Quyết định 102-CNNG/QLTN của Bộ Công nghiệp nặng về việc quy định thủ tục xin và cho phép khai thác tài nguyên đá quý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 102/CNNG/QLTL NGÀY 13-3-1992 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ
CÔNG NGHIỆP NẶNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC XIN VÀ CHO
PHÉP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐÁ QUÝ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

 

Căn cứ vào pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản ngày 28-7-1989;

Căn cứ Nghị định số 130/HĐBT ngày 30-4-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng.

Căn cứ Quyết định số 333-CT ngày 23 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức quản lý các hoạt động điều tra địa chất, thăm dò, khai thác mỏ, chế tác và mua bán đá quý;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thủ tục xin và cho phép khai thác tài nguyên đá quý để áp dụng thống nhất trong phạm vị cả nước.

 

Điều 2- Những quy định về thủ tục xin khai thác mỏ đá quy theo quy định tại thông tư số 247/MĐC-TP ngày 14 tháng 7 năm 1987 của Tổng cục mỏ và Đia chất nay không còn hiệu lực thi hành.

 

Điều 3- Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các địa phương có tài nguyên đá quý và các tổ chức kinh tế muốn tham gia thăm dò khai thác mỏ đá quý trong phạm vi cả nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐÁ QUÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/CNNG/QLTN ngày 13 tháng 3 năm 1992)

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

I.1- Trong quy định này những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đá quý chỉ gồm những loại theo quy định ở Điều 1 của Quyết định 333-CT ngày 23-10-1991: Kim cương, rubi, saphia, emơrôt và những loại đá quý tự nhiên khác có giá trị tương đương.

2. Khai thác mỏ là những hoạt động nhằm thu được sản phẩm đá quý thô từ lòng đất, kể cả những hoạt động thăm dò gắn liền với quá trình chuẩn bị khai thác và khai thác mỏ.

3. Các doanh nghiệp khai thác đá quý (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp) bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hành nghề khai thác đá quý theo quy định của Luật công ty (Lệnh số 47-LCT/HĐNN8 ngày 2-1-1991) và Luật doanh nghiệp tư nhân (lệnh số 48-LCT/HĐNN8 ngày 2-1-1991).

4. Khu vực khai thác mỏ đá quý là khu vực lòng đất có tài nguyên đá quý được Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng hoặc người được Bổ trưởng uỷ quyền giao cho doanh nghiệp để khai thác tài nguyên đá quý, bằng quyết định

I.2- Trước khi khai thác, mọi khu vực khai thác mỏ đã giao đều phải được đăng ký Nhà nước tại Cục quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước (QLTNKSNN) hoặc Chi cục QLTNKSNN khu vực (nếu có).

I.3- Mọi hoạt động khai thác tài nguyên đá quý không có quyết định giao khu vực khai thác mỏ hoặc giấy phép khai thác tài nguyên đá quý của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng hoặc người được Bộ trưởng uỷ quyền đều coi là hoạt động khai thác trái phép.

I.4- Các doanh nghiệp trúng thầu đã mua khoán được tài nguyên đá quý cũng như các doanh nghiệp có điều kiện thuộc trường hợp theo quy định ở Điều 1.5 được sử dụng tài liệu địa chất của lô trúng thầu hoặc của diện mua khoán đã có tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp nặng để lập đề án khai thác mỏ và phải thanh toán chi phí về việc đó.

I.5- Trong trường hợp đặc biệt doanh nghiệp được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép hoặc doanh nghiệp là tổ chức liên doanh với nước ngoài đã có giấy phép đầu tư theo luật định về khai thác mỏ không thông qua đấu thầu hoặc bán khoán thì việc xin phép khai thác tài nguyên đá quý tuân theo các thủ tục quy định đối với tài nguyên khoáng sản rắn nói chung.

I.6- Nguyên tắc thủ tục về việc xin phép sử dụng đất mặt để tiến hành các hoạt động khai thác mỏ tuân theo Luật đất đai và các quy định liên quan hiện hành về việc giao đất chuyên dụng.

 

II. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP

 

II.1. Để xin quyết định giao khu vực khai thác mỏ doanh nghiệp trúng thầu hoặc đã mua khoán được lô taì nguyên đá quý phải gửi đến Cục QLTNSNN 3 bộ hồ sơ xin khai thác tài nguyên đá quý gồm có:

- Đơn xin khai thác mỏ (mẫu số 1)

- Đề án khai thác mỏ, kèm theo bản đồ khu vực khai thác mỏ (mẫu số)

- Quyết định trúng thầu kèm theo chứng từ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy chế đấu thầu, hoặc văn bản xác nhận đã mua khoán và chứng từ về việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy chế bán khoán.

II.2. Đề án khai thác mỏ của các doanh nghiệp phải được Cục trưởng Cục QLTNKSNN thoả thuận về mục tiêu, biện pháp chống tổn thất tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường liên quan.

II.3. Chậm nhất 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin khai thác mỏ Cục QLTNKSNN phải thẩm định xong hồ sơ, kể cả việc thoả thuận với doanh nghiệp về đề án khai thác mỏ, dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng Công nghiệp nặng hoặc người được Bộ trưởng uỷ quyền ký.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

III.1. Những quyết định giao khu vực khai thác mỏ đá quý do Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng cấp trước ngày ban hành quy định này nếu còn thời hạn, không thay đổi chủ giấy phép hoặc các điều kiện theo quy định của Quyết định đó thì nay vẫn có hiệu lực thi hành.

III.2. Những hoạt động khai thác mỏ đá quý đang tiến hành dưới mọi hình thức nhưng chưa có quyết định giao khu vực khai thác mỏ hoặc giấy phép khai thác tài nguyên theo đúng quy định này thì trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ban hành quy định này đều phải làm lại thủ tục theo quy định này.

Hết thời hạn nói trên những hoạt động khai thác tài nguyên đá quý trái với quy định này đều là khai thác trái phép và phải đình chỉ theo quy định của Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tỉnh, thành phố), ngày tháng năm

ĐƠN XIN KHAI THÁC MỎ ĐÁ QUÝ

Kính gửi: - Bộ Công nghiệp nặng

- Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước

Tên doanh nghiệp:

Trụ sở giao dịch:

Họ và tên chủ doanh nghiệp:

Giấy phép (Quyết định) thành lập doanh nghiệp:

Số: do

Cấp ngày:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có):

Số ĐKKD: do

Cấp ngày:

Doanh nghiệp (tên doanh nghiệp) đã trúng thầu tại cuộc đấu thầu tổ chức ngày tháng năm ở (tên lô đấu thầu)

Đề nghị Bộ Công nghiệp nặng, Cục QLTNKSNN cho phép (tên doanh nghiệp) được khai thác đá quý ở lô nói trên.

- Khu vực khai thác mỏ đá quý có diện tích .... ha, có toạ độ khống chế trong bản đồ khu vực khai thác mỏ kèm theo.

- Trữ lượng đá quý (từng loại) kg

- Khoáng sản đá quý (loại gì, nếu có)

- Công suất mỏ: m3/năm

- Thời gian khai thác: tháng (năm)

- Phương thức khai thác: tháng (năm)

- Phương thức khai thác (thủ công, cơ giới)

- Tên và học vị chuyên môn của Giám đốc điều hành hoặc người chỉ đạo chính về kỹ thuật sản xuất và an toàn mỏ.

(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện đúng những quy định tại Quyết định số 333-CT ngày 23 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức, quản lý các hoạt động điều tra địa chất, thăm dò - khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý và các quy định cụ thể của Bộ Công nghiệp nặng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành quyết định nói trên.

Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)

Tài liệu kèm theo đơn gồm:

thuộc tính Quyết định 102-CNNG/QLTN

Quyết định 102-CNNG/QLTN của Bộ Công nghiệp nặng về việc quy định thủ tục xin và cho phép khai thác tài nguyên đá quý
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp nặngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:102-CNNG/QLTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lum
Ngày ban hành:13/03/1992Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 102-CNNG/QLTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi