Quyết định 748/QĐ-UBDT 2019 công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2016

ỦY BAN DÂN TỘC

----------------

Số: 748/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

 khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016

----------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/2/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-UBDT, ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBDT, ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 được thành lập theo Quyết định số 278/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016.

1. Tên đề tài: Nghiên cứu kết quả thực hiện chủ trương, chính sách đối với người Hoa và những vấn đề đặt ra.

2. Mã số: ĐTCB.UBDT.06.16.

3. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia chính:

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Sỹ Thành.

- Các thành viên tham gia chính (có danh sách kèm theo).

5. Đề tài xếp loại: Xuất sắc

Điều 2. Nhiệm vụ thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hựop, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan và Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách,

ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội (để t/h);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, VụTH (15)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Phan Văn Hùng

 

 

 

DANH SÁCH

Thành viên chính tham gia thực hiện đề tài “Viện Nghiên cứu Kinh tế và

Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.”

Mã số: ĐTCB.UBDT.06.16

 

 (Kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBDT, ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Học hàm/Học vị

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

TS. Phạm Sỹ Thành

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài

2

Ths. Phạm Tuyết Mai

Viện Nghiên cứu KT&CS, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thư ký đề tài

3

TS. Trần Toàn Thắng

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW; chuyên gia phân tích chính sách

Thành viên

4

Ông Đinh Hồng Vận

Chuyên gia độc lập

Thành viên

5

Bà Bế Thị Hồng Vân

Phó Vụ trưởng, Vụ CSDT, Ủy ban Dân tộc

Thành viên

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành viên

7

TS Nguyễn Thị Huyền Sâm

Phó trưởng khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành viên

8

Ths. Trần Chí Minh

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

9

Ths. Văn Trung Hiếu

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực