Quyết định 01/QĐ-HĐĐG Quy chế Hội đồng Đấu giá Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

_______

Số: 01/QĐ-HĐĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

____________________

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản;

Căn cứ Công văn số 428/TTg-CN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ủy viên Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Bộ: TC, TP, KH&ĐT, XD;

- UBND tỉnh Nghệ An;

- Lưu: VT, ĐCKS.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

THỨ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trần Quý Kiên

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐĐG ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản)

_____________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ và trình tự giải quyết công việc của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng) trong triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

1. Cuộc đấu giá do Hội đồng thực hiện phải có ít nhất hai phần ba số Ủy viên Hội đồng tham dự.

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng có quyền quyết định cuối cùng.

3. Trước khi tiến hành họp Hội đồng đấu giá, phải có văn bản mời kèm theo các tài liệu liên quan nội dung cuộc họp gửi trước 03 (ba) ngày cho các thành viên Hội đồng đấu giá.

 

Chương II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng

1. Hội đồng có các quyền sau đây:

a) Truất quyền tham gia cuộc đấu giá và lập biên bản xử lý đối với người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự cuộc đấu giá, thông đồng, móc nối để dìm giá hoặc hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của cuộc đấu giá;

b) Dừng cuộc đấu giá và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý khi phát hiện có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá hoặc khi phát hiện người điều hành cuộc đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá hoặc hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của cuộc đấu giá;

c) Lựa chọn hình thức đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Đấu giá tài sản để đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ban hành quy chế cuộc đấu giá;

b) Tổ chức và thực hiện đấu giá theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, Quy chế cuộc đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Chịu trách nhiệm về kết quả cuộc đấu giá trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình đấu giá; tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại phát sinh sau cuộc đấu giá;

đ) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

e) Nghiêm cấm Hội đồng thực hiện các hành vi quy định tại các điểm b, c, d e khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ trì cuộc họp của Hội đồng; phân công trách nhiệm cho từng Ủy viên.

3. Điều hành cuộc đấu giá hoặc phân công một Ủy viên Hội đồng hoặc đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng.

4. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng bằng văn bản.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng đấu giá ủy quyền bằng văn bản. Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Hội đồng cho Chủ tịch Hội đồng trong thời gian được ủy quyền.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng

1. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nội quy cuộc đấu giá, quy chế đấu giá.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công đáp ứng yêu cầu và thời gian quy định.

3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp xử lý.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về công việc được phân công.

5. Tham dự các cuộc họp và cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Hội đồng tổ chức, trường hợp vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng; thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra tại cuộc họp, cuộc đấu giá hoặc bằng văn bản xin ý kiến.

6. Được cung cấp các tài liệu liên quan cuộc đấu giá và có thể yêu cầu cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá cung cấp các thông tin chi tiết hoặc giải trình các vấn đề chưa rõ.

7. Được đề nghị bảo lưu các ý kiến trong các văn bản liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về nội dung công việc được phân công.

2. Tổng hợp các hồ sơ, tài liệu về khu vực khoáng sản chuẩn bị đấu giá theo quy định để trình Hội đồng; đề xuất xử lý các vấn đề liên quan trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản để Hội đồng xem xét, quyết định.

3. Trình Chủ tịch Hội đồng về nội dung, thời gian tổ chức các cuộc họp trước, trong sau cuộc đấu giá.

4. Tổng hợp kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 9. quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. quan thường trực Hội đồng được sử dụng bộ máy, phương tiện, con dấu và thành lập bộ phận chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng chuẩn bị các nội dung cuộc họp của Hội đồng, bao gồm:

a) Dự thảo quy chế đấu giá bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản; điều kiện khai thác khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan, hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất khu vực có khoáng sản được đưa ra đấu giá;

- Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu; khảo sát thực địa;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;

- Giá khởi điểm;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

- Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước;

- Nội dung cần thiết khác liên quan.

b) Dự thảo nội quy cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

c) Kế hoạch tổ chức cuộc đấu giá;

d) Báo cáo kết quả chuẩn bị của cuộc đấu giá.

5. Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thường trực Hội đồng phải trình lên Chủ tịch Hội đồng toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. Thu thập, tổng hợp các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch Hội đồng chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện các công việc khác liên quan do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng

1. Chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày kể từ khi quan thường trực Hội đồng trình quy chế đấu giá; nội quy cuộc đấu giá; Hội đồng phải có kết luận cuối cùng bằng hình thức hội nghị hoặc lấy ý kiến thông qua phiếu để triển khai bước tiếp theo. Trường hợp phải tổ chức nhiều lần họp để xác định thì thời gian tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày cho tổng số các lần.

2. Trong thời gian không quá 03 (ngày) làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Hội đồng phải trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

 

Chương III. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

 

Điều 11. Chế độ báo cáo và xử lý vi phạm

1. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuôc đấu giá, Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các Ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm bảo mật các thông tin trong quá trình tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Các trường hợp làm lộ bí mật thông tin, thông đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá làm thiệt hại cho nhà nước đều bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Các Ủy viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các Ủy viên Hội đồng cần kiến nghị kịp thời về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

THỨ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trần Quý Kiên

 

 

thuộc tính Quyết định 01/QĐ-HĐĐG

Quyết định 01/QĐ-HĐĐG của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sảnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/QĐ-HĐĐGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quý Kiên
Ngày ban hành:03/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế hoạt động HĐĐG khai thác Mỏ đá hoa xã Châu Tiến- Nghệ An

Ngày 06/6/2021, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 01/QĐ-HĐĐG về Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-BTNMT ngày 17/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo nguyên tắc tập trung, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng có quyền quyết định cuối cùng.

Hội đồng có quyền truất quyền tham gia cuộc đấu giá và lập biên bản xử lý đối với người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự cuộc đấu giá, thông đồng, móc nối để dìm giá hoặc hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của cuộc đấu giá; Dừng cuộc đấu giá; Lựa chọn hình thức đấu giá…

Bên cạnh đó, Hội đồng có nghĩa vụ: Ban hành quy chế cuộc đấu giá; Tổ chức và thực hiện đấu giá; Chịu trách nhiệm về kết quả cuộc đấu giá trước pháp luật và Bộ trưởng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình đấu giá…

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định01/QĐ-HĐĐG tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi