Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------------------
Số: 13/2011/TT-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2011 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây được viết là Nghị định số 23/2011/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây được viết là Nghị định số 22/2011/NĐ-CP);
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.
2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.
3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.
4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.
5. Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.
6. Người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 01 tháng 5 năm 2011 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định.
Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Thông tư này đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh như sau:
Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2011
=
Mức lương hưu, trợ cấp tháng 4/2011
x
1,137
Ví dụ 1: Ông A, có mức lương hưu tháng 4/2011 là 1.938.027 đồng/tháng.
Mức lương hưu của ông A từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:
1.938.027 đồng/tháng x 1,137 = 2.203.537 đồng/tháng
Ví dụ 2: Ông B, cấp bậc Đại úy, có mức lương hưu tháng 4/2011 là 2.544.983 đồng/tháng.
Mức lương hưu của ông B từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:
2.544.983 đồng/tháng x 1,137 = 2.893.646 đồng/tháng
Ví dụ 3: Ông C là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, có mức trợ cấp tháng 4/2011 là 947.046 đồng/tháng.
Mức trợ cấp hàng tháng của ông C từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:
947.046 đồng/tháng x 1,137 = 1.076.791 đồng/tháng
Ví dụ 4: Ông D, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 4/2011 là 1.028.407 đồng/tháng.
Mức trợ cấp mất sức lao động của ông D từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:
1.028.407 đồng/tháng x 1,137 = 1.169.299 đồng/tháng
2. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư này, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được điều chỉnh như sau:
a) Đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/5/2011
=
Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2011
x
1,137
Ví dụ 5: Ông G, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, mức trợ cấp tháng 4/2011 là 436.671 đồng/tháng.
Mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của ông G từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:
436.671 đồng/tháng x 1,137 = 496.495 đồng/tháng
b) Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đến 30 tháng 4 năm 2011 mà chưa giải quyết chế độ thì mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp của đối tượng này được điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.
c) Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.
3. Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này, mức trợ cấp được điều chỉnh như sau:
a) Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.
Ví dụ 6: Ông H, đang hưởng trợ cấp tuất đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng với mức trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 mức trợ cấp tuất hàng tháng của ông H là:
70% x 830.000 đồng/tháng = 581.000 đồng/tháng.
b) Đối với người chết trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đến 30 tháng 4 năm 2011 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tuất thì mức trợ cấp tuất hàng tháng của các tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011 được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp tuất hàng tháng của đối tượng trên được điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.
4. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp, thì mức trợ cấp của thời gian được hưởng còn lại được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.
5. Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.
6. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu điều chỉnh theo khoản 1 Điều này thấp hơn 1.245.000 đồng/tháng, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 được điều chỉnh bằng 1.245.000 đồng/tháng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2011/NĐ-CP, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Thông tư này.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.
3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 23/2011/NĐ-CP, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báo cáo theo mẫu đính kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VPTƯ Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Lưu VT, PC, BHXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 
Thuộc tính văn bản
Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 13/2011/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 27/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
No.: 13/2011/TT-BLDTBXH
Hanoi, April 27, 2011
 
CIRCULAR
GUIDING ADJUSTMENT OF PENSION, SOCIAL INSURANCE ALLOWANCE AND MONTHLY ALLOWANCE BY DECREE NO.23/2011/ND-CP DATED APRIL 04, 2011 AND DECREE NO.22/2011/ND-CP DATED APRIL 04, 2011 OF THE GOVERNMENT
 
Pursuant to the Decree No.186/2007/ND-CP dated December 25, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;
Pursuant to the Decree No.23/2011/ND-CP dated April 04, 2011 of the Government on adjusting pensions, social insurance allowance and monthly allowance for commune officials who retired (hereinafter referred to as Decree No.23/2011/ND-CP);
Pursuant to the Decree No.22/2011/ND-CP dated April 04, 2011 of the Government on common minimum wage level (hereinafter referred to as Decree No.22/2011/ND-CP);
The Ministry Of Labour, Invalids And Social Affairs guides adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance as follows:
Article 1. Subjects of application
1. Officials, public servants, workers, public employees and employees (including retirees enjoyed monthly allowance transferred from social insurance funds of Nghe An farmers as stipulated in Decision No.41/2009/QD-TTg dated March 16, 2009 of the Prime Minister); military and people’s public security officers, those who engage primary tasks in being enjoyed the pension before May 01, 2011.
2. Officials of Communes, wards or townships provided for in Decree No.92/2009/ND-CP dated October 22, 2009, Decree No.121/2003/ND-CP of October 21, 2003 and Decree No.09/1998/ND-CP dated January 23, 1998 of the Government being enjoyed pensions, monthly allowances before May 01, 2011.
3. Those who are enjoying labor incapacitation monthly allowances; people who are being enjoyed monthly allowances under Decision No.91/2000/QD-TTg August 04, 2000, Decision No.613/QD-TTg dated May 06, 2010 of the Prime Minister and rubber workers who are being enjoyed monthly allowances before May 01, 2011.
4. Those who are enjoying monthly allowances of occupational accidents and occupational diseases before May 01, 2011.
5. Those who are enjoying monthly death grant before May 01, 2011.
6. Those who are enjoying allowances of sickness, maternity before May 01, 2011 to be subject to the wage regime prescribed by the State and from May 01, 2011 onwards, they are still enjoyed allowance as prescribed.
Article 2. Adjustment of pensions and social insurance allowances and monthly allowances
1. Persons specified in Clauses 1, 2 and 3 of Article 1 of this Circular who are being enjoyed pensions, monthly allowances, pensions level and monthly allowances are adjusted as follows:
Pensions level, monthly allowances from 01/5/2011
=
Pensions level, monthly allowances 4/2011
x
1.137
Example 1: Mr. A, with his pension level in 4/2011 is 1,938,027 VND/month.
Mr.A’s pension level from 5/2011 is adjusted as follows:
1,938,027 VND/month x 1.137 = 2,203,537 VND/month
Example 2: Mr. B, rank of Captain, with his pension level in 4/2011 is 2,544,983 VND/month.
Mr. B's pension level from 5/2011 is adjusted as follows:
2,544,983 VND/month x 1.137 = 2,893,646 VND/month
Example 3: Mr. C is a retired commune official, enjoyed monthly allowance as prescribed in Decree No.09/1998/ND-CP, with allowance level in 4/2011 is 947,046 VND/month.
Mr.C’s monthly allowance level for from 5/2011 is adjusted as follows:
947,046 VND/month x 1.137 = 1,076,791 VND/month
Example 4: Mr. D, left his job enjoyed monthly allowance for labor incapacitation, with allowance level in 4/2011 is 1,028,407 VND/month.
The allowance for Mr.D’s labor incapacitation in 5/2011 is adjusted as follows:
1,028,407 VND/month x 1.137 = 1,169,299 VND/month
2. Persons specified in clause 4 of Article 1 of this Circular, the allowance levels of occupational accidents and occupational diseases are adjusted monthly as follows:
a) For persons who are being enjoyed occupational accidents and occupational diseases:
The monthly allowance for labor accident or occupational disease from 01/5/2011
=
The allowance for labor accident or occupational disease in 4/2011
x
1.137
Example 5: Mr. G, is being enjoyed monthly occupational accident allowance, with allowance level in 4/2011 is 436,671 VND/month.
The monthly allowance level for Mr.G’s occupational accident from 5/2011 is adjusted as follows:
436,671 VND/month x 1.137 = 496,495 VND/month

b) For people with occupational accident or occupational disease were completely treated and left hospital or the conclusion of the Council of Medical Examination (for the case of outpatient treatment) within the period from May 01, 2010 to April 30, 2011 that have not been solved their allowance regime of labor accidents and occupational diseases, it is still calculated by the common minimum wage level at the month of leaving the hospital or the conclusion of the Council of Medical Examination; from May 01, 2011, the allowance level of these persons are adjusted under the provisions of point a of this clause.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!