Quyết định 4460/QĐ-BNN-TCCB 2019 công nhận hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------------

Số: 4460/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng sáng kiến Bộ ngày 05/11/2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp bộ đối với 96 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của 63 cá nhân, nhóm tác giả của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Hội đồng sáng kiến Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thành viên HĐTĐKT Bộ;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Công Tuấn

 

DANH SÁCH

Các cá nhân, nhóm tác giả có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ năm 2019

(Kèm theo Quyết định số 4460/QĐ-BNN-TCCB ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

----------------

 

TT

Tên sáng kiến, giải pháp, dự án, đề tài

Tên, chức vụ, đơn vị công tác

1.

Tác giả chính Sách chuyên khảo về Biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính từ việc mất rừng và suy thoái rừng (REDD+)

PGS.TS Bùi Thế Đồi

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

2.

Chủ trì xây dựng 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về rừng trồng và rừng tự nhiên.

PGS.TS Phạm Minh Toại

Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

3.

Nghiên cứu, phát triển vật liệu composite được gia cường bằng các sản phẩm chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hàng ngày.

TS Nguyễn Minh Hùng

Trưởng ban Tạp chí và Website, Trường Đại học Lâm nghiệp

4.

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam

TS Bùi Thị Minh Nguyệt

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

5.

Tác giả chính cuốn sách chuyên khảo: "Wingnuts (Pterocarya) and Juglandaceae family”.

PGS.TS Hoàng Văn Sâm

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp

6.

Tác giả chính Giáo trình: "Thiết kế cảnh quan cây xanh”.

PGS.TS Đặng Văn Hà

Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, Trường Đại học Lâm nghiệp

7.

Chủ trì xây dựng: Quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pìtard) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.

PGS.TS Nguyễn Văn Việt

Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

8.

Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất gỗ uốn ép cong định hình.

PGS.TS Vũ Huy Đại

Trưởng phòng Khoa học và CN PGS.TS Tạ Thị Phương Hoa Trưởng bộ môn Khoa học gỗ. Viện Công nghiệp gỗ, Trường

Đại học Lâm nghiệp

9.

Đồng tác giả Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh an toàn đập và tác động ở hạ lưu.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi

10.

Tác giả chính cuốn Sách "ANSYS - dụ thực tế phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện”.

PGS.TS Vũ Hoàng Hưng

Trường Bộ môn Kết cấu công trình - Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi

11.

‘‘Nghiên cứu tác động của các công trình trên sông đến sự ổn định lòng dẫn sông Hồng - Thành phố Hà Nội ”.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Trường Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi

12.

Tác giả cuốn Sách "Dẫn dòng thi công và công tác hổ móng".

PGS.TS Đồng Kim Hạnh

Giảng viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi

13.

"Nghiên cứu giải pháp công trình chống bồi tụ tại các cửa lấy nước dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội, đảm bảo lấy nước hiệu quả”.

TS Nguyễn Đình Trinh

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Thủy lợi

14.

Tác giả "Phần mềm vận hành tối ưu trạm thủy điện”.

TS Nguyễn Đức Nghĩa

Trưởng Bộ môn Thủy điện và năng lượng tái tạo, Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi

15.

Tác giả chính Giáo trình "Tối ưu hóa hệ thông cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật”.

GS.TS Dương Thanh Lượng

Giảng viên Bộ môn cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi

16.

Xây dựng Quy trình vận hành 8 hồ chứa nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TS Đỗ Văn Quang

Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi

17.

Đồng tác giả cuốn sách tham khảo "Bài tập Trắc nghiệm Vật lý Đại học - Tập II”.

TS Phạm Thị Thanh Nga

Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Điện - Điện tử, Trường

Đại học Thủy lợi

18.

Tác giả cuốn sách chuyên khảo "Vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954-1975)

TS Trần Thị Ngọc Thúy

Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi

19.

"Nghiên cứu định lượng chức năng tích lũy và trao đổi carbon rừng ngập mặn ở Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Cúc

Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Môi trường, Trường Đại

học Thủy lợi

20.

Tác giả chính giáo trình "Cảng - Vận tải biển".

ThS Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên BM Quản lý tổng hợp vùng ven biển, Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi

21.

Chủ trì xây dựng: Quy trình công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây Điều vùng Đông Nam Bộ.

PGS.TS Lê Trung Thành

Trưởng ban Đào tạo và công tác sinh viên, Cơ sở 2, Trường Đại học Thủy lợi

22.

Nghiên cứu xấp xỉ điều khiển cho phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên trung lập có xung với trễ.

Ông Diêm Đăng Huân

Hiệu trưởng trường THPT Thân Nhân Trung, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

23.

"Nghiên cứu, xác định thành phần và tiềm năng sử dụng nhện bắt mồi họ Phytoseiidae trong phòng chống bọ trĩ và nhện đỏ tại Việt Nam”.

TS Nguyễn Đức Tùng

Giảng viên Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp VN

24.

Đồng tác giả Giáo trình: "Khí tượng Đại cương”.

TS Nguyễn Thị Bích Yên

Trưởng Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp, Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

25.

Tác giả chính Giáo trình: “Vi Sinh vật ứng dụng trong Thủy sản

PGS.TS Kim Văn Vạn

Trưởng khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

26.

Tác giả chính giáo trình "Nghề Trồng Đào, Quất cảnh ” trình độ Sơ cấp nghề

Ông Lê Trung Hưng

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ

27.

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ lĩnh vực Lâm nghiệp "Thêm cây - Cải thiện sinh kế và thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ ở Miền Bắc Việt Nam- giai đoạn 2 ”

28.

Tác giả chính giáo trình "nghề sản xuất than sinh học từ phụ phẩm trồng trọt ” trình độ sơ cấp nghề.

29.

Chủ trì nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh: "Nhân thuần lưu trữ và bảo tồn giống gà Bang Trới”.

Ông Phan Thanh Lâm

Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nông lâm Đông Bắc

30.

Ứng dụng kỹ thuật LAMB-RT-BCR trong chẩn đoán bệnh Lở mồm long móng ở gia súc từ nước bọt của lợn nái hậu bị.

Ông Võ Phong Vũ Anh Tuấn

Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

31.

Đánh giá khả năng của protein tái tổ hợp được sản xuất từ vi khuẩn E. coli trong việc hạn chế sự bài xuất virus gây bệnh tiêu chảy cấp trên lợn

32.

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn chất béo khác nhau trong sử dụng chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, năng suất sinh sản ở loài Trâu Murrah.

Ông Trần Văn Lên

Phó trưởng phòng Tổ chức Hành Chính, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

33.

Chủ trì xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

TS Đỗ Chí Thịnh

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

34.

Chủ trì nhiệm vụ cấp trường về xây dựng giáo trình "Công nghệ sản xuất đường mía ”

35.

Tác giả chính trong xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nghề "Kiểm nghiệm chất lượng lương thực. thực phẩm”.

 

36.

Tác giả chính bộ giáo trình nghề "Sản xuất dưa lưới công nghệ cao " trình độ sơ cấp để giảng dạy trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

TS Đặng Thị Mộng Quyên

Phó Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

37.

Chủ trì Xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu nghề "Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm " trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

38.

Chủ nhiệm chương trình xây dựng quy định: "Khối lượng kiến thức tối thiểu ngành Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Ông Trương Văn Tâm

Phó hiệu trưởng, Trưởng Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc

Ninh

39.

Chủ nhiệm Ban xây dựng Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí theo hướng tiếp cận với doanh nghiệp

40.

Tác giả sáng kiến: Thiết kế chế tạo panel mở rộng - bộ lập trình PLC S7 - 300

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng

Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

41.

Thiết kế Mô hình hệ thống xử lý nước thải mực in công nghiệp phục vụ công tác đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp

Ông Đinh Văn Mạnh

Giáo viên khoa Điện tử, Tin học, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

42.

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật "nghề Điện dân dụng " trình độ Cao đẳng, Trung cấp

Ông Trịnh Quốc Tấn

Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

43.

Chủ trì xây dựng Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu "Nghề Điện dân dụng" trình độ Cao đẳng, Trung cấp

44.

Chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu Nghề Vận hành máy thi công nên trình độ Cao đẳng, Trung cấp.

45.

Huấn luyện tay nghề Nghề Điện tử công nghiệp cho HSSV tham gia Hội thì tay nghề cấp Bộ và Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2016, 2018

Ông Vũ Văn Dần

Tổ trưởng tổ môn Điện tử công nghiệp, Khoa Điện-Điện tử. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

46.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo "Mô hình Máy CNC phay mạch điện tử "

47.

Nghiên círu, Thiết kế bài giảng Mạch dao động đa hài không ổn dùng IC NE555

48.

"Nghiên cứu, Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm ”

49.

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và thiết kế bài giảng "Lập trình điều khiển 2 động cơ khởi động tuần tự dùng PLC S7-200”

Trần Thị Ánh

Giáo viên Khoa Điện-Điện tử, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

50.

Nghiên cứu, chế tạo và Thiết kế bài giảng "Mạch điện điều khiển bơm tự động dùng rơ le mức điện từ YSFS-M5

51.

Nghiên cứu, Thiết kế bài giảng "Xác định cực tính dây quấn động cơ KĐB 3 pha dùng nguồn điện một chiều”.

Nguyễn Thị Thìn

Giáo viên khoa Thủy lợi, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi

52.

Chủ trì xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho nghề "Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện" trình độ trung cấp, cao đẳng

Đỗ Thị Tuyết

Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

53.

Chủ trì xây dựng chương trình chuẩn đầu ra cho nghề "Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện" trình độ trung cấp, cao đẳng

54.

Tác giả "Biên soạn danh mục tối cho nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện" thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng

55.

Nghiên cứu, Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học tích hợp May thời trang theo hướng tinh gọn

Phan Thị Quyên

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

56.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

57.

Thiết kế, Cải tiến "Mô hình dàn trải, lắp ráp máy tính để bàn ” phục vụ công tácc giảng dạy.

Ông Trần Văn Thắng

Giáo viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đảng CĐ-XD&NL Trung bộ

58.

Nghiên cứu, thiết kế Mô hình dạy học "Mạch nghịch lưu một pha ”

Ông Phạm Sơn Hà

Trưởng Bộ môn Điện tử - Điện lạnh, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

59.

Nghiên cứu, thiết kế Mô hình dạy học "Bộ thực hành điện tử công suất cơ bản ”

60.

Nghiên cứu, Ứng dụng Matlab-Simulink mô phỏng trong các ngành kỹ thuật cơ khí và điện

Ồng Phạm Cân

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

61.

Nghiên cứu lạp trình phần mềm Matlab, mô phỏng kỹ thuật trên Working Model"

62.

Nghiên cứu, thiết kế Robot dò đường theo vạch

63.

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy Atisô phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

64.

Tác giả chính Giáo trình điện khí nén - thủy lực ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

65.

Chủ trì xây dựng 03 chương trình nghề "Vận hành máy thi công nền ”, nghề "Xep dỡ cơ giới tổng hợp" và nghề "Xử lý dữ liệu" trình độ Trung cấp, Cao đẳng

Ông Nguyễn Văn Chương

Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

66.

Chủ trì xây dựng chương trình quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, nghề công nghệ ô tô, trình độ trung cấp, cao đẳng

Ông Nguyễn Đức Nam

Trưởng Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.

67.

Chủ trì xây dựng chương trình quy định kiến thức tối thiểu các nghề "Thú y”, nghề "Khuyến nông" và nghề "Dịch vụ thú y" trình độ trung cấp, cao đẳng

Ông Nguyễn Xuân Lới

Hiệu trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú

Thọ

68.

Xây dựng "Mô hình dàn trải điều hòa không khí  Inverter”

Ông Nguyễn Khánh Toàn

Phó trưởng Khoa Điện, Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

69.

Chủ trì xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật, cách đánh giá nhanh để xác định số lượng dân ở hụ du đập bị ảnh hưởng khi Hồ có sự cố.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh

Phó trưởng Ban, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

70.

Chủ trì xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật: Thiết kế mẫu và Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt thiết bị quan trắc.

71.

Chủ trì xây dựng điều chỉnh Sổ tay thực hiện dự án (PIM) - Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An về quy trình đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán vốn.

Ông Đặng Thế Lương

Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

72.

Chủ trì lập hồ sơ quyết toán trình Bộ cho phép quyết toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư được Bộ giao và các gói thầu, hợp phần của dự án hoàn thành hàng năm ngay trong giai đoạn thực hiện dự án.

73.

Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo đối với tất cả các Dự án ODA vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) của Bộ giao ban quản lý.

Phạm Thị Minh Loan

Trưởng Phòng Đào tạo dự án Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

74.

Nghiên cứu, chọn tạo hai dòng vịt chuyên thịt V52, V57, VSM6 có năng suất thịt cao cho chăn nuôi thâm canh

Nhóm tác giả:

- TS Dương Xuân Tuyển

Giám đốc Trung tâm NC và PTCN Gia cầm Vigova,

- ThS Lê Thanh Hải

Phó giám đốc Trung tâm NC và PTCN Gia cầm Vigova.

- KS Hồ Văn Thế

Trại phó Trại vịt- Trung tâm NC và PTCN Gia cầm Vigova, Viện Chăn nuôi

75.

Nghiên cứu chọn tạo giống lọn Landrace - BT88S và giống lợn Yorkshire - BT66S có năng suất và chất lượng cao phù hợp điều kiện chăn nuôi của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Nhóm tác giả:

- ThS Trần Văn Hào

Phó Giám đốc Trung tâm NC và PTCN Heo Bình Thắng.

- TS Phạm Tất Thắng

Giám đốc Trung tâm NC và PTCN Heo Bình Thắng.

- TS Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.

76.

Ứng dụng phương pháp đánh giá di truyền tiên tiến để chọn lục nâng cao năng suất, chất lượng đàn lợn thuần và góp phần xây dựng hệ thống giống lợn Quốc gia.

Nhóm tác giả:

- TS Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.

- ThS Trần Văn Hào

Phó Giám đốc Trung tâm NC và PTCN Heo Bình Thắng.

- ThS Nguyễn Văn Hợp

Phó Bộ môn Di truyền Giống Vật nuôi. Viện Chăn nuôi

77.

Chủ trì nghiên cứu lai tạo một số dòng lợn chuyên hóa năng suất cao phù hợp chăn nuôi công nghiệp khu vực phía Bắc ”.

Nhóm tác giả:

ThS Phạm Duy Phẩm

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương.

TS Trịnh Hồng Sơn

Trưởng phòng Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Chăn nuôi

78.

Chủ trì nghiên cứu, lai tạo giống Gà lai hướng trứng AG1

Ông Phạm Công Thiếu

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi

79.

Chủ trì nghiên cứu, lai tạo Gà lai AH và HAH nuôi thịt đặc sản

80.

Nghiên cứu, lai tạo giống Gà lai nuôi thịt VBT1

81.

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống tời thủy lực cho nghề lưới chụp ở vùng biển xa bờ Việt Nam.

ThS Phan Đăng Liêm

Phó trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ khai thác, Viện Nghiên cứu Hải sản

Đồng tác giả:

1. TS Nguyễn Phi Toàn

Viện nghiên cứu Hải sản

2. KS Đỗ Văn Thành

Nghiên cứu viên phòng nghiên cứu công nghệ khai thác, Viện nghiên cứu Hải sản

82.

Nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng nghề Lưới rê hỗn hợp khai thác hải sản xa bờ.

TS Nguyễn Phi Toàn

Trưởng phòng, Phòng nghiên cứu công nghệ khai thác. Viện Nghiên cứu Hải sản

Đồng chủ trì:

1. ThS Phan Đăng Liêm

Phó trưởng phòng, Phòng nghiên cứu công nghệ khai thác, Viện nghiên cứu Hải sản

2. ThS Phạm Văn Tuyển

Nghiên cứu viên, Phòng nghiên cứu công nghệ khai thác.Viện nghiên cứu Hải sản

83.

Nghiên cứu, điều tra đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu của tỉnh Đồng Tháp.

TS Vũ Ngọc Hùng

Giám đốc Trung tâm Tải nguyên đất và Môi trường Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

84.

Nghiên cứu Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Ông Lê Cảnh Định

Phó phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế

Nông nghiệp

85.

Giải pháp: "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu - Thành phố Hồ Chí Minh ”

86.

Xây dựng Đề án Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

87.

Chủ trì nghiên cứu "thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng ngành chè ”

TS. Nguyễn Hùng Cường

Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững nông nghiệp, nông thôn, viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

88.

Chủ trì nghiên cứu: "Quy hoạch phát triển sản xuất lúa theo hướng bền vững Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030"

89.

Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ứng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Quy hoạch Thủy lợi

90.

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cơ sở hạ tầng đến lũ lụt tại miền Trung, và đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại.

91.

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa cho bài toán phân phối nước hệ thống thuộc Đề tài Độc lập cấp Nhà nước mã số 07T/2011/HĐ-ĐTĐL: Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành Liên hồ Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang trong mùa kiệt.

92.

Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ trong việc duy trì và khai thác hiệu quả nguồn nước ” thuộc đề tài Khoa học công nghệ cấp Quốc gia

93.

Nghiên cứu khả năng nguồn nước, sử dụng nước và khuynh hướng ở lưu vực SrêPôk (Việt Nam) thuộc dự án hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi và Mekong Quốc tế.

Ông Trương Kim Cương

Phó trưởng phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý CLN, MT, Viện Quy hoạch Thủy lợi

94.

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cơ sở hạ tầng đến lũ lụt tại miền Trung, và đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại

95.

Nghiên cứu thử nghiệm cơ chế chính sách tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp'' Giai đoạn 2015-2017

Ông Lê Văn Thiện

Phó trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

96.

"Nghiên cứu thực trạng tài chính từ nguồn xã hội hóa các thiết bị y tế tại các Bệnh viện hiện nay "

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4460/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Tài chính về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4460/QĐ-BNN-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!