Quyết định 461/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

Số: 461/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, CT, XD, NN&PTNT, KHCN, YT, TC, TT&TT, CA;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- Bộ TN&MT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCMT

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

 (Kèm theo Quyết định số: 461/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí (sau đây gọi là Chỉ thị) đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nội dung phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Phân công nội dung công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc nội dung phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

2. Yêu cầu

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ; phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai các nội dung khác được giao tại Chỉ thị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg, đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021 - 2025 (thực hiện điểm a Mục 2 của Chỉ thị).

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg và lập báo cáo, đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025. Dự thảo báo cáo đã được hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các báo cáo của 08 Bộ, 44 địa phương vào tháng 12 năm 2020.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2021.

2. Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không khí bảo đảm hiệu quả, thực hiện kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quan trắc môi trường không khí, công bố kết quả quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng; Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện việc đầu tư, tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường không khí phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước (thực hiện điểm b, c mục 2 của Chỉ thị).

a) Công tác quản lý về quan trắc môi trường được thực hiện thông qua việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc môi trường thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Xây dựng và trình ban hành các quy định về quan trắc môi trường trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện và hoàn thành trong năm 2021.

- Xây dựng và ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; hoàn thành trong quý I năm 2021.

b) Hoạt động đầu tư quan trắc môi trường không khí.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư quan trắc môi trường không khí theo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2246/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2020, sau khi giải quyết các vướng mắc trong phân bổ, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Do đó, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường dự kiến sẽ phải lùi thời hạn so với kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện chương trình quan trắc, công bố kết quả và kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường năng lực thực hiện chương trình quan trắc môi trường không khí quốc gia, duy trì và tăng dần tần suất quan trắc, thu thập dữ liệu và công bố, cung cấp, cảnh báo cho các cơ quan thông tin đại chúng, cho cộng đồng kịp thời, chính xác về chất lượng môi trường không khí thông qua website của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) trên ứng dụng di động. Chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia được cập nhật và công khai 24/24h tại địa chỉ cem.gov.vn.

3. Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam, chất lượng không khí xung quanh tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam (thực hiện điểm d Mục 2 của Chỉ thị).

a) Triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế, giai đoạn 2020-2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2587/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam:

- Rà soát thực trạng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành.

- Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, vận dụng phù hợp với điều kiện trong nước.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm, đăng kiểm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2023.

c) Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam:

- Điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam.

- Thời gian thực hiện trong năm 2021 và hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2021.

4. Xây dựng, ban hành tiêu chí và chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường (thực hiện điểm đ Mục 2 của Chỉ thị).

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng và trình ban hành các quy định về chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện, dịch vụ thân thiện với môi trường trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện và hoàn thành trong năm 2021.

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành tiêu chí nhãn sinh thái đối với sản phẩm, phương tiện, dịch vụ giao thông vận tải thân thiện với môi trường; thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023.

5. Rà soát quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí (thực hiện điểm e Mục 2 của Chỉ thị).

- Xây dựng và trình ban hành các quy định về quản lý chất lượng không khí trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Điều 12, 13 và 14 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện và hoàn thành trong năm 2021.

- Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; hoàn thành trong quý II năm 2021.

6. Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (thực hiện Mục 9 của Chỉ thị).

Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, triển khai xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023.

7. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chất lượng không khí, các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí (thực hiện Mục 11 của Chỉ thị):

- Kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo về chất lượng môi trường không khí, các nguy cơ và tác hại của ô nhiễm không khí cho các cơ quan truyền thông theo đúng quy định.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo chí trong hoạt động cung cấp, công bố, cảnh báo thông tin chất lượng môi trường không khí.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí sử dụng thông tin được cung cấp chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý môi trường ở Trung ương và địa phương để công bố công khai cho cộng đồng.

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

8. Thành lập Đoàn công tác liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, tập trung vào các điểm nóng về ô nhiễm không khí trong cả nước.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị lớn và tổ chức kiểm tra các điểm nóng về ô nhiễm không khí trong cả nước.

- Trước mắt, tổ chức Đoàn công tác liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí gồm đại điện của các Bộ có liên quan chính (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm việc với 02 địa phương là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong quý I và II năm 2021.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị.

- Gửi văn bản đôn đốc các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nghiêm túc và đúng thời hạn các nội dung của Chỉ thị; thực hiện và hoàn thành trong tháng 9 năm 2022.

- Tổng hợp các thông tin, báo cáo kết quả thực hiện từ Bộ ngành, địa phương, dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện Chỉ thị gửi Thủ tướng Chính phủ; thực hiện và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Môi trường là đơn vị chuyên môn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Chuẩn bị văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Giao thông vận tải cử đầu mối phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đã ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường, các đơn vị liên quan: rà soát, bổ sung danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn kỹ thuật được thực hiện theo nội dung yêu cầu của Chỉ thị (nếu có).

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu trình lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và hàng năm theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức phổ biến và tuyên truyền hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Chủ động triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Chỉ thị và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; bảo đảm tiến độ, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và các năm tiếp theo.

b) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ, tình hình thực hiện Kế hoạch này.

6. Giao Tổng cục Môi trường làm đầu mối tổng hợp chung, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTg NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
(Ban hành kèm theo tại Quyết định số  /QĐ-BTNMT ngày  tháng  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg, đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021 - 2025

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Quý III, IV năm 2020, Quý I năm 2021

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg và đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ

2

Xây dựng và trình ban hành các quy định về quan trắc môi trường trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Nội dung quy định về quan trắc môi trường)

3

Xây dựng và ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Tổng cục Môi trường

Các đơn vcó liên quan

Quý I năm 2021

Thông tư của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" theo Quyết định số 2246/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2020 của Bộ Tài nguyênMôi trường

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2022

Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

5

Triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế, giai đoạn 2020-2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2587/QĐ-BTNMT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021-2022

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được ban hành

6

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam

Tổng cục Môi trường

Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan

Năm 2021-2023

Các báo cáo, đề xuất:

- Rà soát thực trạng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đã được ban hành.

- Kinh nghiệm xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, vận dụng phù hợp với điều kiện trong nước.

- Đề xuất quy chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành.

- Đề xuất quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm, đăng kiểm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7

Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam

Tổng cục Môi trường

Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2021

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam.

8

Xây dựng và trình ban hành các nội dung về chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện, dịch vụ thân thiện với môi trường... trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Tổng cục Môi trường

Bô Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2021

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (quy định về chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện, dịch vụ thân thiện với môi trường).

9

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí nhãn sinh thái đối với sản phẩm, phương tiện, dịch vụ giao thông vận tải thân thiện với môi trường

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 2021 - 2023

Quyết định ban hành tiêu chí nhãn sinh thái đối với sản phẩm, phương tiện, dịch vụ giao thông vận tải thân thiện với môi trường của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10

Xây dựng và trình ban hành các nội dung về quản lý chất lượng không khí trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Điều 12, 13 và 14 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Tổng cục Môi trường

Các đơn vi có liên quan

Năm 2021

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (quy định về quản lý chất lượng không khí).

11

Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

Tổng cục Môi trường

Các đơn vi có liên quan

Quý II năm 2021

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Hướng dẫn lp kế hoạch.

12

Tổ chức Đoàn công tác liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí làm việc với 02 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Môi trường

Các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan

Quý I và II năm 2021

Báo cáo của Đoàn Công tác liên ngành

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 461/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 461/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 17/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!