Quyết định 391/QĐ-BTNTM Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 391/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Sở TN&MT;
- Lưu: VT, HTQT.VTD

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 391 ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

---------------

 

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 1439), Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trong ngành tài nguyên và môi trường để cùng với các bộ, ngành khác đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

2. Yêu cầu

- Gắn liền việc thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án 1439 với các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025.

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả.

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm và theo giai đoạn.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện Đề án 1439 có hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các giải pháp sau:

1. Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, trang bị kiến thức về cộng đồng ASEAN cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường và ngành tài nguyên, môi trường.

- Tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tuyên bố ASEAN.

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, trong đó lấy người dân làm mục tiêu, xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết các thách thức mới.

- Rà soát xây dựng hài hòa hệ thống chính sách, cơ chế cấp khu vực, có trách nhiệm trong hợp tác giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

- Xây dựng, ban hành và áp dụng quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm của các bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện tham vấn, tham khảo kinh nghiệm các nước ASEAN; Thúc đẩy hợp tác, trao đổi và xây dựng cộng đồng chuyên gia trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng

- Bổ sung các nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

4. Giải pháp về công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đẩy mạnh việc vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, các Quỹ của ASEAN và các đối tác của ASEAN cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hành động này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai, thực hiện; định kỳ báo cáo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo Bộ trưởng tiến độ và kết quả thực hiện (qua Vụ Hợp tác quốc tế) theo Danh mục các hoạt động của Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 được ban hành kèm theo Kế hoạch này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ trong công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan của Kế hoạch hành động này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

4. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tổ chức đánh giá Kế hoạch hành động này khi Đề án kết thúc.

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN về lĩnh vực công vụ, công chức.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch, đề nghị các đơn vị chủ động đề xuất với Bộ (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Sở TN&MT;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------------------

 

 

 

DANH MỤC

Các nhiệm vụ thực hiện Đề án “Triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”

 

STT

Giải pháp thực hiện của Đề án 1439

Giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoạt động cụ thể của các đơn vị

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí lồng ghép/đề xuất mới

Thời gian

1.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về mục tiêu của Tầm nhìn cộng đồng ASEAN đối với đội ngũ các bộ, công chức viên chức từ Trung ương đến địa phương

1.1. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, trang bị kiến thức về cộng đồng ASEAN cho công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường và ngành tài nguyên, môi trường.

Tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tuyên bố ASEAN

1.1.1. Tổ chức Hội thảo bồi dưỡng cập nhật kiến thức, tình hình hợp tác ASEAN, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các nước ASEAN về quản lý hành chính, công vụ, giới thiệu, triển khai, ứng dụng sáng kiến ASEAN cho cán bộ, công chức ngành môi trường

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Kinh phí đề án

Hàng năm từ năm 2020-2025

1.2. Bổ sung các nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức ngành môi trường.

1.2.1. Lồng ghép nội dung đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Lồng ghép

 

1.3. Tăng cường đào tạo kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN

1.3.1 Bổ sung các chương trình đào tạo tiếng Anh, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép

 

2.

Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng năng lực của các bộ, ngành, địa phương, bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết các thách thức mới

2.1. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, trong đó lấy người dân làm mục tiêu, xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết các thách thức mới.

 

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép

 

2.2. Rà soát xây dựng hài hòa hệ thống chính sách, cơ chế cấp khu vực, có trách nhiệm trong hợp tác giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

 

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép

 

2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2.1- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2.2.2 Thực hiện hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị và giải quyết công việc, thủ tục hành chính đề nghị người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục giải quyết hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép

 

3.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của cộng đồng ASEAN; khuyến khích hợp tác và xây dựng cộng đồng chuyên gia về ASEAN về tài nguyên và môi trường.

3.1. Xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm của các bộ, công chức, viên chức.

3.1.1 Xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm của các bộ, công chức, viên chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Lồng ghép

 

3.2. Thực hiện tham vấn, tham khảo kinh nghiệm các nước ASEAN; Thúc đẩy hợp tác, trao đổi và xây dựng cộng đồng chuyên gia trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.2.1 Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước ASEAN về việc thực thi công vụ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Kinh phí đề án

Hàng năm từ năm 2020-2025

3.2.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Kinh phí đề án và lồng ghép

 

4.

Tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực hợp tác ASEAN

4.1. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành khác.

4.1.1 Thường xuyên nắm thông tin và chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN với các bộ, ngành khác.

Vụ Hợp tác quốc tế

 

Lồng ghép

 

5.

Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực

5.1. Đẩy mạnh vận động nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5.1.1 Đẩy mạnh vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, các quỹ của ASEAN cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép

 

 

thuộc tính Quyết định 391/QĐ-BTNMT

Quyết định 391/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:391/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:12/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ

Ngày 12/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 391/QĐ-BTNTM về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Đề án trên nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bố ASEAN trong ngành tài nguyên và môi trường, cùng với các bộ, ngành khác đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm. Việc thực hiện Đề án này phải gắn liền với việc nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra đúng hiệu quả, lộ trình.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ dự định tiến hành các giải pháp về cơ chế chính sách như: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN; Xây dựng, ban hành và áp dụng quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm của các bộ, công chức, viên chức; Tham vấn, tham khảo kinh nghiệm các nước ASEAN…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 391/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi