Quyết định 459/QĐ-BTC 2023 thực hiện Quyết định 1595/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 459/QĐ-BTC

Quyết định 459/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:459/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:29/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2023, Bộ TNMT hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi

Ngày 29/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 459/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến giá nước; Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi; Năm 2024, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Luật Cấp thoát nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, lập hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Thủy lợi; Giai đoạn 2022-2030, hoàn thiện việc lập, phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia liên quan an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước;…

Bên cạnh đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 459/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 459/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Kết luận số 36-KL/TW Ngày 23/6/2022 Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng giao tại Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 và nội dung Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 và các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch này trong công việc, văn bản để báo cáo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.
Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả.
Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022, các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT (để tổng hợp);
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT. (11)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1595/QĐ-TTG NGÀY 23/12/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 459/QĐ-BTC ngày 29/3/2023 của Bộ Tài chính)

________________________

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thuộc BTC chủ trì

Đơn vị thuộc BTC phối hợp

Thời gian thực hiện

 

TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN

1

Hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Quý II/2023

2

Triển khai lồng ghép, cụ thể hóa nội dung về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao  

Các Bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1

Tổ chức thực học tập, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nội dung của Kết luận số 36-KL/TW, Quyết định số 1595/QĐ-TTg và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

Cấp ủy các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Thường xuyên

 

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC, AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

1

Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến giá nước

Bộ Tài chính

Cục Quản lý giá

Các đơn vị liên quan

2023-2025

2

Hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

2023

3

Xây dựng Luật Cấp, thoát nước

Bộ Xây dựng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

2024

4

Rà soát, lập hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

2024

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH, ĐIỀU TRA CƠ BẢN

1

Hoàn thiện việc lập, phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 liên quan đến an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

2022-2030

2

Lập và phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành gắn với đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

2023-2025

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi