Chỉ thị 22/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------------------
Số: 22/CT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013
 

 
 
CHỈ THỊ
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT BÃO VÀ
TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013
                                            
 
Tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trong năm 2012 và các năm gần đây đã diễn biến rất phức tạp, khó lường; thiên tai đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho đời sống kinh tế - xã hội. Thiệt hại về người tuy có giảm nhưng thiệt hại về tài sản lại có xu hướng tăng. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2013 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2013 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCLB&TKCN, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB&TKCN. Tổ chức kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCLB&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy theo Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ, ngành, địa phương.
2. Xây dựng, triển khai phương án PCLB, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB&TKCN năm 2013 đáp ứng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ”, bám sát tình hình thực tế, có tính đến yếu tố bất thường của thời tiết .
3. Tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCLB&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy Ban quốc gia TKCN và Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo dõi sát diễn biến, tình hình thời tiết xấu, vùng áp thấp, lũ, lụt, giông, bão; báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông.
4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCLB&TKCN ở tất cả các cấp, đến toàn thể cán bộ, nhân viên ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 484/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 ngày 11 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.
6. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông :
 6.1. Cục Viễn thông - Thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN của Bộ:
a) Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên lạc và các nhiệm vụ được giao để phục vụ diễn tập ứng phó thiên tai khu vực ASEAN năm 2013 (ARDEX 13).
b) Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển. Tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện Quyết định 137/2007/QĐ-TTg của các đơn vị có liên quan, trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c) Tổ chức, chỉ đạo và triển khai kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tổng kết 05 năm thực hiện kế hoạch.
d) Xem xét, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chiến dịch nhắn tin qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia nhằm mục đích vận động, quyên góp ủng hộ ngư dân thiết bị thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
e) Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý, sử dụng trang thiết bị thực hiện dự án mạng thông tin chuyên dùng phòng chống thiên tai được phê duyệt tại Quyết định số 720/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng, miền.
f) Tổ chức tốt công tác trực ban chỉ đạo điều hành phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão theo quy định.
6.2. Cục Tần số Vô tuyến điện:
 a) Rà soát, phân bổ, cấp phép, xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ phòng chống thiên tai và hệ thống thông tin an toàn, tìm kiếm cứu nạn.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho tất cả các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ.
c) Tiếp tục cập nhật về cấp phép tàu thuyền trong cơ sở dữ liệu để thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông:
d) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.
6.3. Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử:
Chỉ đạo các cơ quan báo chí tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống thiên tai đối với xã hội và người dân, thực hiện tốt cơ chế phát ngôn, đưa tin chính xác về tình hình, diễn biến thiên tai, lũ lụt.
6.4. Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện:
a) Tăng cường và đảm bảo nội dung chương trình về tuyên truyền phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên kênh truyền hình VTC14.
b) Quản lý, khai thác đúng mục đích, có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.
6.5. Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông:
a) Chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về PCLB&TKCN. Kịp thời đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành về PCLB&TKCN của Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
7. Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án PCLB&TKCN phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.
b) Phối hợp với các Đài, Báo ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ đội Biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.
c) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn điều động sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là các thiết bị thuộc mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan các cấp.
8. Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:
a) Tổ chức, triển khai công tác PCLB, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2013 theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012.
b) Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm, phòng máy; ngầm hoá mạng ngoại vi. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý đến hệ thống nguồn điện và chống sét; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCLB, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về PCLB.
c) Chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máy nổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài ngày) để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCLB, TKCN, di dân và khắc phục hậu quả.
d) Các doanh nghiệp thông tin di động tiếp tục triển khai các trạm thu phát di động có công suất lớn, lắp đặt tại các vùng ven biển đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu đánh bắt cá gần bờ.
9. Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai:
a) Sớm hoàn thiện Dự án mạng thông tin chuyên dùng phòng chống thiên tai được phê duyệt tại Quyết định số 720/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và tổ chức thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012.
b) Rà soát, điều chỉnh phân bổ trang thiết bị theo dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 720/QĐ-BTTTT phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng, miền.
c) Chỉ đạo viễn thông tỉnh, thành phố, các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân.
            d) Sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu cho các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đến các địa phương, vùng bị ảnh hưởng nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
e) Xây dựng Đề án sử dụng mạng thông tin vệ tinh VINASAT để nâng cao năng lực hệ thống thông tin chuyên ngành Khí tượng Thủy văn.
f) Cùng các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và triển khai Đề án tổ chức truyền thông tin cảnh báo về động đất, sóng thần qua mạng viễn thông.
g) Xây dựng quy chế điều hành, sử dụng trang thiết bị của dự án mạng thông tin chuyên dùng theo đúng mục đích và yêu cầu.
10. Đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tập đoàn Viễn thông Quân đội cần ưu tiên tập trung triển khai:
a) Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lực lượng vũ trang tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
b) Phối hợp, triển khai dự án thử nghiệm trạm báo tin cảnh báo động đất, sóng thần, thực hiện theo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần tại Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ
c) Triển khai lắp đặt các trạm BTS công suất lớn lắp đặt tại ven biển, xã đảo, huyện đảo.
11. Đối với Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai:
a) Đảm bảo thông tin liên lạc trên vùng biển Việt Nam. Khai thác, vận hành hoạt động Hệ thống Đài thông tin duyên hải. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trực canh, tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu- khẩn cấp, thông tin an toàn- an ninh và phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải.
b) Nâng cao tốc độ, chất lượng các đường truyền kết nối giữa các thành phần của hệ thống các Đài thông tin duyên hải với nhau; tăng công suất phát, tần số phát, chế độ phát sóng của hệ thống các Đài thông tin duyên hải Việt Nam để phục vụ công tác dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.
c) Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thời tiết xấu trên biển theo Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 14/3/2011.
d) Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
e) Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng hệ thống tin học quản lý dữ liệu tàu thuyền vận tải
Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng./.
 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ủy ban Quốc gia TKCN
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Ban chỉ huy PCLB Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, CVT.
 
                BỘ TRƯỞNG
 
             
 
 
 
 
 
              Nguyễn Bắc Son

 

thuộc tính Chỉ thị 22/CT-BTTTT

Chỉ thị 22/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:22/CT-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:24/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 22/CT-BTTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi