Quyết định 1902/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1902/QĐ-BTP

Quyết định 1902/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1902/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:29/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản
Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Pháp lệnh) được thông qua ngày 22/03/2012 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/06/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định 1902/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh nhằm đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Nhiệm vụ chính của Kế hoạch là: Biên soạn tài liệu, phổ biến nội dung Pháp lệnh và tổ chức tập huấn kỹ năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức các Bộ, ngành; tổ chức thực hiện thường xuyên việc hợp nhất văn bản ban hành trước và sau ngày Pháp lệnh có hiệu lực; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ…
Các nhiệm vụ này được giao cho Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các cơ quan có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp triển khai từ ngày 01/07/2012 đến 01/07/2014, phấn đấu hoàn thành yêu cầu mà Pháp lệnh đã đề ra.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1902/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------------
Số: 1902/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản
quy phạm pháp luật
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22 tháng 3 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, PLHSHC.
BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 
 
BỘ TƯ PHÁP
-----------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902   /QĐ-BTP
ngày 29   tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
---------------------------
 
 
Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là Pháp lệnh) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Nhằm triển khai thi hành Pháp lệnh và các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được phân công một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh và tập huấn kỹ năng hợp nhất văn bản cho cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
1.2. Triển khai thực hiện hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền được phân công cho Bộ Tư pháp kịp thời, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.
1.3. Thực hiện tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp trong việc hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực.
2. Yêu cầu
2.1. Cụ thể hoá các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.
2.2. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phổ biến nội dung Pháp lệnh và chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ thuật, kỹ năng hợp nhất văn bản cho cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
2. Tổ chức thực hiện thường xuyên việc hợp nhất đối với văn bản được ban hành sau ngày Pháp lệnh có hiệu lực theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kỹ thuật và thời hạn quy định; tổ chức tốt việc đăng văn bản hợp nhất trên Công báo và Trang thông tin điện tử của Bộ.
3. Tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 19 Pháp lệnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tổng hợp, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả hợp nhất văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các bộ, ngành ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực.
4. Tổ chức thực hiện hợp nhất văn bản của Bộ Tư pháp và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ chủ trì soạn thảo được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực theo đúng thẩm quyền, thời hạn và bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
5. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện hợp nhất văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện việc hợp nhất, xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất theo đề nghị của các cơ quan có liên quan.
6. Đề nghị Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, kỹ năng hợp nhất văn bản cho cán bộ, công chức có liên quan; xây dựng kế hoạch hợp nhất văn bản của các cơ quan này theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh và tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính có trách nhiệm:
a) Biên soạn tài liệu phổ biến nội dung của Pháp lệnh; xây dựng tài liệu tập huấn; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức có liên quan của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
b) Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ giúp Bộ trưởng tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, xây dựng dự thảo Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
c) Trình Bộ trưởng thành lập Tổ công tác về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thuộc phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tư pháp; làm thường trực và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Tổ công tác.
d) Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện việc hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực.
đ) Là đơn vị thường trực giúp Lãnh đạo Bộ trong việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện việc hợp nhất văn bản, xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất, đính chính và đăng tải văn bản hợp nhất đã xử lý sai sót; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện việc hợp nhất văn bản của các cơ quan có liên quan.
2. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính trong việc tổ chức triển khai Kế hoạch của Bộ.
b) Phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính giúp Bộ trưởng xây dựng dự thảo Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện theo phân công tại Kế hoạch này.
4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ lập dự toán kinh phí thực hiện việc hợp nhất văn bản và kinh phí thực hiện hợp nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho công tác hợp nhất văn bản của các đơn vị.
5. Cục Công nghệ Thông tin có trách nhiệm đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản hợp nhất trên Trang thông tin điện tử của Bộ.
6. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:
a) Tổ chức tốt việc quán triệt nội dung của Pháp lệnh và bố trí cán bộ, công chức của đơn vị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng hợp nhất văn bản.
b) Xác định hợp nhất văn bản là nhiệm vụ thường xuyên, kịp thời trong chương trình công tác của đơn vị mình và tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện việc hợp nhất theo phân công, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, kỹ thuật hợp nhất văn bản và gửi văn bản hợp nhất để đăng tải trên Công báo, Trang thông tin điện tử của Bộ theo quy định. Trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực văn bản hợp nhất trong thời hạn quy định và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính chính xác của văn bản hợp nhất.
c) Rà soát, tập hợp các văn bản pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực cần được hợp nhất mà đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo gửi Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính để tổng hợp vào kế hoạch chung của Bộ và của Chính phủ.
d) Phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính trong việc bảo đảm các điều kiện hoạt động của Tổ công tác; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ công tác.
đ) Định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện hợp nhất văn bản được phân công hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, gửi báo cáo về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để được hướng dẫn giải quyết.
2. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch này.
3. Tiến độ thực hiện Kế hoạch:
Tiến độ thực hiện nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.
4. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch:
Kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm.
Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Pháp lệnh và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hàng năm của Bộ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ. Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2012, các đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để thẩm định trình Lãnh đạo Bộ giao kinh phí.
 
 
BỘ TRƯỞNG

 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 
Phụ lục
KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THI HÀNH
PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902 /QĐ-BTP ngày   29   tháng 06 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 

Số TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
1
Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức các Bộ, ngành; phổ biến nội dung Pháp lệnh (trách nhiệm, quy trình, kỹ thuật); hướng dẫn kỹ năng thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính
Tháng 6/2012-5/2013
 
 
2
Tổ chức thực hiện thường xuyên việc hợp nhất văn bản ban hành sau ngày Pháp lệnh có hiệu lực
Các đơn vị thuộc Bộ
Từ ngày 01/7/2012
3
Tổ chức thực hiện việc hợp nhất văn bản của Bộ được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực
Tổ công tác/ Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 01/7/2014
4
Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ thị triển khai thực hiện Pháp lệnh
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Tháng 7/2012
5
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về việc hợp nhất văn bảnquy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ
Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan
Từ tháng 7/2012 đến tháng 7/2014
5.1
Rà soát, xây dựng Kế hoạch hợp nhất văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thuộc phạm vi được phân công
Các đơn vị thuộc Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Từ tháng 7 đến ngày 15/8/2012
5.2
Tổng hợp kế hoạch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bảnquy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Từ 15/8/2012 đến 1/10/2012
5.3
Triển khai thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về việc hợp nhất văn bảnquy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực
Tổ công tác/Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Tháng 11/2012-7/2014
 
5.4
Xây dựng Báo cáo kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực của Bộ Tư pháp
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, các đơn vị thuộc Bộ
Trước ngày 15/6/2014
5.5
Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện hợp nhất văn bảnquy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Tháng 8/2014
6
Theo dõi, đôn đốc việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Từ 01/7/2012
 

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi