Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

--------

Số: 3285/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ môi trường

“Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch”

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4446/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4776/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tại Công văn số 413/TCDL-TChDL ngày 03 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020 và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ môi trường: “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch”

Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục Du lịch

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kinh phí thực hiện: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Tổng cục Du lịch.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung, tiến độ, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo ương;

- Lưu: VT, KH NMT, BN.15

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

(Kèm theo Quyết định số 3285 /QĐ-BVHTTDL ngày09 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. THÔNG TIN CHUNG

 1. Tên nhiệm vụ:

Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

2. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.

Địa chỉ cơ quan: 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39423760

3. Cơ quan phối hợp:

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa;

- Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

4. Thời gian tổ chức: 01 buổi trong tháng 11/2020.

5. Địa điểm tổ chức: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Quyết định số 4446/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020;

Quyết định số 4776/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

III. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ

1.     Sự cần thiết

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh chóng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2018, theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) công bố, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trong 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh nhất và là điểm nhấn của du lịch thế giới. Năm 2019, du lịch Việt Nam đã đón 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 85 triệu khách nội địa. Du lịch phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng giá trị tổng sản phẩm quốc dân, giải quyết việc làm cho hàng chục vạn lao động, tăng thu nhập đầu người, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện giao lưu văn hoá và hội nhập với khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động du lịch cũng gây những tác động không nhỏ đến môi trường, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam nói chung và hình ảnh của du lịch Việt Nam trong con mắt khách du lịch trong nước và quốc tế. Vấn đề về chất thải, nước thải phát sinh trong lĩnh vực du lịch chưa được thu gom và xử lý kịp thời theo quy định. Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ, hoặc có thực hiện nhưng không thường xuyên tại các khu, điểm du lịch. Nước thải từ các cơ sở du lịch vẫn còn tình trạng chưa được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đáng chú ý, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch mới chỉ chú ý đến lợi ích kinh tế trước mắt đã khai thác nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu du khách một cách không hợp lý, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các phương tiện khai thác quá mức các nguồn tài nguyên như rạn san hô, hải sản... dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi hải sản, suy giảm đa dạng sinh học. Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày một gia tăng trong những năm qua cũng làm giảm sự hấp dẫn của các điểm đến của du lịch Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, góp phần phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng phát triển bền vững.

2. Mục tiêu

Xây dựng ý thức, nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành, cho tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng hướng đến một môi trường xanh - sạch đẹp cho các điểm du lịch.

3. Yêu cầu

Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch theo đúng nội dung, kế hoạch đặt ra đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm;

Hoạt động có sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp xã hội tại Thành phố Nha Trang, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

4. Nội dung nhiệm vụ

Tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường tập trung tại bãi biển Nha Trang.

Tổ chức thu gom, làm vệ sinh khu vực bãi biển Nha Trang với sự tham dự của đại biểu, cộng đồng dân cư địa phương, học sinh - sinh viên và đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức diễu hành, cổ động bằng xe máy, xe đạp có gắn cờ đuôi nheo tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch (trong vòng 07 ngày trước, trong và sau lễ phát động).

- Treo pano, phướn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên trục đường ven biển Nha Trang.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, báo đài địa phương về phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Dự kiến khoảng 120 người, gồm:

1. Đại biểu, khách mời

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đại diện một số Vụ và đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

2. Thành phần tham dự phát động

- Ban Tổ chức;

Đại biểu, khách mời;

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang, các đoàn thể trên địa bàn.

Đại diện các cơ sở đào tạo về du lịch, đại diện các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, hộ kinh doanh khu du lịch, đại diện cộng đồng dân cư, học sinh, sinh viên tại thành phố Nha Trang...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

Tổng cục Du lịch thành lập Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ

TT

Nội dung

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

10/2020

2

Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung Phát động

11/2020

3

Mời đại biểu tham dự

11/2020

4

Thiết kế mẫu mũ, khẩu hiệu pano, backdrop, bandroll, standee...

11/2020

5

Thiết kế sân khấu, backdrop phục vụ lễ phát động

11/2020

6

Chuẩn bị vật tư thu gom, làm vệ sinh

11/2020

7

Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

11/2020

8

Quyết toán nhiệm vụ

12/2020

 

 

3.  Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

3.1.  Tổng cục Du lịch

- Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng, phê duyệt dự toán, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ, báo cáo, quyết toán theo quy định căn cứ nội dung Kế hoạch, các quy định về việc thực hiện nhiệm vụ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ trì tổ chức phát động.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phát động.

Thực hiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

3.2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia lễ phát động.

3.3.   Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Phối hợp với Tổng cục Du lịch thực hiện công tác tổ chức, hậu cần và mời các đơn vị trên địa bàn tham dự.

3.4.  Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Cử cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia phát động.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Tổng cục Du lịch.

Kinh phí đi lại, ăn ở của Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời được bố trí từ nguồn kinh phí của nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch”. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ./. 

 

 

thuộc tính Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3285/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:09/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng cục Du lịch chi 300 triệu đồng cho nhiệm vụ môi trường

Ngày 09/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch”.

Theo đó, Tổng cục Du lịch chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” năm 2020. Kinh phí thực hiện là 300.000.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Tổng cục Du lịch.

Ngoài ra, tháng 11/2020, Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ tổ chức phát động bảo vệ môi trường hoạt động du lịch tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nội dung của nhiệm vụ gồm: Tổ chức thu gom, làm vệ sinh khu vực bãi biển Nha Trang với sự tham dự của đại biểu, cộng đồng dân cư địa phương, học sinh - sinh viên và đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn; Treo pano, phướn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên trục đường ven biển Nha Trang.…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3285/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi