Nghị quyết 19/NQ-CP phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

--------

Số: 19/NQ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc
giữa Chính phủ các quốc gia thành viên
ASEAN
và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

--------------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Công văn số 5083/TTr-BNG-ASEAN ngày 27 tháng 12 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại Phi-líp-pin dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ trên./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Tài chính, KHCN, Công Thưong, Quốc phòng, VHTTDL, LĐTBXH;

- VPCP: Trợ lý TTg CP, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực