Quyết định 223/QĐ-UBQG2020 điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

-----------------

Số: 223/QĐ-UBQG2020

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020
ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch
y ban Quốc gia ASEAN 2020
ban hành Quy chế hoạt động của
y ban Quốc gia ASEAN 2020

---------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập y ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch y ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành Quy chế hoạt động của y ban Quốc gia ASEAN 2020;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký y ban Quốc gia ASEAN 2020 tại Công văn số 4197/UBQG-TTK ngày 30 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, cụ thể:
I.
Điều 10. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần
Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và bảo đảm vật chất, hậu cần để tổ chức các hội nghị, sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, cụ thể:
1. Chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Lễ tân, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 xây dựng chế độ đài thọ của Chính phủ Việt Nam cho các đoàn đại biểu dự Hội nghị; bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần (địa điểm tổ chức, chỗ ở cho đại biểu, phương tiện đi lại, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị làm việc, trang trí địa điểm diễn ra sự kiện, tổ chức các bữa tiệc, chiêu đãi, ăn uống cho các đại biểu và Ban Tổ chức, ...) phục vụ các Hội nghị cấp cao theo thông lệ ASEAN.
Bảo đảm phương tiện đi lại, thiết bị (âm thanh, phiên dịch, trình chiếu, truyền hình hội nghị) phục vụ các Hội nghị cấp Bộ trưởng, Quan chức cao cấp thuộc ba trụ cột và pin cho Trưởng đoàn các Hội nghị từ cấp Quan chức cao cấp trở lên; hỗ trợ các Bộ, Cơ quan về trang thiết bị phục vụ tổ chức các hội nghị, hoạt động khác khi có yêu cầu.
2. Phối hợp với các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 tiền trạm, lựa chọn địa điểm tổ chức các Hội nghị cấp cao.
3. Vận động các cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước tài trợ cho các hội nghị, sự kiện của năm Chủ tịch ASEAN 2020.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
II.
Điều 18. Kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất
1. Kinh phí cho các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước, huy động tối đa các nguồn tài trợ và các nguồn khác.
2. Đối với kinh phí thực hiện năm 2020, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phưong được giao chủ trì tổ chức các hội nghị, hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020 xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách năm 2020 của cơ quan, đơn vị, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời gửi Tiểu ban Vật chất - Hậu cần để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 khi có yêu cầu.
Trường hợp năm 2019 phát sinh kinh phí chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, căn cứ nhiệm vụ được giao, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định; đồng thời gửi Tiểu ban Vật chất - Hậu cần để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 khi có yêu cầu.
Các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Quốc hội;

VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu: VT, QHQT (3). đh

CHỦ TỊCH

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực