Quyết định 28/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 28/2005/QĐ-TTG
NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY CHẾ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUY CHẾ

THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 28 /2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2005 ca Th tưng Chính ph)

 

CHƯƠNG I
NH
NG QUY ĐNH CHUNG

 

Điu 1. Phm vi điu chnh

Quy chế này quy đnh vic thng nht qun lý các hot đng đi ngoi ca Uỷ ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương (sau đây gọi chung là tnh).

 

Điu 2. Ni dung ca hot đng đi ngoi

 

Hot đng đi ngoi quy đnh trong Quy chế này bao gm các nội dung sau:

1. Các hoạt động giao lưu với nước ngoài về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao.

2. Qun lý các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào Vit Nam (đoàn vào).

3. Ký kết và thc hin các tho thun quc tế.

4. Tổ chc hội ngh, hi tho quc tế.

5. Tiếp nhn huân chương, huy chương hoc danh hiu khác ca t chc, cá nhân nước ngoài hoc các t chc quốc tế tng.

6. Hot động đối ngoi liên quan đến biên gii lãnh th; giải quyết các tình huống phức tạp trong quan hệ với nước ngoài.

7. Quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó có việc tiếp nhn các dự án nước ngoài.

8. Tng hp tình hình và thông tin tuyên truyn đi ngoi.

9. Quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài ở địa phương.

10. Bi dưỡng nghip v đi ngoi.

 

Điu 3. Nguyên tc hot đng đi ngoi

1. Bo đm s lãnh đo cht ch ca đng, s qun lý và điu hành thng nht ca Nhà nước v công tác đi ngoi ca đa phương, s phi hp nhp nhàng gia đa phương và Trung ương, nhm góp phn thc hin có hiu qu đường li, chính sách đi ngoi ca đng và Nhà nước.

2. Kết hp cht ch gia chính tr, kinh tế, quc phòng, an ninh và thông tin liên quan đến đi ngoi các tnh.

3. Phân công, phân nhim rõ ràng, đ cao trách nhim và vai trò ch đng ca các ngành, các cp đa phương trong vic thc hin các chc năng, nhim v được giao có liên quan đến đi ngoi, bo đm s đng b, kim tra, giỏm sỏt cht ch.

4. Hot đng đi ngoi được thc hin theo chương trình hàng năm đó được duyt, bo đm nghiêm túc chế đ báo cáo, xin ý kiến theo quy đnh ca pháp lut.

 

CHƯƠNG II
THẨM QUY
N VÀ TH TC QUYT ĐNH
V
HOT ĐNG ĐI NGOI

 

Điu 4. Thm quyn quyết đnh v hot đng đi ngoi

1. Thng Chính ph quyết đnh phê duyt chương trình hot đng đi ngoi hàng năm ca Uỷ ban nhân dân tnh bao gm các ni dung c th sau:

a) Vic đi công tác nước ngoài ca Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh;

b) Vic đón tiếp các đoàn cp cao nước ngoài vào thăm Vit Nam theo li mi ca Uỷ ban nhân dân tnh t cp B trưởng, Tnh trưởng ca nước ngoài tr lên;

c) Vic t chc hi ngh, hi tho quc tế ca Uỷ ban nhân dân tnh theo quy định tại Khon 1 Điu 3 Quyết đnh s 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 ca Th tưởng Chính ph v t chc và qun lý hi ngh, hi tho quc tế ti Vit Nam;

d) Vic ký kết và thc hin tho thun quc tế ca Uỷ ban nhân dân tnh theo quy định tại Khon 2 Điu 4 Ngh đnh s 20/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2002 ca Chính ph v ký kết và thc hin tho thun quc tế ca các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, các t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi và t chc xã hi ngh nghip ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam;

đ) Việc Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận Huân chương, Huy chương và các danh hiệu khác của nước ngoài.

e) Các hot đng đi ngoi khác thuc thm quyn quyết đnh ca Th tướng Chính ph theo quy đnh hin hành ca pháp lut.

2. Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh t quyết đnh và chu trách nhim v các hot đng đi ngoi ca đa phương gm:

a) C cán b thuc thm quyn qun lý đi công tác nước ngoài theo quy định tại khon 2 và Khon 3 Điu 15 Ngh đnh số 05/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2000 ca Chính ph v xut cnh, nhp cnh ca công dân Vit Nam;

b) Vic mi các đoàn nước ngoài vào thăm, làm vic vi tnh t cp Th trưởng, Phó Tnh trưởng nước ngoài tr xung;

c) Vic t chc, hội ngh, hội tho quốc tế theo quy định tại Khon 2 Điu 3 Quyết đnh số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 ca Th tướng Chính ph v t chc và qun lý hi ngh, hi tho quc tế ti Vit Nam;

d) Vic ký kết và thc hin tho thun quc tế theo quy định tại Khon 1 Điu 4 Ngh đnh s 20/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2002 ca Chính ph v ký kết và thc hin tho thun quc tế ca các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, các t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi và t chc xã hi ngh nghip ca nước Cộng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam;

đ) Vic tiếp nhn, ký kết và thc hin các d án ca t chc phi chính ph và cá nhân nước ngoài căn c Quy chế qun lý và s dng vin tr phi chính ph nước ngoài ban hành kèm theo Quyết đnh s 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 ca Th tưởng Chính ph và các quy đnh pháp lut khác có liên quan.

e) Vic tiếp nhn huân, huy chương và các danh hiu khác ca tổ chức, cá nhân nước ngoài hoc t chc quc tế tặng cán b, công chc thuc thm quyn qun lý trong các cơ quan, t chc, doanh nghip nhà nước.

3. Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh có th ủy quyn quyết đnh các vic nêu ti khon 2 điu này cho Th trưởng các s, ban, ngành thuc tnh. Vic ủy quyn phi được thc hin bng văn bn, trong đó xác đnh rõ phm vi ủy quyn, ch ký ca người được y quyn, gii thiu con du. Văn bn ủy quyn được gi cho B Công an, B Ngoi giao và Bộ Nội v.

4. Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh ch đng quyết đnh các hot đng đi ngoi phỏt sinh thuc thm quyn và cn xin ý kiến ca Th tưởng Chính ph, B Ngoi giao và các B, cơ quan khác trong các hot đng đi ngoi liên quan đến các vn đ nhy cm, phc tp như: tôn giáo, dân tc, quan h đi ngoi vi mt s đi tác nước ngoài đc bit.

5. Việc đi công tác nước ngoài của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ.

 

Điu 5. Xây dng và phê duyt Chương trình hot đng đi ngoi

1. Quý IV hàng năm, Uỷ ban nhân dân tnh ch đng xây dng d tho Chương trình hot đng đi ngoi cho năm sau ca đa phương mình. Đối vi các vn đ đi ngoi phc tp, nhy cm, Uỷ ban nhân dân tnh phi tham kho ý kiến ca B Ngoi giao và các B, ngành liên quan.

2. Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhiệm gi d tho chương trình hot đng đi ngoi cho B Ngoi giao trưc ngày 05 tháng 11 hàng năm. B Ngoi giao tng hp chương trình hot đng đi ngoi ca tt c các tnh trình Th tưởng Chính ph phê duyt chm nht là trưc cui tháng 11 hàng năm.

3. Ni dung chương trình hot đng đi ngoi ca Uỷ ban nhân dân tnh trình Th tưởng Chính ph phê duyt thông qua Bộ Ngoại giao được xây dng căn c theo khon 1 Điu 4 ca Quy chế này.

4. Đối với vic sa đi, b sung chương trình hoạt động đi ngoi đó được duyt, Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh:

a) Trình Th tưởng Chính ph phê duyt đi vi nhng hot đng đi ngoi theo quy đnh ti Khon 1 Điu 4 ca Quy chế này;

b) Ch đng quyết đnh thc hin các hot đng đi ngoi thuc thm quyn theo quy đnh ti Khon 2 Điu 4 ca Quy chế này.

Điu 6. Thc hin chương trình đi ngoi đã được phê duyt

Uỷ ban nhân dân tnh ch đng trin khai thc hin chương trình đi ngoi hàng năm đó được Th tướng Chính ph phê duyt. Riêng đi vi các đoàn ra, đoàn vào theo quy đnh ti Khon 1 Điu 4 ca Quy chế này, 02 tun trưc khi thc hin, Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh cn thông báo cho B Ngoi giao kế hoạch thực hiện cụ thể đ B cho ý kiến cp nht trước khi trin khai. Trưng hp đc bit cn phi thay đi kế hoch, B Ngoi giao trình Th tướng Chính ph quyết đnh.

CHƯƠNG III
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỤ THỂ

 

Điu 7. T chc và qun lý đoàn đi công tác nước ngoài

Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhim theo dừi, qun lý vic đi nước ngoài đi vi các cán b, công chức thuc thẩm quyn qun lý; hướng dn các đoàn đi công tác liên h, tham kho ý kiến các cơ quan trong nước có liên quan và cơ quan đi din Vit Nam nước ngoài trước và trong thi gian hot đng nước ngoài; kịp thời phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề nhậy cảm, phức tạp nẩy sinh trong quá trình đoàn đi công tác nước ngoài.

 

Điu 8. T chc và qun lý các đoàn quc tế đến thăm đa phương

1. Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhiệm xây dng kế hoạch cụ thể và phi hp cht ch vi Bộ Ngoi giao và các Bộ, ngành liên quan đó đón tiếp các đoàn khách quc tế đến thăm đa phương.

2. Uỷ ban nhân dân tnh ch đng trin khai các kế hoạch đón tiếp; theo dõi, thng kê, và thông qua B Ngoi giao báo cáo Th tướng Chính ph hot đng ca các đoàn khách quốc tế tại đa phương.

 

Điu 9. Hot đng đi ngoi liên quan đến biên gii lãnh th quc gia

Các tnh có đường biên gii lãnh th quc gia có trách nhim nghiên cu, tng hp, đánh giá tình hình qun lý biên gii và trc tiếp phối hp vi Bộ Ngoi giao và các Bộ, ngành có liên quan trong mọi hot động liên quan đến biên gii quốc gia theo các quy đnh pháp lut v qun lý biên gii quốc gia.

Điu 10. Hot đng đi ngoi liên quan đến công tác về người Vit Nam nước ngoài

Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhim ch đo vic nghiên cứu, đánh giá công tác v người Vit Nam nước ngoài trên đa bàn đa phương mình, phi hp vi Uỷ ban v người Vit Nam nước ngoài (B Ngoi giao) đề xut và xây dng các chính sách v công tác này; trc tiếp tham gia vic hỗ tr, hướng dn, thông tin, tuyên truyn, vn đng và thc hin chính sách đi vi người Vit Nam nước ngoài và thân nhân ca họ có quan h vi đa phương.

 

Điu 11. Qun lý hot động ca cá nhân, t chc nước ngoài

Uỷ ban nhân dân tnh chu trách nhim hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn địa phương mình; bảo vệ, hỗ trợ và hướng dẫn họ tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư... tại Việt Nam; xử lý các tình huống nảy sinh liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài.

 

Điu 12. Tng hp tình hình và thông tin tuyên truyn đi ngoi

1. Uỷ ban nhân dân tnh giao trách nhim cho cơ quan ngoi v tnh và các s, ban, ngành có liên quan hoặc trực tiếp hoặc hợp tác với các cơ quan trung ương thc hin vic thu thp, phân tích, tng hp các thông tin v tình hình chính tr - an ninh, kinh tế quc tế và khu vc tác đng đến đa phương và v các hot đng đi ngoi ca tnh, báo cáo và đ xut lên Ch tch Uỷ ban nhân dân tnh phương hướng và gii pháp thực hiện.

2. Uỷ ban nhân dân tnh thc hin công tác thông tin tuyên truyn đi ngoi trên cơ s Ch th số 10/2000/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2000 ca Th tướng Chính ph v tăng cưng qun lý và đy mnh công tác thông tin đi ngoi và các văn bn pháp lut có liên quan khác.

3. Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhim trao đi, phi hp vi B Ngoi giao và các cơ quan liên quan trong vic đón tiếp các hãng thông tn và phóng viên nước ngoài thăm, phng vn các đng chí lãnh đo đng và chính quyn đa phương.

 

Điu 13. Hot đng kinh tế đi ngoi

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tnh chu trách nhim trước Th tướng Chính ph v mọi hoạt động kinh tế đối ngoại trên đa bàn tnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm nắm bắt tình hình kinh tế trong và ngoài nước có tác động tới địa phương; chịu trách nhiệm lựa chọn các đối tác nước ngoài, trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan giúp thẩm tra các đối tác này; trực tiếp tham gia công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; chủ động trong công tác xây dựng môi trường đầu tư phù hợp với đặc điểm của địa phương.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan đối với những vấn đề kinh tế đối ngoại đặc biệt, phức tạp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Điu 14. T chc hi ngh, hi tho, ký kết và thc hin tho thun quc tế, tiếp nhận các dự án nước ngoài

Uỷ ban nhân dân tnh nghiêm chnh thc hin các quy đnh pháp lut hin hành v t chc hi ngh, hi tho quc tế, vic ký kết và thc hin tho thun quc tế và việc tiếp nhận các d án do nước ngoài tài trợ như đã quy đnh ti khon 2 Điu 4 ca Quy chế này. Đi vi nhng vn đ phát sinh liên quan đến chính tr đi ngoi, Uỷ ban nhân dân tnh cn tham kho ý kiến ca B Ngoi giao và Ban đi ngoi Trung ương Đảng.

 

Điu 15. Bi dưng nghip v đi ngoi

Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhim xây dng chương trình bi dưng nghip v, kiến thc đi ngoi ti đa phương; phi hp vi B Ngoi giao đ đào to đi ngũ cán b làm công tác đi ngoi ca đa phương.

 

Điu 16. Báo cáo tình hình thc hin các hot đng đi ngoi

1. Đnh k 6 tháng, hàng năm và trong trưng hp đt xut, Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhim gi báo cáo tình hình thc hin hot đng đi ngoi ca đa phương đến B Ngoi giao đ tng hp báo cáo Th tướng Chính ph. Báo cáo đnh k nêu trên gi đến B Ngoi giao trước ngày 01 tháng 6 (đi vi báo cáo 6 tháng) và trước ngày 01 tháng 12 (đi vi báo cáo hàng năm) đ tng hp trình Th tướng Chính ph.

2. Mi khi kết thúc mt hot đng đi ngoi ti đa phương, Uỷ ban nhân dân tnh có trách nhim báo cáo cp có thm quyn quyết đnh v hot đng đi ngoi đó đng thi thông báo kết qu cho B Ngoi giao và các cơ quan liên quan và đ xut ch trương, gii pháp ca tnh đi vi nhng vn đ có liên quan.

 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điu 17. Trách nhim ca các Bộ, cơ quan liên quan và đa phương

1. B Ngoi giao ch trì, phi hp vi các Bộ, cơ quan liên quan hướng dn, ch đo và kim tra các đa phương thc hin Quy chế này.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phm vi chc năng và nhim v ca mình, có trách nhim hướng dn và ch đo Uỷ ban nhân dân tnh xây dng và thc hin có hiu qu chương trình đi ngoi ca đa phương.

3. Uỷ ban nhân dân tnh căn c vào Quy chế này xây dng Quy đnh v t chc trin khai thc hin các hot đng đi ngoi ti đa phương.

4. Căn c vào Điu 9 ca Ngh đnh số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định t chc các cơ quan chuyên môn thuc Uỷ ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương, Uỷ ban nhân dân tnh ch đng sắp xếp t chc b máy cơ quan ngoi v tnh và giao trách nhim cho cơ quan này thc hin nhim v đi ngoi ca đa phương.

Điu 18. Điu khon thi hành

Trong quá trình thc hin Quy chế này, nếu có vưng mc, khó khăn, Uỷ ban nhân dân tnh phn ánh kp thi v B Ngoi giao đ tng hp báo cáo Th tướng Chính ph xem xét, quyết đnh.

Các quy đnh trước đây trái vi Quy chế này đu bãi b.

thuộc tính Quyết định 28/2005/QĐ-TTg

Quyết định 28/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:01/02/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quản lý các hoạt động đối ngoại - Ngày 01/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quy chế này quy định như sau: Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của UBND tỉnh bao gồm các nội dung cụ thể sau: việc đi công tác nước ngoài của Chủ tịch UBND tỉnh, Việc đón tiếp các đoàn cấp cao nước ngoài vào thăm Việt Nam theo lời mời của UBND tỉnh từ cấp Bộ trưởng, Tỉnh trưởng của nước ngoài trở lên... UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc đi nước ngoài đối với các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn các đoàn đi công tác liên hệ, tham khảo ý kiến các cơ quan trong nước có liên quan và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước và trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, kịp thời phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề nhậy cảm, phức tạp nẩy sinh trong quá trình đoàn đi công tác nước ngoài... Các tỉnh có đường biên giới lãnh thổ quốc gia có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý biên giới và trực tiếp phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan trong mọi hoạt động liên quan đến biên giới quốc gia theo các quy định pháp luật về quản lý biên giới quốc gia...

Xem chi tiết Quyết định28/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 28/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 28/2005/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi