Thông tư 20/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc môi trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 20/2017/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, khí thải, phóng xạ nước thải, trầm tích, chất thải, trạm quan trắc không khí tự động liên tục và trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.
Thông tư này thay thế Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ.
Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT của Bộ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, TCMT,
KH&TC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải, trầm tích, chất thải, khí thải, phóng xạ và trạm quan trắc không khí tự động liên tục, trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục (sau đây gọi tắt là định mức KT-KT) được áp dụng thực hiện cho các công việc sau:
1.1 Đối với hoạt động quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; đất, nước dưới đất; nước mưa; nước biển; nước thải, trầm tích, chất thải, khí thải, phóng xạ: bao gồm các công tác lấy mẫu, quan trắc tại hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm;
1.2 Đối với hoạt động quan trắc môi trường tự động liên tục bao gồm:trạm quan trắc không khí tự động cố định và di động, trạm quan trắc nước mặt tự động cố định và di động;
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường có sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Cơ sở xây dựng định mức:
- Điều 125, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;
- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc` gia về môi trường;
- Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 4 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường;
- Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn;
- Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa;
- Thông tư 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất;
- Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển);
- Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa;
- Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất;
- Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 07 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;
- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quan trắc khí thải;
- Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Quyết định số 959/QĐBHXH ngày 9 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT - BTNMT-BNV ngày 8 tháng 12 năm 2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành quan trắc tài nguyên môi trường;
- Quyết định số 3182/QĐ - BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sảncố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 03:2008/BTNMT về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 06:2010/BTNMT về chất độc hại trong không khí xung quanh;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 26:2010/BTNMT về tiếng ồn;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 27:2010/BTNMT về độ rung;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 43:2012/BTNMT về chất lượng trầm tích;
- Quy chuẩn quốc gia 05:2013/BTNMT về chất lượng môi trường không khí xung quanh;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng môi trường nước mặt;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng môi trường nước ngầm;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng môi trường nước biển;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 32/2014/BTNMT về phương pháp thăm dò phóng xạ.
4. Giải thích từ ngữ và khái niệm sử dụng trong định mức:
4.1. Định mức lao động công nghệ:
Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc cho hoạt động quan trắc và phân tích 01 thông số).
Nội dung của định mức lao động bao gồm:
4.1.1. Thành phần công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc cho hoạt động quan trắc và phân tích 01 thông số.
4.1.2. Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT –BTNMT-BNV ngày 8 tháng 12 năm 2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành quan trắc tài nguyên môi trường và quy chung về các ngạch tương đương là: Quan trắc viên tài nguyên môi trường (QTVTNMT). Cấp bậc lao động của lao động kỹ thuật tham gia công tác quan trắc và phân tích môi trường được xác định theo tình hình thực tế của công tác quan trắc môi trường.
4.1.3. Định mức: quy định thời gian lao động để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc). Đơn vị tính là ngày công (ngày công tính bằng 08 giờ làm việc). Mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp cho công tác quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường phải ngừng nghỉ việc do thời tiết được tính thêm hệ số 0,2).
4.2. Định mức dụng cụ:
- Định mức dụng cụ là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện từng bước công việc).
- Thời hạn của dụng cụ: đơn vị tính là tháng.
- Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 10% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính trong định mức.
4.3. Định mức thiết bị:
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện từng bước công việc).
- Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị đo biển là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca.
- Thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính, về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường.
- Đơn vị tính bằng ca/thông số (mỗi ca tính bằng 8 giờ).
- Số liệu về “công suất” của thiết bị là căn cứ để tính điện năng tiêu thụ của thiết bị trong quá trình quan trắc và phân tích môi trường.
4.4. Định mức vật liệu:
- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc)
- Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính trong định mức.
4.5. Định mức cho chuẩn bị sàn thao tác, lỗ lấy mẫu và việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.
4.6. Định mức cho công việc hiệu chuẩn thiết bị sẽ được tính toán chung trong chi phí quản lý chung cấu thành trong Đơn giá.
Tập định mức này bắt buộc sử dụng để tính đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải, trầm tích đáy, chất thải rắn, khí thải, phóng xạ và trạm quan trắc không khí xung quanh tự động cố định, tự động di động.
5. Phương pháp xây dựng định mức:
+ Phương pháp thống kê: đây là phương pháp xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu thập về hao phí thời gian (sản lượng) thực tế để hoàn thành công việc theo từng thời điểm, công đoạn khác nhau. Thời gian (sản lượng) quy định trong mức thường lấy bằng giá trị trung bình.
+ Phương pháp phân tích: đây là phương pháp xây dựng mức bằng cách phân chia và nghiên cứu tỉ mỉ quá trình quan trắc, phân tích của từng thông số môi trường, bước công việc được định mức và tính toán đến các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình kỹ thuật cũng như vật tư tiêu hao. Phương pháp quan trắc và phân tích là phương pháp xây dựng dựa vào các phương pháp tiêu chuẩn đã ban hành.
+ Phương pháp phân tích khảo sát: đây là phương pháp xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu thập được trong khảo sát hoặc qua phiếu điều tra

6. Quy định các chữ viết tắt trong định mức KT-KT:

TT

Chữ viết tắt

Thay cho

1

BHLĐ

Bảo hộ lao động

2

QTVTNMT

Quan trắc viên tài nguyên môi trường

3

KK

Không khí

 

1KK

Không khí tại hiện trường

 

2KK

Không khí trong phòng thí nghiệm

 

KKC

Trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định

 

KKD

Trạm quan trắc môi trường không khí tự động di động

4

TO

Tiếng ồn

 

1TO

Tiếng ồn tại hiện trường

 

2TO

Tiếng ồn trong phòng thí nghiệm

5

NM

Nước mặt

 

1NM

Nước mặt lục địa tại hiện trường

 

2NM

Nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm

 

NMC

Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động cố định

 

NMD

Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động di động

6

Đ

Đất

 

Đất tại hiện trường

 

Đất trong phòng thí nghiệm

7

NN

Nước dưới đất

 

1NN

Nước dưới đất tại hiện trường

 

2NN

Nước dưới đất trong phòng thí nghiệm

8

MA

Nước mưa axit

 

1MA

Nước mưa axit tại hiện trường

 

2MA

Nước mưa axit trong phòng thí nghiệm

9

NB

Nước biển

 

1NB

Nước biển ven bờ tại hiện trường

 

2NB

Nước biển xa bờ tại hiện trường

 

3NB

Nước biển trong phòng thí nghiệm

10

KT

Khí thải

 

1KT

Khí thải tại hiện trường

 

2KT

Khí thải trong phòng thí nghiệm

11

PX

Phóng xạ

 

1PX

Phóng xạ tại hiện trường

 

2PX

Phóng xạ trong phòng thí nghiệm

12

NT

Nước thải

 

1NT

Nước thải tại hiện trường

 

2NT

Nước thải trong phòng thí nghiệm

13

TT

Trầm tích

 

1TT

Trầm tích tại hiện trường

 

2TT

Trầm tích trong phòng thí nghiệm

14

CT

Chất thải

 

1CT

Chất thải tại hiện trường

 

2CT

Chất thải trong phòng thí nghiệm

15

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

16

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam

17

BVTV

Bảo vệ thực vật

18

STT

Số thứ tự

Phần 2
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Phần II.1. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG
2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

*Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu tại hiện trường;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung tại hiện trường đượcxây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

STT

Thông số quan trc

Phương pháp quan trắc, shiệu tiêu chun

I

Hot động quan trc môi trường không khí ngoài trời

1

Nhit đ

QCVN 46:2012/BTNMT

2

Độ ẩm

QCVN 46:2012/BTNMT

3

Tc đgió

QCVN 46:2012/BTNMT

4

ng gió

QCVN 46:2012/BTNMT

5

Áp suất khí quyển

QCVN 46:2012/BTNMT

6

Tng bi lơ lửng (TSP)

TCVN 5067 ÷ 1995

7

Bi PM10 vàbi PM2,5

AS/NZS 3580.9.7:2009

8

Chì (Pb)

TCVN 5067:1995

9

CO đo tại hiện trưng

TCVN 7725:2007

10

CO lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân ch

Phương pháp lấy mẫu hp th

11

NO2

TCVN 6137:2009

12

SO2

TCVN 5971:1995

13

O3

TCVN 7171:2002

14

NH3

MASA 401

15

H2S

MASA 701

16

Hơi axit (Axit clohydric (HCl), Hydroflorua (HF), Axit nitric (HNO3), Axit sunfuric H2SO4; Hidro xyanua (HCN)

TCVN 5969:1995

NIOSH method 7903

17

Benzen (C6H6)

MASA 834:1988

18

Toluen (C6H5CH3)

MASA 834:1988

19

Xylen (C6H4(CH3)2)

MASA 834:1988

20

Styren(C6H5CHCH2)

MASA 834:1988

II

Hot động quan trc tiếng ồn

a

Tiếng ồn giao thông (dbA)

1

- Mc ồn trung bình (LAeq);

- Mc ồn cc đi (LAmax)

TCVN 7878-1:2008

TCVN 7878-2:2010

2

Cưng đdòng xe

Đếm thcông hoc thiết bị tự động

b

Tiếng ồn Khu công nghiệp và Độ thị (dbA)

1

- Mc ồn trung bình (LAeq)

- Mc ồn cc đi (LAmax)

- Mc ồn phân vị (LA50)

TCVN 7878-1:2008

TCVN 7878-2:2010

2

Mc ồn theo tn s(dải Octa)

TCVN 7878-1:2008

TCVN 7878-2:2010

III

Hot động quan trc độ rung

1

Độ rung (dB)

TCVN 6963:2001

2.1.1.2. Ni nghip

* Thành phần công việc:

- Đnh mc kinh tế - kthut này được xây dng cho các hoạt động, công vic sau:

+ Công tác chun bị: chuẩn bhóa cht, vật tư, dụng c, chuẩn bmáy móc thiết b, chun bị tài liu, biu mu;

+ Thc hiện xlý mu phân tích mẫu và xây dựng đưng chun;

+ Tng hợp và xử lý sliu phân ch;

+ Lập báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pp phân ch trong png thí nghiệm

Đnh mc kinh tế kthut cho hot động phân tích môi trưng kng khí ngoài tri và xlý sliệu tiếng ồn, đrung trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ng sau:

 

Thông số quan trc

Phương pháp phân tích, shiệu tiêu chun

1

Tng bi lơ lửng(TSP)

TCVN 5067:1995;

2

Bi PM10 và bi PM2,5

AS/NZS 3580.9.7:2009

3

Chì (Pb)

TCVN 6152:1996

4

CO

TCVN 5972:1995

5

CO

Phương pháp phân ch so màu

6

NO2

TCVN 6137:2009

7

SO2

TCVN 5971:1995

8

O3

TCVN 7171:2002

9

NH3

MASA 401

10

H2S

MASA 701

11

Hơi axit (Axit clohydric (HCl), Hydroflorua (HF), Axit nitric (HNO3), Axit sunfuric H2SO4; Hidro xyanua (HCN)

NIOSH method 7903

12

Benzen (C6H6)

MASA 834:1988

13

Toluen (C6H5CH3)

MASA 834:1988

14

Xylen (C6H4(CH3)2)

MASA 834:1988

15

Styren(C6H5CHCH2)

MASA 834:1988

2.1.2. Đnh biên: Công/thông s

STT

Mã hiệu

Thông số quan trắc

Định biên

Định mức

A

HOẠT ĐỘNG QUAN TRC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI

A1

Công tác quan trắc môi trưng không khí ngoài trời tại hiện trưng (1KK)

1,200

1

1KK1a

Nhit độ

1QTVTNMT hng IV.2

0,220

2

1KK1b

Độ m

1QTVTNMT hng IV.2

0,220

3

1KK2a

Tốc độ g

1QTVTNMT hng IV.2

0,220

4

1KK2b

Hướng g

1QTVTNMT hng IV.2

0,220

5

1KK3

Áp sut khí quyn

1QTVTNMT hng IV.2

0,220

6

1KK4a

TSP

1QTVTNMT hng III.2

0,700

7

1KK4b

Pb

1QTVTNMT hng III.2

0,700

8

1KK4c

PM10

1QTVTNMT hng III.3

1,500

9

1KK4d

PM2,5

1QTVTNMT hng III.3

1,500

10

1KK5a

CO (TCVN 7725: 2005)

1QTVTNMT hng III.2

0,450

11

1KK5b

CO (TCVN 5972:1995)

1QTVTNMT hng III.2

0,450

12

1KK5c

CO (Phương pháp phân tích so màu)

1QTVTNMT hng III.2

0,450

13

1KK6

NO2

1QTVTNMT hng III.2

0,450

14

1KK7

SO2

1QTVTNMT hng III.2

0,450

15

1KK8

O3

1QTVTNMT hng III.2

0,450

16

1KK9

Amoniac (NH3)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

17

1KK10

Hydrosunfua (H2S)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

18

1KK11a

Hơi axit (HCl)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

19

1KK11b

Hơi axit (HF)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

20

1KK11c

Hơi axit (HNO3)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

21

1KK11d

Hơi axit (H2SO4)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

22

1KK11đ

Hơi axit (HCN)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

23

1KK12a

Benzen (C6H6)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

24

1KK12b

Toluen (C6H5CH3)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

25

1KK12c

Xylen (C6H4(CH3)2

1QTVTNMT hng III.2

0,600

26

1KK12d

Styren (C6H5CHCH2)

1QTVTNMT hng III.2

0,600

A2

Công tác phân tích các thông số môi trưng không khí ngoài tri

1,000

 

trong phòng thí nghiệm (2KK)

 

1

2KK4a

TSP

1QTVTNMT hng III.1

0,200

2

2KK4b

Pb

1QTVTNMT hng III.3

0,500

3

2KK4c

PM10

1QTVTNMT hng III.1

0,200

4

2KK4d

PM2,5

1QTVTNMT hng III.1

0,200

5

2KK5a

CO (TCVN 5972:1995)

1QTVTNMT hng III.3

0,500

6

2KK5b

CO ( Phương pháp ly mẫu hp thụ và so màu)

1QTVTNMT hng III.3

0,500

7

2KK6

NO2

1QTVTNMT hng III.2

0,500

8

2KK7

SO2

1QTVTNMT hng III.2

0,500

9

2KK8

O3

1QTVTNMT hng III.3

0,500

10

2KK9

NH3

1QTVTNMT hng III.2

0,500

11

2KK10

H2S

1QTVTNMT hng III.2

0,500

12

2KK11a

Hơi axit (HCl)

1QTVTNMT hng III.2

0,500

13

2KK11b

Hơi axit (HF)

1QTVTNMT hng III.2

0,500

14

2KK11c

Hơi axit (HNO3)

1QTVTNMT hng III.2

0,500

15

2KK11d

Hơi axit (H2SO4)

1QTVTNMT hng III.2

0,500

16

2KK11đ

Hơi axit (HCN)

1QTVTNMT hng III.2

0,500

17

2KK12a

Benzen

1QTVTNMT hng III.4

0,700

18

2KK12b

Toluen

1QTVTNMT hng III.4

0,700

19

2KK12c

Xylen

1QTVTNMT hng III.4

0,700

20

2KK12d

Styren (C6H5CHCH2)

1QTVTNMT hng III.4

0,700

B

HOẠT ĐỘNG QUAN TRC TING ỒN

B1

Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trưng (1TO)

 

a

Tiếng ồn giao thông

 

 

1

1TO1a

Mức ồn trung bình (LAeq)

1QTVTNMT hng IV.2

0,300

2

1TO1b

Mức ồn cc đi (LAmax)

1QTVTNMT hng IV.2

0,300

3

1TO2

Cường độ dòng xe

1QTVTNMT hng IV.2

0,800

b

Tiếng ồn Khu công nghiệp và Độ th

 

1

1TO3a

Mức ồn trung bình (LAeq)

1QTVTNMT hng IV.2

0,300

2

1TO3b

Mức ồn cc đi (LAmax)

1QTVTNMT hng IV.2

0,300

3

1TO3c

Mức ồn phân vị (LA50)

1QTVTNMT hng IV.2

0,300

4

1TO4

Mức ồn theo tn số (di Octa)

1QTVTNMT hng IV.2

0,450

B2

Công tác xử lý số liu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO)

a

Tiếng ồn giao thông

 

 

1

2TO1a

Mức ồn trung bình (LAeq)

1QTVTNMT hng III.2

0,200

2

2TO1b

Mức ồn cc đi (LAmax)

1QTVTNMT hng III.2

0,200

3

2TO2

Cường độ dòng xe

1QTVTNMT hng III.2

0,300

b

Tiếng ồn Khu công nghiệp và Độ th

1

2TO3a

Mức ồn trung bình(LAeq)

1QTVTNMT hng III.2

0,200

2

2TO3b

Mức ồn cc đi (LAmax)

1QTVTNMT hng III.2

0,200

3

2TO3c

Mức ồn phân vị (LA50)

1QTVTNMT hng III.2

0,200

4

2TO4

Mức ồn theo tn số (di Octa)

1QTVTNMT hng III.2

0,350

C

HOẠT ĐỘNG QUAN TRC ĐỘ RUNG

C1

Công tác quan trắc đrung tại hiện trưng (1ĐR)

 

1

1ĐR01

Độ rung

1QTVTNMT hng IV.2

0,450

C2

Công tác phân tích đrung trong phòng thí nghiệm (2ĐR)

 

1

2ĐR01

Độ rung

1QTVTNMT hng III.2

0,200

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Đnh mức dụng cụ: ca/thông s

TT

Mã hiệu

Danh mc dụng c

Đơn vị tính

Thi hạn

(tháng)

Định mức

(Ca)

A

HOẠT ĐỘNG QUAN TRC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI

A1

Công tác quan trắc môi trưng không khí tại hiện trưng (1KK)

1

1KK1a

Nhit độ không khí

 

1

Đu đo

cái

6

0,080

 

2

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,152

 

3

Giy BHLĐ

đôi

12

0,152

 

 

Găng tay y tế

 

 

 

 

5

cng

cái

3

0,152

 

6

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,080

2

1KK1b

Độ ẩm không khí

Như mc 1KK1a

3

1KK2a

Tốc độ gió

 

1

Đu đo

cái

6

0,080

 

2

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,152

 

3

Giy BHLĐ

đôi

12

0,152

 

 

Găng tay y tế

 

 

 

 

5

cng

cái

3

0,152

 

6

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,080

4

1KK2b

Hướng gió

Như mc 1KK2a

5

1KK3

Áp suất khí quyển

 

1

Đu đo

cái

6

0,080

 

2

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,152

 

3

Giy BHLĐ

đôi

12

0,152

 

5

cng

cái

3

0,152

 

6

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,080

6

1KK4a

TSP

 

1

Đu ly mẫu

cái

5

0,160

 

2

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,248

 

3

Giy BHLĐ

đôi

12

0,248

 

5

cng

cái

3

0,248

 

6

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,160

 

7

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

8

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

9

Nhíp

cái

36

0,160

 

10

Đĩan

cái

60

0,160

 

11

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,200

 

12

cắm đin có cầu c

cái

36

0,200

7

1KK4b

Pb

Như mc 1KK4a

8

1KK4c

PM10

Như mc 1KK4a

9

1KK4d

PM2,5

Như mc 1KK4a

10

1KK5a

CO (TCVN 7725:2007)

 

1

Cột tách mao qun

cái

12

0,200

 

2

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,200

 

3

cắm đin có cầu c

cái

36

0,200

 

4

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

5

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,248

 

6

Giy BHLĐ

đôi

12

0,248

 

7

cng

cái

3

0,248

 

8

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,320

 

9

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

10

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

11

1KK5b

CO

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,200

 

3

cắm đin có cầu c

cái

36

0,200

 

4

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,248

 

5

Giy BHLĐ

đôi

12

0,248

 

6

Cột tách mao qun

cái

12

0,200

 

7

cng

cái

3

0,248

 

8

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,320

 

9

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

10

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

11

Ống thép không rỉ

cái

12

0,300

 

12

Chai CO

cái

6

0,248

12

1KK5c

CO

 

Như mc 1KK5b

13

1KK6

NO2

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Chai đựng hóa cht

cái

6

0,280

 

3

Micropipet 1ml

cái

6

0,280

 

4

Pipet 5ml

cái

6

0,280

 

5

Đu cone 1ml

cái

1

0,280

 

6

Bình tia

cái

6

0,280

 

7

Chai NO2

cái

6

0,280

 

8

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,280

 

9

cắm đin có cầu c

cái

36

0,280

 

10

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,344

 

11

Giy BHLĐ

đôi

12

0,344

 

13

cng

cái

3

0,344

 

14

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,344

 

15

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

16

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

17

Ống hp thụ

cái

6

1,000

14

1KK7

SO2

 

 

 

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Chai đựng hóa cht

cái

6

0,280

 

3

Micropipet 1ml

cái

6

0,280

 

4

Pipet 5ml

cái

6

0,280

 

5

Đu cone 1ml

cái

1

0,280

 

6

Bình tia

cái

6

0,280

 

7

Chai SO2

cái

3

0,280

 

8

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,280

 

9

cắm đin có cầu c

cái

36

0,280

 

10

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,344

 

11

Giy BHLĐ

đôi

12

0,344

 

13

cng

cái

3

0,344

 

14

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,344

 

15

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

16

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

17

Ống hp thụ

cái

6

1,000

15

1KK8

O3

 

1

Ống manifold

cái

12

1,000

 

2

Ống teflon

ống

6

4,000

 

3

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,400

 

4

cắm đin có cầu c

cái

36

0,400

 

5

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,504

 

6

Giy BHLĐ

đôi

12

0,504

 

8

cng

cái

3

0,504

 

9

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,360

 

10

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

11

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

16

1KK9

Amoniac (NH3)

 

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Chai đựng hóa cht

cái

6

0,280

 

3

Micropipet 1ml

cái

6

0,280

 

4

Pipet 5ml

cái

6

0,280

 

5

Đu cone 1ml

cái

1

0,280

 

6

Bình tia

cái

6

0,280

 

7

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,280

 

8

cắm đin có cầu c

cái

36

0,280

 

9

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,344

 

10

Giy BHLĐ

đôi

12

0,344

 

12

cng

cái

3

0,344

 

13

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,344

 

14

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

15

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

16

Ống hp thụ

cái

6

1,000

17

1KK10

Hydrosunfua

 

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Chai đựng hóa cht

cái

6

0,280

 

3

Micropipet 1ml

cái

6

0,280

 

4

Pipet 5ml

cái

6

0,280

 

5

Đu cone 1ml

cái

1

0,280

 

6

Bình tia

cái

6

0,280

 

7

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,280

 

8

cắm đin có cầu c

cái

36

0,280

 

9

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,344

 

10

Giy BHLĐ

đôi

12

0,344

 

12

cng

cái

3

0,344

 

13

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,344

 

14

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

15

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

16

Ống hp thụ

cái

6

1,000

18

1KK11a

Hơi axit (HCl)

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Chai đựng hóa cht

cái

6

0,280

 

3

Micropipet 1ml

cái

6

0,280

 

4

Pipet 5ml

cái

6

0,280

 

5

Đu cone 1ml

cái

1

0,280

 

6

Bình tia

cái

6

0,280

 

7

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,280

 

8

cắm đin có cầu c

cái

36

0,280

 

9

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,344

 

10

Giy BHLĐ

đôi

12

0,344

 

12

cng

cái

3

0,344

 

13

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,344

 

14

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

15

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

16

Ống hp thụ

cái

6

1,000

19

1KK11b

Hơi axit (HF)

Như mc 1KK11a

20

1KK11c

Hơi axit (HNO3)

Như mc 1KK11a

21

1KK11d

Hơi axit (H2SO4)

Như mc 1KK11a

22

1KK11đ

Hơi axit (HCN)

Như mc 1KK11a

23

1KK12a

Benzen (C6H6)

 

1

Thùng đựng và bo qun mẫu

cái

5

0,280

 

2

Bình thy tinh đựng mẫu

cái

6

0,280

 

3

Micropipet 1ml

cái

6

0,280

 

4

Pipet 5ml

cái

6

0,280

 

5

Đu cone 1ml

cái

1

0,280

 

6

Bình tia

cái

6

0,280

 

7

Dây điện đôi dài 50m

dây

36

0,280

 

8

cắm đin có cầu c

cái

36

0,280

 

9

Qun áo BHLĐ

bộ

6

0,344

 

10

Giy BHLĐ

đôi

12

0,344

 

12

cng

cái

3

0,344

 

13

Ô che mưa, che nng

cái

24

0,344

 

14

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

15

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

16

Ống hp thụ

cái

6

1,000

24

1KK12b

Toluen (C6H5CH3)

Như mc 1KK12a

25

1KK12c

Xylen (C6H4(CH3)2

Như mc 1KK12a

26

1KK12d

Styren (C6H5CHCH2)

Như mc 1KK12a

A2

Công tác phân tích các thông số môi trưng không khí trong phòng thí nghiệm (2KK)

1

2KK4a

TSP

 

1

Nhíp

cái

36

0,200

 

2

Đĩan

cái

60

0,160

 

3

Gim kẹp giy

Hộp

1

0,200

 

4

Gim bấm

Hộp

1

0,200

 

5

Áo blue

cái

12

0,080

 

7

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

8

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

9

Qut trn 100w

cái

36

0,033

 

10

Qut thông gió 40w

cái

36

0,033

 

11

Máy hút bụi 2kw

cái

60

0,002

 

12

Máy hút m 1,5kw

cái

36

0,013

 

14

Đèn neon 40w

bộ

24

0,200

 

15

Tủ đng tài liu

cái

72

0,050

 

16

Bàn làm vic

cái

72

0,200

 

17

Ghế tựa

cái

72

0,200

 

18

Đin năng

kw

 

0,464

2

2KK4b

Pb

 

1

Chai đựng hóa cht

cái

6

0,600

 

2

Micropipet 1ml

cái

6

0,600

 

3

Pipet 1ml

cái

6

0,600

 

4

Đu cone 1ml

cái

1

0,600

 

5

Bình tia

cái

6

0,600

 

6

Bình tam giác

cái

6

0,600

 

7

Phu lọc

cái

6

0,600

 

8

Cốc thy tinh 50ml

cái

6

0,600

 

9

Đũa thy tinh

cái

6

0,600

 

10

Bình đnh mức 50ml

cái

6

0,600

 

11

Bình đnh mức 250ml

cái

6

0,600

 

12

Cuvet Graphit

cái

1

0,300

 

13

Đèn D2

cái

24

0,600

 

14

Đèn Tungsten

cái

24

0,600

 

15

Đèn HCL

cái

24

0,600

 

16

Áo blue

cái

12

0,080

 

18

Găng tay y tế

hộp

0,3

0,010

 

19

Khu trang y tế

hộp

0,3

0,010

 

20

Qut