Quyết định 115/QĐ-UBDT 2016 công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 115/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2016
----------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT và Quyết định số 725/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc giao kế hoạch công tác và dự toán năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tuyên truyền,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016 (kèm theo quyết định này).
Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.
Kinh phí thực hiện từ dự toán chi NSNN năm 2016 được giao tại Quyết định số 725/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thứ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, CNUBDT (b/c);
- TT, PCN Đ
Văn Chiến (để biết);
- Các TT, PCNUB;
- Các vụ, đơn vị UBDT;
-
Website UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TT (05 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 115/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Tăng cường thông tin tuyên truyền, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; quảng bá giới thiệu các tiềm năng, thành tựu và yêu cầu phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn cho bạn bè quốc tế. Từ đó, tạo sự ủng hộ, giúp đỡ để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Yêu cầu:
Hoạt động thông tin đối ngoại của Ủy ban bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại. Hình thức thông tin phải phù hợp với trình độ dân trí của đồng bào, dễ hiểu, để tiếp thu và làm theo.
Hoạt động thông tin đối ngoại có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cơ quan liên quan; đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Nhiệm vụ trọng tâm thông tin đối ngoại năm 2016: Tổ chức tuyên truyền về chính sách dân tộc, công tác dân tộc, về công tác nhân quyền, về các sự kiện nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác dân tộc và phóng viên báo, đài các địa phương; Xuất bản ấn phẩm giới thiệu về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam; Xây dựng Cổng Thông tin đối ngoại song ngữ trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; Tuyên truyền về thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đàm phán song phương, đa phương của Ủy ban Dân tộc với các đối tác quốc tế v.v.... Cụ thể:
1. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân tộc
Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đi ngoại cho cán bộ làm công tác dân tộc các tnh khu vực phía Nam
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tuyên truyền.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan.
- Đối tượng: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam; đại biểu người có uy tín ở một số địa bàn trọng điểm.
- Số lượng: 75 người.
- Thời gian: 3 ngày (dự kiến tổ chức trong Quý III).
- Địa điểm: Tỉnh Phú Yên
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở Việt Nam; thông tin về chính sách dân tộc ở một số nước trong khu vực ASEAN
2.1. Tuyên truyền các chtrương, chính sách dân tộc của Đng và Nhà nước; kniệm 70 Ngày truyn thng cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; Bu cQuốc hội và HĐND các cấp, ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam,v.v...
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tuyên truyền.
- Đơn vị phối hợp: Các vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc và các báo, tạp chí thực hiện chính sách cấp không thu tiền theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.
2.2. Cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách Dân tộc của Đảng, Nhà nước và tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam; tuyên truyền về thực trạng, thành tựu, cơ hội và thách thc của Hội nhập Quốc tế về công tác dân tộc; quan điểm, Mục tiêu của Hội nhập Quốc tế về công tác dân tộc trong giai đoạn 2016-2020; quảng bá hình nh cộng đồng các dân tộc Việt Nam với thế giới; tuyên truyền về thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đàm phán song phương, đa phương của Ủy ban Dân tộc với các đối tác quốc tế
- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng 135 và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.
3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh của Ủy ban Dân tộc
3.1. Xây dựng Cổng thành phần Thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tuyên truyền.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016.
3.2. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các hoạt động đi ngoại của Ủy ban Dân tộc
- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tuyên truyền, Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016.
III. KINH PHÍ:
Các đơn vị căn cứ dự toán kinh phí được giao năm 2016 để triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả.
IV. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tuyên truyền
a) Chủ trì tham mưu, giúp lãnh đạo Ủy ban quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban.
b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm.
c) Tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đã được giao năm 2016 để thực hiện hiệu quả kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Văn phòng Ủy ban
Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.
4. Các Vụ, đơn vị khác thuộc Ủy ban Dân tộc
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo Mục đích, nội dung và thời gian quy định.
5. Các Báo, tạp chí thực hiện chính sách cấp không thu tiền cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
- Thường xuyên cập nhật thông tin và phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật trong nước, khối ASEAN khu vực quốc tế; đặc biệt là các hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam với các nước trên Thế giới.
- Hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước để thông tin, tuyên truyền thành tựu, kinh nghiệm về công tác dân tộc và các hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam và các nước.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại Ủy ban Dân tộc năm 2016; đề nghị các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tổ chức thực hiện. Nêu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 115/QĐ-UBDT

Quyết định 115/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:115/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:25/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc

Quyết định số 115/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016 đã được Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 25/03/2016.
Kế hoạch năm 2016 được thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền về chính sách dân tộc, công tác dân tộc, về công tác nhân quyền, về các sự kiện nổi bật vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác dân tộc và phóng viên báo, đài các địa phương; Xuất bản ấn phẩm giới thiệu về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam; Xây dựng Cổng Thông tin đi ngoại song ngữ trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; Tuyên truyn về thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đàm phán song phương, đa phương của Ủy ban Dân tộc với các đối tác quốc tế...
Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đã được giao năm 2016 để thực hiện hiệu quả kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định115/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi