Quyết định 1934/QĐ-BTC 2023 triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1934/QĐ-BTC

Quyết định 1934/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ tài chính triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1934/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:11/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển đất nước của Bộ Tài chính

Ngày 11/9/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 như sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực cán bộ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế:

2. Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương:

- Chủ động tham gia, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác tài chính trong các Tiến trình hợp tác tài chính khu vực và đa phương như ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, ASEM, hợp tác tiểu vùng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính, quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ngành tài chính; tham mưu, trình Bộ sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính…

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030:

- Theo sát diễn biến tình hình tài chính toàn cầu, các xu hướng hợp tác tài chính song phương, khu vực và quốc tế, các điều chỉnh chính sách của các nước.

- Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý và hệ thống VBQPPL triển khai thực thi cam kết hội nhập trong lĩnh vực tài chính tại các hiệp định thương mại tự do (FTA), các hiệp định thương mại song phương và WTO…

4. Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội:

- Tăng cường đối thoại chính sách nhằm nâng cao độ tin cậy trong quan hệ đối tác hợp tác tài chính và thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

- Tăng cường thu hút nguồn tài chính xanh ưu đãi từ các nước đối tác, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trên nguyên tắc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1934/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
__________

Số: 1934/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

_____________

B TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21/NQ-CP).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
a) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động bám sát những nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 21/NQ-CP, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định này; cụ thể hóa các bước triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.
b) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động chủ động có báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện gửi về Vụ Hợp tác quốc tế (trước ngày 15 tháng 11 hằng năm) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Bộ Tài chính gửi Bộ Ngoại giao theo quy định.
c) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xét thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, cập nhật các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định này, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
d) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ sắp xếp, bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch hành động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Công thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HTQT (10b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

Hồ Đức Phớc

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW
ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-BTC ngày 11/9/2023 của Bộ Tài chính)
 

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị thuộc BTC chủ trì

Đơn vị thuộc BTC phối hợp

Sản phẩm/Kết

quả

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách hiệm, năng lực cán bộ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

1

Tổ chức quán triệt, thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW

Vụ HTQT, VPB

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Các hoạt động tuyên truyền

2023-2026

II

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương

1

Chủ động tham gia, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác tài chính trong các Tiến trình hợp tác tài chính khu vực và đa phương như ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, ASEM, hợp tác tiểu vùng

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Các hoạt động hợp tác báo cáo Bộ

2023-2026

2

Triển khai các hoại động hợp tác tài chính song phương với các đối tác quan trọng, truyền thống, các đối tác chiến lược toàn diện

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Các hoạt động hợp tác báo cáo Bộ

2023-2026

3

Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính, quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ngành tài chính; Tham mưu, trình Bộ sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Vụ HTQT

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Báo cáo đối ngoại của Bộ Tài chính và Kế hoạch đối ngoại định kỳ

Định kỳ hằng năm

4

Tham mưu, để xuất chủ trương tham gia, phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế/sáng kiến hợp tác tài chính mới, phù hợp với lợi ích của Việt Nam

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo chủ trương, phương án

2023-2026

III

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030

1

Theo sát diễn biến tình hình tài chính toàn cầu, các xu hướng hợp tác tài chính song phương, khu vực và quốc tế, các điều chỉnh chính sách (chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư) của các nước, đối tác để chủ động phân tích, dự báo và đề xuất, kiến nghị chủ trương, giải pháp ứng phó phù hợp. Cụ thể:

(1) Hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại toàn cầu, khu vực;

(2) Hoạt động thị trường tài chính quốc tế, khu vực

(3) Các diễn biến khác theo chức năng nhiệm vụ.

(1): TCNH (tình hình chung), Vụ HTQT (WTO)

(2): TCNH (tình hình chung), Vụ HTQT (AMRO)1

(3): Các đơn vị phụ trách theo chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

2023-2026

2

Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực thi cam kết hội nhập trong lĩnh vực tài chính tại các hiệp định thương mại tự do (FTA), các hiệp định thương mại song phương và WTO

- Vụ HTQT chủ trì về Kế hoạch và chương trình

- Các đơn vị liên quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nội luật liên quan theo chức năng nhiệm vụ và phân công

Các đơn vị liên quan

Các văn bản quy phạm pháp luật báo cáo cấp có thẩm quyền

2023-2026

3

Chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai phương án đàm phán đối với các nội dung liên quan đến Bộ Tài chính

tại các FTA

- Vụ HTQT chủ trì chung

- TCHQ: nội dung hợp

tác hải quan, xuất xứ trong các FTA

Các đơn vị liên quan

Báo cáo phương án

2023-2026

4

Theo dõi tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài chính và xử lý các kiến nghị vướng mắc (nếu có); phối hợp trong Ủy ban thực thi theo dõi thực hiện Hiệp định và rà soát các vấn đề phát sinh

 

Các đơn vị liên quan

Báo cáo hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Tài chính

Định kỳ hằng năm

IV

Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

1

Tăng cường đối thoại chính sách nhằm nâng cao độ tin cậy trong quan hệ đối tác hợp tác tài chính và thu hút nguồn lực từ bên ngoài

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo Bộ các chương trình dự án, đối thoại chính sách

2023-2026

2

Tăng cường thu hút nguồn tài chính xanh ưu đãi từ các nước đối tác, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trên nguyên tắc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công

Cục QLN

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

2023-2026

3

Huy động tiếp nhận và quản lý hiệu quả các hoạt động/chương trình hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác dành cho Bộ Tài chính

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo Bộ các chương trình dự án, hoạt động h trợ kỹ thuật

2023-2026

V

Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm

1

Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan xây dựng chính sách trong nước trong công tác ngoại giao kinh tế

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

2023-2026

2

Tuyên truyền, phổ biến, đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nâng cao hiệu quả thực hiện cam kết hội nhập tài chính của Việt Nam trong các FTA đã ký kết

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Các hoạt động tuyên truyền, hội thảo

2023 - 2026

VI

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu

1

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thực thi, đánh giá tác động thực thi cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong các FTA đã ký kết, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai các FTA đã ký kết

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Đánh giá tác động

Định kỳ

2

Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm phát triển của các nước, luật pháp và tập quán kinh tế về các xu hướng, mô hình phát triển mới như kinh tế số, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh,...

Các đơn vị phụ trách theo chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

2023-2026

VII

Về nguồn lực thực hiện

1

Căn cứ yêu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính bố trí nguồn kinh phí phục vụ triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn

Vụ HCSN

Vụ NSNN, các đơn vị liên quan

Báo cáo

2023-2026

VIII

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 15-CT/TVV

1

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo thực thi Nghị quyết

Định kỳ hằng năm

1 Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi