Quyết định 90/QĐ-CN-TACN 2020 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

___________

Số: 90/QĐ-CN-TACN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

____________________________

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi, Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định sổ 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi (Địa chỉ: Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) là tổ chức chứng nhận hơp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được chỉ định chứng nhận tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 20/4/2022.

Điều 3. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm đinh chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả chứng nhận do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TT, Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi;

- TT, Tin học và Thống kê (để đăng tải);

- Vụ KHCN&MT (để biết);

- Cục QLCLNLSTS (để biết);

- Tổng cục TĐC, Bộ KH&CN (để biết);

- Lưu: VT, TACN

Q.CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương

 

PHỤ LỤC

Danh mục QCVN được chỉ định chứng nhận hợp quy của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi

(Ban hành kèm theo Quyết định 90/QĐ-CN-TĂCN ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi)

 

TT

Tên Quy chuẩn kỹ thuật

Ký hiệu

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

QCVN 01- 77:2011/BNNPTNT*

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi

QCVN 01-

78:2011/BNNPTNT

 

(*) Chỉ thực hiện hoạt động đánh giá giám sát đối với các cơ sơ đã được Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi cấp giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 01-77:2011/BNNPTNT.

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 90/QĐ-CN-TACN của Cục Chăn nuôi về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôi Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 90/QĐ-CN-TACN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 28/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực