Quyết định 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 1156/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT CƠ YẾU
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật cơ yếu được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2011.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch
1. Mục đích
Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Luật cơ yếu đảm bảo đồng bộ, kịp thời và đạt kết quả thiết thực.
2. Yêu cầu
a) Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hoàn thành các nội dung công việc.
b) Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
Điều 3. Nội dung Kế hoạch
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc các cơ quan sau:
a) Bộ Quốc phòng;
b) Bộ Công an;
c) Bộ Ngoại giao;
d) Bộ Công Thương;
e) Văn phòng Trung ương Đảng;
g) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
h) Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Huyện ủy hoặc tương đương.
3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu.
4. Xây dựng các Đề án: về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ; về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu; về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu; về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu; về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã; về “Chương trình môn học quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong các trường đào tạo cán bộ quản Iý”.
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch
1. Bộ Quốc phòng
Chủ trì thực hiện các nội dung nêu tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3.
2. Bộ Công an
Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 3.
3. Bộ Ngoại giao
Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 3.
4. Bộ Công Thương
Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm d Khoản 2 Điều 3.
Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm đ Khoản 2 Điều 3.
6. Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm e Khoản 2 Điều 3.
7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm g Khoản 2 Điều 3.
8. Đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm h Khoản 2 Điều 3.
9. Sản phẩm và thời gian hoàn thành quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
10. Kinh phí bảo đảm
Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật cơ yếu của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật cơ yếu gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm bảo triển khai Kế hoạch theo tiến độ.
Riêng năm 2012, kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật cơ yếu do các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện nhiệm vụ.
11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Luật cơ yếu, Kế hoạch triển khai thực hiện ban hành tại Quyết định này, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
12. Bộ Quốc phòng
Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật cơ yếu ban hành tại Quyết định này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC(5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
CƠ QUAN PHỐI HỢP
SẢN PHẨM
THỜI GIAN HOÀN THÀNH
1.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân
Bộ Quốc phòng
Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật cơ yếu
10/2012
2.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân
Bộ Quốc phòng
Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật cơ yếu
10/2012
3.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Công an nhân dân
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật cơ yếu
12/2012
4.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, lập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu
12/2012
5.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu
12/2012
6.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biển, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy đinh chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Tài chính
Bộ Tài chính
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu
12/2012
7.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Văn phòng Trung ương Đảng
Văn phòng Trung ương Đảng
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu
12/2012
8.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc ngành Kiểm sát nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ Quốc phòng. Bộ Tư pháp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu
12/2012
9.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chủ chốt của địa phương, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc địa phương
Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu
12/2012
10.
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Các Bộ, ngành, địa phương
Báo cáo rà soát
8/2013
11.
Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
Bộ Quốc phòng
Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng
Nghị định
9/2012
12.
Đề án về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ
Nghị định
9/2012
13.
Đề án về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng
Nghị định
10/2012
14.
Đề án về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước
Bộ Quốc phòng
Các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ
Nghị định
12/2012
15.
Đề án về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng
Nghị định
11/2013
16.
Đề án về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
Bộ Quốc phòng
Các Bộ: Tư pháp, Công Thương Tài chính, Văn phòng Chính phủ
Nghị định
11/2013
17.
Đề án “Chương trình môn học quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong các trường đào tạo cán bộ quản lý”
Bộ Quốc phòng
Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
11/2013
 

thuộc tính Quyết định 1156/QĐ-TTg

Quyết định 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1156/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:29/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 12/2012, tổ chức tập huấn Luật Cơ yếu cho cán bộ tổ chức cơ yếu

Đây là một trong những nội dung quy định tại Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 29/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu.
Cụ thể, trong tháng 12/2012, tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Huyện ủy hoặc tương đương.
Cũng trong Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu; xây dựng các đề án về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu, về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước…
Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Cơ yếu của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Riêng năm 2012, kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao để thực hiện nhiệm vụ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Xem Luật Cơ yếu mới nhất đang áp dụng

Xem chi tiết Quyết định 1156/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi