Nghị định 98/CP của Chính phủ về việc quy định việc thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 98/CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1995
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH KHI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 31 tháng 8 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi áp dụng đối với những công trình thuỷ lợi và các hoạt động sau đây:

1. Những công trình thuỷ lợi đã xây dựng xong và được đưa vào khai thác;

2. Những hạng mục công trình đã xây dựng xong được đưa vào khai thác của hệ thống công trình thuỷ lợi đang xây dựng;

3. Giếng và đường ống dẫn nước phục vụ tưới, tiêu;

4. Cấp nguồn nước từ hệ thống công trình thuỷ lợi cho đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và tiêu thoát nước từ các khu vực này vào hệ thống công trình thuỷ lợi;

5. Việc điều tiết nước và các hoạt động bảo đảm an toàn cho các công trình thuỷ công của công trình thuỷ điện.

 

Điều 2.- Việc khuyến khích các hộ dùng nước, các tổ chức và cá nhân góp phần tu bổ, bảo vệ và phát triển hệ thống công trình thuỷ lợi sẽ được quy định trong chính sách đầu tư về thuỷ lợi của Chính phủ.

 

Điều 3.- Thuỷ lợi phí, xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thuỷ lợi thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

 

Điều 4.- Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích, có kế hoạch huy động lao động để bảo vệ và củng cố hệ thống công trình thuỷ lợi ở địa phương.

CHƯƠNG II

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 5.- Việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi thực hiện theo hệ thống công trình. Những vùng có công trình thuỷ lợi nhỏ, phân tán thì việc khai thác và bảo vệ thực hiện theo từng công trình và được thành lập chung một Công ty khai thác công trình thuỷ lợi.

 

Điều 6.- Việc thành lập công ty khai thác công trình thuỷ lợi được quy định như sau:

1. Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trực tiếp khai thác những hệ thống công trình thuỷ lợi có tầm quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trực tiếp khai thác những hệ thống công trình thuỷ lợi có liên quan đến nhiều ngành, nhiều tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

3. Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trực tiếp khai thác những hệ thống công trình thuỷ lợi không liên quan đến nhiều ngành, nhiều tỉnh do Bộ trưởng của ngành là chủ đầu tư công trình đồng ý bằng văn bản để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có công trình thuỷ lợi đó quyết định thành lập.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các Pháp luật khác có liên quan.

 

Điều 7.- Công ty khai thác công trình thuỷ lợi có các nhiệm vụ quy định tại Điều 15 của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, được cụ thể thêm như sau:

1. Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch: sửa chữa công trình; sử dụng nước; phòng chống úng - hạn và thiên tai; cải tạo đất; ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm để giữ gìn bảo vệ môi trường nước và môi trường sinh thái;

2. Theo dõi quá trình thực hiện quy hoạch và dự án khả thi được duyệt; kịp thời phát hiện việc làm sai quy hoạch và sai đối tượng đầu tư, báo cảo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết;

3. Làm chủ đầu tư các dự án sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống công trình thuỷ lợi do công ty đang quản lý khai thác;

4. Thực hiện quy định về bảo dưỡng công trình; kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố; khi thấy công trình có nguy cơ bị mất an toàn phải xử lý ngay, đồng thời báo cáo uỷ ban nhân dân địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết;

5. Thường xuyên bổ sung hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống công trình và từng công trình, đặc biệt là quy trình vận hành hồ chứa nước để trình duyệt theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức thực hiện;

6. Quan trắc, theo dõi, thu thập các số liệu về khí tượng, thuỷ văn, chất lượng nước, tình hình diễn biến công trình; úng, hạn; tác dụng cải tạo đất và năng suất cây trồng. Khi các điều kiện thiên nhiên, điều kiện làm việc của công trình khác với tài liệu và đồ án thiết kế phải đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết.

7. Lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, lý lịch công trình, tài liệu thu thập hàng năm. Tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 

Điều 8.- Công ty khai thác công trình thuỷ lợi có các quyền quy định tại Điều 16 của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, được cụ thể thêm như sau:

1. Được cung cấp trang thiết bị quản lý, phương tiện làm việc; được khai thác tổng hợp lợi ích của công trình thuỷ lợi theo giấy phép được cấp quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

2. Được sử dụng lao động công ích theo quy định của pháp luật để tu bổ, bảo vệ, phát triển hệ thống công trình thuỷ lợi;

3. Đề xuất với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch những hệ thống công trình thuỷ lợi do Công ty trực tiếp khai thác và bảo vệ;

4. Kiến nghị Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương nơi có công trình thuỷ lợi tổ chức thực hiện phương án kỹ thuật và biện pháp cụ thể do công ty lập, nhằm bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố.

 

Điều 9.- Hộ dùng nước có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 17 của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, được cụ thể thêm như sau:

1. Trong phạm vi diện tích canh tác của mình, hộ dùng nước có trách nhiệm tu bổ, nâng cấp bờ khoảnh, bờ thửa, kênh mương và cống tưới, tiêu nước, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ và góp phần sửa chữa hệ thống công trình thuỷ lợi mà hộ dùng nước được hưởng lợi;

2. Khi gặp thiên tai hoặc công trình có sự cố gây thiệt hại thì hộ dùng nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét miễn, giảm thuỷ lợi phí theo chính sách của Nhà nước;

3. Được tham dự hội nghị các hộ dùng nước và cử đại diện tham gia Hội đồng quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi, kiến nghị kế hoạch, biện pháp khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi.

4. Được khai thác tổng hợp lợi ích của công trình thuỷ lợi theo giấy phép được cấp, quy đinh tại Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp việc khai thác tổng hợp đòi hỏi phải xây dựng bổ sung hạng mục công trình, thì các hộ dùng nước được hưởng lợi trực tiếp từ hạng mục công trình đó có trách nhiệm đóng góp tài chính để xây dựng.

CHƯƠNG 3

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 10.- Công ty khai thác công trình thuỷ lợi căn cứ vào quy định của pháp luật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và đặc điểm của công trình trong hệ thống, lập phương án bảo vệ các công trình thuỷ lợi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; cắm mốc chỉ giới, làm hàng rào bảo vệ, niêm yết nội quy bảo vệ; dựng biển báo, biển cấm và trực tiếp bảo vệ máy móc, thiết bị, nhà xưởng của công trình thuỷ lợi.

Cơ quan quản lý của ngành điện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình thuỷ điện như đối với công trình thuỷ lợi nêu trên đây.

Kinh phí mua sắm trang thiết bị bảo vệ được lấy từ nguồn vốn xây dựng cơ bản đối với công trình mới xây dựng; lấy từ vốn quản lý vận hành đối với công trình đang khai thác.

 

Điều 11.- Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đã được duyệt đối với công trình thuỷ lợi ở địa phương mình; phân cấp cụ thể như sau:

1. Công trình thuỷ lợi phục vụ xã, phường, thị trấn nào, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó tổ chức thực hiện phương án bảo vệ;

2. Công trình thuỷ lợi phục vụ nhiều xã trong một huyện, quận, thị xã thì Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã đó tổ chức thực hiện phương án bảo vệ hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có công trình nằm trong địa giới xã, phường, thị trấn đó thực hiện phương án bảo vệ;

3. Công trình thuỷ lợi phục vụ nhiều huyện, quận, thị xã trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó tổ chức thực hiện phương án bảo vệ hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã có công trình nằm trong địa giới huyện, quận, thị xã đó thực hiện phương án bảo vệ;

4. Hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác bảo vệ được thực hiện theo nguyên tắc: công trình thuộc phạm vi tỉnh, thành phố nào thì tỉnh, thành phố đó thực hiện phương án bảo vệ;

5. Đối với công trình thuỷ lợi có tầm quan trọng quốc gia, do Bộ quản lý công trình chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan, lập phương án bảo vệ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 12.- Công ty khai thác công trình thuỷ lợi (hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi) lập phương án sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Phương án sử dụng đất phải bảo đảm yêu cầu:

1. Phải có đường đi lại để quan trắc, theo dõi; có mặt bằng để xử lý khi có sự cố;

2. Đối với kênh phải có mặt bằng làm bể lắng bùn cát, làm rãnh thoát nước để nạo vét, lấy đất tu bổ thường xuyên và xử lý khi bờ kênh bị vỡ hoặc sạt lở. Đối với kênh tưới, tiêu kết hợp, phải bảo đảm yêu cầu của cả kênh tưới và kênh tiêu;

3. Đối với hồ chứa nước, phải bảo đảm an toàn cho cư dân sống ở ven hồ trong mùa mưa lũ; việc canh tác và khai thác tài nguyên không được gây xói lở và bồi đắp lòng hồ.

 

Điều 13.- Phạm vi bảo vệ kênh được quy định cụ thể thêm như sau:

Đối với kênh tưới có lưu lượng nhỏ hơn 2m3/s và kênh tiêu có lưu lượng nhỏ hơn 10m3/s thì bờ và mái kênh phải được tu bổ và bảo vệ theo tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4118-85);

Đối với các kênh đi qua vùng đất cao, không hình thành bờ kênh thì chiều rộng mặt bờ kênh được xác định theo tiêu chuẩn thiết kế kênh (TCVN 4118-85) và phạm vi bảo vệ tính từ mép ngoài mặt bờ kênh trở ra;

Đối với kênh được kiên cố hoá (bê tông hoặc xây) thì Công ty khai thác công trình thuỷ lợi căn cứ yêu cầu bảo vệ và khai thác công trình, xác định phạm vi bảo vệ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

 

Điều 14.- Trường hợp cần xây dựng nhà và công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi từ sau ngày có Nghị định này, phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn công trình; chủ đầu tư xây dựng công trình phải có thiết kế kỹ thuật; được Công ty khai thác công trình thuỷ lợi đồng ý bằng văn bản và được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép. Đối với công trình thuỷ lợi có tầm quan trọng quốc gia, việc xây dựng nhà và công trình trong phạm vi bảo vệ phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 15.- Trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đã được quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và phạm vi bảo vệ kênh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, nhà và công trình dù xây dựng trước ngày ban hành Nghị định này đều phải được xem xét, xử lý theo quy định sau đây:

1. Nhà và công trình đã xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi mà xâm phạm trực tiếp đến công trình thì phải tháo dỡ, di chuyển đi nơi khác và phải gia cố, tu bổ, bảo đảm an toàn cho công trình thuỷ lợi theo thiết kế. Những công trình thật cần thiết thì phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục sử dụng nhưng phải xử lý kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho công trình thuỷ lợi.

2. Nhà và công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi nhưng không xâm phạm trực tiếp đến công trình thì tuỳ theo mức độ ảnh hưởng đến an toàn của công trình thuỷ lợi, mà phải tháo dỡ, di chuyển đi nơi khác hoặc xem xét cho tiếp tục sử dụng, nhưng phải gia cố, xử lý kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Điều 16.- Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ Nghị định này, pháp luật khác có liên quan và các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cho tiếp tục sử dụng đối với nhà và công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ở địa phương mình; thực hiện các chính sách đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

Điều 17.- Chính phủ xác định phương hướng chiến lược, kế hoạch phát triển và ban hành các chính sách về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Quyết định đầu tư hỗ trợ cho việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp và kiểm tra, thanh tra các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 

Điều 18.- Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thống nhất quản lý Nhà nước về việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi trong phạm vi cả nước;

- Trình Chính phủ xét duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp những hệ thống công trình quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương; xét duyệt hoặc đồng ý bằng văn bản để Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt những hệ thống công trình đã được phân cấp theo quy định hiện hành về xây dựng cơ bản;

- Ban hành, hướng dẫn thực hiện Điều lệ tổ chức, quy trình, quy phạm tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả úng, hạn, lụt, bão và các sự cố khẩn cấp của công trình thuỷ lợi trong phạm vi cả nước;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ quy định về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Thực hiện một số quyền chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty khai thác công trình thuỷ lợi thuộc Bộ quản lý theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

 

Điều 19.- Trách nhiệm quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

- Lập, trình duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi ở địa phương theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tổ chức thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả úng, hạn, lụt, bão và các sự cố của công trình thuỷ lợi ở địa phương;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ở địa phương;

- Thực hiện một số quyền chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty khai thác công trình thuỷ lợi thuộc địa phương quản lý theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

 

Điều 20.- Việc cấp giấy phép khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định như sau:

1. Những việc phải có giấy phép:

a. Xây dựng bổ sung công trình trong hệ thống công trình thuỷ lợi đã có;

b. Cấp nguồn nước của hệ thống công trình thuỷ lợi cho đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và tiêu thoát nước từ các khu vực đó vào hệ thống công trình thuỷ lợi;

c. Khai thác tổng hợp lợi ích của công trình thuỷ lợi như: phát điện, nuôi trồng thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch hoặc các dịch vụ khác, mà những việc này không có trong nhiệm vụ thiết kế được duyệt của công trình thuỷ lợi, hoặc tổ chức, cá nhân làm việc này không được giao nhiệm vụ trong nhiệm vụ thiết kế công trình thuỷ lợi được duyệt.

d. Sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

2. Những căn cứ xét cấp giấy phép: khi cấp giấy phép phải căn cứ vào các tài liệu sau đây:

a. Pháp luật về đất đai và Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

b. Quy hoạch và dự án khả thi của hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c. Phương án bảo vệ và phương án sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi; tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nước được duyệt;

d. Khả năng về vốn, lao động, thiết bị quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác công trình thuỷ lợi.

3. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép:

Tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác công trình thuỷ lợi phải có đơn kèm theo dự án khả thi và văn bản thoả thuận của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, quy định tại khoản 4 điều này.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải trả lời cho tổ chức, cá nhân có đơn.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép:

a. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép và đồng ý bằng văn bản để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép cho các việc quy định tại các mục a, b, c khoản 1 Điều này;

b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền, cấp giấy phép sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 

Điều 21.- Cơ quan cấp giấy phép có quyền thu hồi giấy phép khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi hoặc thực hiện không đúng quy định trong cấp giấy phép.

 

Điều 22.- Các Bộ, ngành sau đây có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai Nghị định này:

1. Bộ Công nghiệp phối hợp xây dựng quy trình vận hành công trình thuỷ điện, bảo đảm khai thác tổng hợp có hiệu quả và an toàn công trình thuỷ lợi.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình giao thông trong hệ thống công trình thuỷ lợi hoặc lợi dụng tổng hợp công trình thuỷ lợi đã có vào mục đích giao thông, bảo đảm phù hợp với quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi, an toàn cho công trình và không gây cản trở dòng chảy.

3. Bộ Xây dựng phối hợp xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp nằm trong hệ thống công trình thuỷ lợi, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi và không gây ô nhiễm môi trường nước.

4. Tổng cục Địa chính phối hợp, hướng dẫn việc lập phương án sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

5. Bộ Nội vụ và lực lượng vũ trang nhân dân phối hợp ngăn chặn các hành vi phá hoại, bảo đảm an toàn cho công trình thuỷ lợi.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 23.- Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, phát hiện ngăn chặn các hành vi gây hại cho công trình thuỷ lợi, nghiêm chỉnh thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Nghị định này được khen thưởng theo quy định chung.

Người vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Nghị định này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 

Điều 24.- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan theo chức năng, hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 25.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

thuộc tính Nghị định 98/CP

Nghị định 98/CP của Chính phủ về việc quy định việc thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:98/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:27/12/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 98/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 98-CP
Hanoi, December 27, 1995
 
DECREE
ON THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON THE EXPLOITATION AND PROTECTION OF HYDRAULIC WORKS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on the Exploitation and Protection of hydraulic works of August 31, 1994;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,
DECREES:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Ordinance on the exploitation and protection of hydraulic works is applicable to the following hydraulic works and activities:
1. The hydraulic works which have been completed and put into operation;
2. The parts of the hydraulic works under construction which have been completed and put into operation.
3. The wells and water pipes in service of irrigation and drainage;
4. The supply of water from the system of hydraulic works for the urban areas , the population centers, industrial areas and the drainage of water from these areas into the system of hydraulic works;
5. The regulation of water and other activities aimed at ensuring safety for the hydraulic works of the hydro-electric power stations.
Article 2.- The encouragement of the water user households and organizations and individuals to contribute to the strengthening protection and development of the system of hydraulic works shall be provided for in the Government policy of investment in water conservancy.
Article 3.- The hydraulic fee, the handling of administrative violations, the organization and activities of the specialized inspection agencies in the domain of water conservancy shall comply with a specific regulation of the Government.
Article 4.- The People's Committees at all levels shall base themselves on the Ordinance on the exploitation and protection of hydaulic works and the Ordinance on the duty of public utility labor, to work out their plans for mobilizing labor to protect and strengthen the system of hydraulic works in their localities.
Chapter II
EXPLOITATION OF HYDRAULIC WORKS
Article 5.- The exploitation and protection of the hydraulic works shall be implemented according to each system of hydraulic works. In the areas of small and scattered hydraulic works the exploitation and protection shall be done according to each project. A common company for the exploitation of the hydraulic works shall be set up in these areas.
Article 6.- The setting up of a company for the exploitation of hydraulic works is provided for as follows:
1. The Prime Minister shall decide which company to directly exploit the systems of hydraulic works of national importance.
2. The Minister of Agriculture and Rural Development shall decide which companies to directly exploit the systems of hydraulic works related to many branches and provinces.
3. The Minister in charge of the service which is the investor of the project shall given written approval to a company to directly exploit the systems of hydraulic works not related to many branches or provinces and the President of the People's committee of the province or city directly under the central government where the project is located shall decide the setting up.
The process and procedures for setting up the company shall abide by the prescription of the Law on State Enterprises and other related legislations.
Article 7.- The tasks of the company for the exploitation of hydraulic works provided for in Article 15 of the Ordinance on the exploitation and protection of hydraulic works are concretized as follows:
1. To draw up and carry out the plans for repair of the works, the use of water, prevention and fight against water logging, droughts and natural calamities, improvement of the soil, prevention and treatment of pollution in order to preserve and protect the water environment and the ecology;
2. To follow up the carrying out of the plan and the feasibility project already approved, to detect in time the deviations from the planning and the wrong choice of the investment object and report them to the People's Committee of the province and city directly under the Central Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development for settlement.
3. To be the investor in the project of repair, supplement and perfection of the systems of hydraulic works under the management and exploitation of the company;
4. To carry out the regulations on the maintenance of the projects; to inspect, follow and detect in time the imminent dangers to the safety of the works; when it detects the danger to the safety of a project it shall have to settle it immediately and report to the local People's Committee and the Ministry of Agriculture and Rural Development for settlement.
5. To regularly supplement and perfect the process of operating the system of projects and each project, especially the operation of the water reservoir, and submit the plan for approval as prescribed by the Minister of Agriculture and Rural Development and to organize its implementation;
6. To survey, monitor and collect the data on meteorology, hydrology and the quality of water, the evolution of the state of the projects; water logging and drought, the effect of soil improvement and the productivity of the crops. When the natural conditions and operating conditions of the project vary with the documents and the design, the company shall propose in time the remedial measures and submit them to the People's Committee in the province or city directly under the Central Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development for settlement.
7. To keep the technical files and history of the project and the documents collected annually. To sum up the experiences in order to raise the efficiency of the exploitation and protection of the hydaulic work.
Article 8.- The company exploiting a hydraulic work has the rights defined at Article 16 of the Ordinance on the exploitation and protection of hydraulic works which are further concretized as follows:
1. It shall be supplied with managerial equipment and working means, is entitled to carry out integrated exploitation of the utility of the hydraulic work according to the permit issued as defined in Article 20 of this Decree;
2. It is entitled to use public utility labor as prescribed by law to repair, protect and develop the system of hydraulic works;
3. To propose to the People's Committee in the province and city directly the Central Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development to readjust and supplement the plan for the system of hydraulic works directly exploited and protected by the Company;
4. To propose to the People's Committee at all levels in the localities where the hydraulic work is located to carry out the technical plan and concrete measures worked out by the company aimed at ensuring the safety of the project in the event of an imminent incident.
Article 9.- The water using household has the rights and obligations defined at Article 17 of the Ordinance on the exploitation and Protection of hydraulic work which are further concretized as follows:
1. Within the limit of its cultivation areas, the water using household has the responsibility to reinforce and upgrade the field boundaries and canals and irrigation and drainage ditches, ensure the economical and efficient use of water and also has the responsibility to protect and contribute to the repair of the system of hydraulic works which benefit the water using household.
2. In case of natural calamities or an incident causing damage to the hydraulic work the People's Committee of the province or city directly under the Central Government shall consider for exemption or reduction of hydraulic fees for the water using household according to the policy of the State;
3. It is entitled to take part in the meetings of the water using households and send representatives to take part in the Managing Council of the system of hydraulic works, suggest plans and measures to exploit and protect the system of hydraulic works.
4. It is entitled to carry out integrated exploitation of the utility of the hydraulic work according to the permit already issued as stipulated at Article 20 of this Decree.
In case the integrated exploitation requires the construction of suplementation works the water using households which enjoy direct benefits from this construction have the responsibility to make financial contribution to the construction
Chapter III
PROTECTION OF HYDRAULIC WORKS
Article 10.- The company exploiting the hydraulic work shall base itself on the prescription of law and the technicaldossier and the characteristics of the project in the system todraw up the plan for the protection of the work and submit it to the People's Committee or city directly under the Central Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development for approval; plant the marker post, build the protection fence and post up the protection rules, erect a signboard or an off-limit board to directly protect the machinery, equipment and workshops of the hydraulic work.
The managerial agency of the electric service shall carry out the task of protecting the hydro-electric power station in the same way as with regard to the hydraulic work mentioned above.
The expenditures for the protection expenditures shall be deducted from the capital construction fund for the newly constructed projects or from the operating fund of the projects under exploitation.
Article 11.- The People's Committees at all levels shall carry out the plan of protection already approved for the hydraulic works in their localities. The responsibility for this work is assigned as follows:
1. The plan for protection of the hydraulic work in service of a commune, ward or township shall be carried out by the local People's Committee;
communes in a district or town shall be carried out by the People's committee of that district or town of by the People's Committee of the commune, ward or township where the project is located with the authorization of the People's Committee of the district of town.
3. The plan for the protection of a hydraulic work catering for many districts or towns in a province or a city directly under the Central Government shall be carried out by the People's Committee of the province or city or by the People's Committee of the district or town where the hydraulic work is located with authorization from the People's Committee of the concerned province or city.
4. If the system of hydraulic works caters for many provinces and cities directly under the Central Government, its protection shall be carried out on the principle that the province of city where the hydraulic work is located.
5. With regard to a hydraulic work of national importance, the ministry in charge of the project shall preside over and cooperate with the Ministry of Interior and the Ministry of Defense and the concerned ministries and services in working out the protection plan and submit it to the Prime Minister for decision.
Article 12.- The company exploiting a hydraulic work (or the investor of its construction) shall draw up the plan for utilization of the land within the protection area of the hydraulic work and submit it to the People's committee of the province or city directly under the Central Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development for approval. The plan for land use must ensure these requirements:
1. It must afford passageways for survey and monitoring and a level ground to handle incidents, if any;
2. For a canal it must have a level ground for the deposition of mud and sand, a drainage ditch for dredging and for fillings to regularly strengthen the canal wall and repair it whenever a break or landslide occurs. For am irrigation-cum-drainage canal, it must ensure the requirements of both the irrigation canal and the drainage canal.
3. For a water reservoir it must ensure safety for the population living around the reservoir during the flood season; the cultivation of crops and the exploitation of natural resources must not cause erosion or sedimentation at the reservoir bed.
Article 13.- For an irrigation canal with a flow of less than 2m3/s and for a drainage canal with a flow of less than 10m3/s the banks and walls of the canal must be strengthened and protected according to the design criteria (TCVN 4118-85);
For the canals passing through high grounds and without canal walls the he width of the canal surface shall be determined according to the canal design criteria (TCVN 4118-85) and the protection area shall extend from the outer border of the canal;
For the canals which have been reinforced with concrete or masonry the company exploiting the hydraulic work shall base itself on the need for protection and exploitation of the work to determine the protection area and submit the plan to the People's Committee or city directly under the Central Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development for decision.
Article 14.- If the necessity arises to build houses or other constructions within the protection area of the hydraulic work after the issue of this Decree, such construction must not affect the safety of the project; the investor must have a technical design plan and must have the written consent of the company exploiting the hydraulic work and the permission of the President of the People's Committee of the province or city directly under the Central Government. For the hydraulic works of national importance, the construction of houses and other installations within the protection area must be submitted to the Minister of Agriculture and Rural Development for consideration and to the Prime Minister for decision.
Article 15.- Within the protection area of the hydraulic work as stipulated at Article 27 of the Decree on the exploitation and protection of hydraulic works and the protection area of the canal already approved by the Ministry of Agriculture and Rural Development and the People's Committee of the province of city directly under the Central Government, any house or other construction including those built prior to the issue of this Decree shall be subject to consideration and handling according to the following regulations:
1. If the house or other installations already built within the protection area of the hydraulic work directly infringe upon the hydraulic work, it must be dismantled or moved to another place and the hydraulic work must be reinforced, repaired and ensured safety according to the design. If these are very necessary constructions, their continued utilization must have the permission of the Prime Minister but they must be technically handled in order to ensure safety for the hydraulic work.
2. If the house or other constructions built within the protection area of the hydraulic work do not directly infringe upon the hydraulic work, then, depending on the extent of its possible impact on the hydraulic work, it may be dismantled and moved to another place or allowed for continued utilization but must be reinforced and handled technically at the request of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Article 16.- The People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall base themselves on this Decree and other related legislations and the regulations of the Ministry of Agriculture and Rural Development to consider whether to order the dismantlement and removal or to allow the continued utilization of the houses and other installations which have been set up within the protection area of the hydraulic work in their localities and apply the suitable policy with regard to each specific case according to current regulations.
Chapter IV
STATE MANAGEMENT OF THE EXPLOITATION AND PROTECTION OF HYDRAULIC WORKS
Article 17.- The Government shall determine the strategic orientation and the plan for development and issue policies regarding the exploitation and protection of the hydraulic works; it shall define the functions, tasks, and powers of the services and levels of administration and shall control and inspect these services and levels in the exploitation and protection of the hydraulic works.
Article 18.- State managerial responsibility of the Ministry of Agriculture and Rural Development:
- To exercise unified State management of the elaboration and implementation of the planning, plan and investment projects for supplementing, perfecting and upgrading the system of hydraulic works throughout the country;
- To submit to the Government for approval and to guide the implementation of the planning, plan and investment projects for supplementing, perfecting and upgrading the important systems of hydraulic works related to many services and localities; to ratify or approve in writing for the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government to ratify the systems of hydraulic works already assigned for management according to the current regulations on capital construction;
- To issue and guide the implementation of the regulations on the organization, process, rules, criteria and technical and economic norms concerning the exploitation and protection of the hydraulic works.
- To direct the prevention and fight against and the overcoming of the consequences of water logging, floods, storms and other emergency situations of the hydraulic works throughout the country;
- To control and inspect the implementation of the policies and regimens concerning the exploitation and protection of the hydraulic works;
- To exercise a number of rights of State ownership with regard to the Company for the exploitation of the hydraulic works under the management of the ministry according to Article 27 of the Law on State Enterprises.
Article 19.- The State managerial responsibility of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government consists of the following:
- To elaborate, submit for approval and organize the implementation of the planning, plans and investment projects to supplement, perfect and upgrade the system of hydraulic works in the locality according to the assignment of responsibilities by the Ministry of Agriculture and Rural Development;
- To organize the prevention and fight against and the overcoming of the consequences of water logging, droughts, floods storms and other incidents affecting the hydraulic works in their locality;
- To exercise a number of rights of State ownership with regard to the company exploiting the hydraulic work in the locality under its management as stipulated in Article 27 of the Law on State Enterprises.
Article 20.- The issue of permits for exploiting and protecting the hydraulic works is stipulated as follows:
1. The works which require a permit:
a/ To build supplementary constructions in the existing system of hydraulic works;
b/ To supply water from the system of hydraulic works to the urban areas, population centers, industrial centers and drain water from these areas into the system of hydraulic works.
c/ To conduct comprehensive exploitation of the utility of the hydraulic works such as: generating electricity, raising aquatic products, transportation and communication, tourism and other services which are not featured in the essential tasks of the hydraulic works already approved or if these organizations and individuals engaged in these works are not assigned any job in the task of designing the approved hydrraulic work.
d/ To use the land within the protection area of the hydraulic work.
2. Bases for consideration for permit issue: the following documents must serve as bases for the issue of permits:
a/ The legislation on land law and on the exploitation and protection of hydraulic works;
b/ The plan and the feasibility project of the system of hydraulic works already ratified by the competent State authority;
c/ The plan for the protection and the plan for the use of land within the protection area of the hydraulic work, the process of operating the system of the hydraulic works and the criteria for environmental protection already approved;
d/ The capability in capital, labor, equipment for management, the professional qualification of the organization and individual that wishes to exploit the hydraulic work.
3. Process and procedures for application for permit:
The organization and individual that wishes to exploit a hydraulic work must send an application together with the feasibility project and the written agreement of the company exploiting the hydraulic work to the agency with competence to issue permits as stipulated at Item 34 of this Article.
Within 30 days after receipt of the application the agency with competence to issue permits must answer to the applicant.
4. Competence in issuing permits:
a/ The Minister of Agriculture and Rural Development shall issue the permit or agree in writing that the President of the People's Committee of the province and city directly under the Central Government shall issue the permit in the cases stipulated at Sections b and c of Item 1 of this Article;
b/ The President of the People's Committee of the province or city directly under the Central Government shall within his authority issue the permit for land use within the protection area of the hydraulic work.
Article 21.- The permit issuing agency is entitled to withdraw the permit if the organization or individual that has been issued with the permit violates the legislation on the exploitation and protection of hydraulic works or does not comply with the terms under the permit.
Article 22.- The following ministries and services shall have to coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in the implementation of this Decree:
1. The Ministry of Industry shall coordinate action in working out the process for operating the hydraulic work in order to ensure the efficient and safe comprehensive exploitation of the hydraulic work.
2. The Ministry of Communication and Transport shall coordinate action in building, transforming and upgrading the communication works within the system of hydraulic works or shall exploit the existing hydraulic work for the purpose of communication in such a way as to ensure compatibility of the whole system of hydraulic works, safety for the work and not to interfere with the flow of the stream.
3. The Ministry of Building shall coordinate action in building the water supply and draining system for the urban areas, the population centers and the industrial areas lying within the system of hydraulic works in order to ensure compatibility with the planning and the process of operating the system of hydraulic works and prevent the pollution of the water environment.
4. The General Land Administration shall coordinate action and guide the elaboration of the plan for using land within the protection area of the hydraulic work.
5. The Ministry of Interior and the people's armed forces shall cooperate to prevent the acts of sabotage in order to ensure safety for the hydraulic works;
Chapter V
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 23.- The organizations and individuals with meritorious deeds in the exploitation and protection of hydraulic works who detect and prevent the acts harmful to the hydraulic works and who seriously carry out the Ordinance on exploiting and protecting the hydraulic works and this Decree shall be commended and rewarded according to the common regulations
The persons who violate the Ordinance on the exploitation and protection of the hydraulic works and this Decree shall, depending on the character and extent of the violations and the consequences of these violations, be dealt with according to law.
Article 24.- The Minister of Agriculture and Rural Development and the concerned ministers and heads of the agencies shall, depending on their functions, guide the implementation of this Decree.
Article 25.- This Decree takes effect on the date of its signing. The earlier regulations contrary to this Decree are now annulled. The Ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 98/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi