Communications in, preliminarily assessing the situation of smart city deployment in Vietnam and report to the Prime Minister. Completion time: June 2022.

9. Government Cipher Committee

Ensure adequate and timely provision of government-specific digital certificates to ministries, sectors and localities; guide and support the use of digital signatures to digitize dossiers and results of administrative procedures in receiving and handling administrative procedures at the single-window department. By June 2022, ensure the grant of 100% of digital certificates to the single window department at ministerial and provincial levels; by December 2022, ensure the grant of 100% of digital certificates to the single window department at district level; by June 2023, ensure the grant of 100% of digital certificates to the single window department at the commune level. In which, by July 1, 2022, fully grant 100% of digital certificates to cadres, civil servants, public employees directly related to the digitization of 25 essential public services according to the Decision No. 06/QD-TTg dated January 6, 2022.

The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of government-attached agencies, the chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities, and relevant organizations and individuals are requested to strictly implement this Directive.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

Vu Duc Dam

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Directive 02/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Directive 02/CT-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi