Quyết định 849/QĐ-BTNMT 2019 triển khai Nghị quyết 09/NQ-CP quản lý về chất thải rắn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 849/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch-Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Thứ trưng (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCMT, Đ20.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 849/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nưc về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, đảm bảo sự quản lý thống nhất, xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn từ trung ương đến địa phương.

2. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn, đặc biệt là đối với chất thải rắn sinh hoạt, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018.

II. NHIỆM VỤ

1. Rà soát, trình ban hành văn bản sửa đi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về chất thải rắn theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, thực hiện thng nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trên phạm vi cả nước, bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

- Tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nưc về chất thải rắn;

- Tổ chức các cuộc họp, hội thảo và lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan về nội dung báo cáo rà soát và các đề xuất sửa đổi, bổ sung;

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến chất thải rắn theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường là đu mối, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ này từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2019.

2. Rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý cht thải rn trên phạm vi cả nước

2.1. Yêu cầu các địa phương trên toàn quốc o cáo về công tác qun lý chất thải rắn trên địa bàn để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát.

2.2. Tổ chức làm việc với các địa phương về công tác quản lý nhà nước về chất thải rn trên địa bàn

Tổng cục Môi trường tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của các địa phương, bao gồm công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý của địa phương so với lượng chất thải phát sinh; tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; việc xây dựng và ban hành các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đơn giá thu gom, vận chuyn và xử lý chất thải rn sinh hoạt trên địa bàn, kinh phí phân bổ hàng năm; công tác thanh tra, kiểm tra...

2.3. Kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước

Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương. Trong đó, Tổng cục Môi trường stiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn, công nghệ xử lý đặc trưng, những điểm nóng về môi trường …, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương kiểm tra, đánh giá các cơ sở còn lại trên địa bàn.

Việc triển khai kiểm tra, đánh giá được thực hiện trong thời gian tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2019. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2019, các Đoàn công tác gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Môi trường để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2.4. Tổ chức hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Sau khi có báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra, đánh giá, Hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà đầu tư, các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và đại diện các địa phương trên toàn quốc. Nội dung hội thảo sẽ trao đổi, thảo luận về các mô hình quản lý chất thải rắn và danh mục các công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay; các ưu điểm, nhược điểm của các mô hình quản lý, công nghệ xử lý với mục tiêu đưa ra danh mục về mô hình quản lý và danh mục công nghệ khuyến khích áp dụng; các mô hình và công nghệ không khuyến khích áp dụng. Việc tổ chức Hội thảo chuyên đề này có thể xem xét, lng ghép vào trước phiên toàn thcủa Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

3. Tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn

Tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chtrì vào tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội để bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rn. Việc tổ chức và nội dung của Hội nghị sẽ được xây dựng căn cứ trên kết quả của hoạt động rà soát, đxuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật; kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng quản lý chất thải của các địa phương hiện nay (bao gồm hiện trạng giảm thiểu, phát sinh; các mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý; quy hoạch xử lý chất thải rắn; rà soát các quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; các cơ chế tài chính hiện nay đang áp dụng tại các địa phương); các mô hình quản lý, công nghệ và danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn ưu tiên áp dụng tại Việt Nam; kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Sau Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn.

Thành phn tham dự là đại diện các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại diện UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức quốc tế; các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường; một số công ty trong lĩnh vực công nghệ, xử lý chất thải.

Đthực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ trong thời gian qua, các giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách quản lý chất thải rắn.

4. Xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

Căn cứ vào kết quả của các hoạt động nêu trên và kết quả của Hội nghị toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó bao gồm các nội dung sau:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý;

- Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý chất thải rắn; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình quản lý về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thí điểm các mô hình về đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải tại một số địa phương, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thực hiện tổ chức đu giá dịch vụ xử lý chất thải;

- Tăng cường xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực;

- Xây dựng và triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

5. Xây dựng Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam

Việc xây dựng Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Trong quá trình xây dựng Đề án, Tổng cục Môi trường cũng sẽ tập trung việc thực hiện các trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, bao gồm:

- Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý và tái chế túi ni lông khó phân hủy hiện nay nhằm xây dựng đề xuất tăng cường kiểm soát ô nhiễm: Đối với hoạt động này, trong quá trình kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý chất thải rắn tại các địa phương, Tổng cục Môi trường sẽ rà soát, đánh giá các công nghệ xử lý, tái chế túi ni lông hiện nay; các mô hình thu gom, xử lý và tái chế túi ni lông tại các địa phương để xây dựng phương án nhân rộng;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

6. Xây dựng Đề án về truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về cht thải rắn

Hoạt động truyền thông này được thực hiện gắn liền với các nội dung của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự quan tâm của xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn.

(Chi tiết nhiệm vụ, phân công đơn vị thực hiện, sn phẩm và thời gian hoàn thành tại Phụ lục I kèm theo).

III. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức các hội thảo về công tác quản lý nhà nước, các văn bản pháp quy về chất thải rắn; Hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kinh phí cho các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia khảo sát, đánh giá được lấy từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ;

- Kinh phí cho các hoạt động khác, bao gồm các hoạt động kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn và Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách quản lý chất thải rắn lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

- Khái toán kinh phí thực hiện Kế hoạch: 10.500 triệu đồng (chưa bao gồm kinh phí kiểm tra, đánh giá của các địa phương);

- Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí theo Kế hoạch được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 02 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 02 tháng hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 849/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Thời gian

1

Rà soát, trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về chất thải rắn

Tổng cục Môi trường (Vụ CSPC và Thanh tra, Vụ Quản lý chất thải, Vụ ĐTM) chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

- Báo cáo kết quả rà soát và đ xut sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn;

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất thải rắn.

3-5/2019

-

Tổ chức rà soát, dự thảo báo cáo

Dự thảo báo cáo

3/2019

-

Tổ chức làm việc với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan

Các nội dung trao đổi, thảo luận về báo cáo rà soát

3/2019

-

Tổ chức hội thảo về quản lý nhà nước về chất thải rn

Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo

4/2019

2

Rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước

 

Báo cáo tổng hợp

5/2019

-

Yêu cầu các địa phương trên toàn quốc báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát.

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải)

Báo cáo tổng hợp số liệu từ các địa phương trên phạm vi cả nước

3-4/2019

-

Tổ chức làm việc với các địa phương về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn

- Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải, Cục BVMT miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam);

- Vụ Hợp tác quốc tế: tìm chuyên gia nước ngoài.

- Báo cáo về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn của các Đoàn công tác và báo cáo tổng hợp chung

3-5/2019

-

Kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương

- Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải, Cục BVMT miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam);

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Báo cáo kiểm tra, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương rà soát của các Đoàn công tác và báo cáo tổng hợp chung

4-5/2019

-

Tổ chức hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng cục Môi trường,

Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo

4-5/2019

3

Tổ chức Hội nghị toàn quốc về chủ trương, gii pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn

 

 

 

-

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP, trong đó có nội dung đề nghị Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn

Tổng cục Môi trường

Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ

3/2019

-

Tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải, Văn phòng Tổng cục) chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính thực hiện

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị;

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn

6-7/2019

4

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế

Dự thảo Đề án

9/2019

5

Xây dựng Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Dự thảo Đề án

12/2019

6

Xây dựng Đề án về truyền thông, nâng cao nhận thc cộng đồng về chất thải rắn

Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường

Các chương trình, tin, bài

 

 

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực