Quyết định 635/QĐ-BKHCN 2022 Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 635/QĐ-BKHCN

Quyết định 635/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:635/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Công Tạc
Ngày ban hành:26/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN ban hành Kế hoạch công tác bảo vệ BMNN và ANM năm 2022

Ngày 26/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định 635/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Bộ giao các đơn vị trực thuộc Bộ phân công Lãnh đạo đơn vị, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng (BMNN và ANM); đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN và ANM trong tháng 5/2022.

Ngoài ra, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN và ANM; thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM trong tháng 5, 6/2022; …

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán hằng năm theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 635/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

________

Số: 635/QĐ-BKHCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

____________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;

Căn cứ Luật An ninh mạng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Công Tạc

 

 

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Kèm theo Quyết định số: 635/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản pháp luật, các chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và an ninh mạng (ANM) của Nhà nước, của Bộ tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

2. Đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN và ANM của Bộ đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ BMNN và ANM; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hoạt động làm lộ, mất bí mật nhà nước; đề xuất triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN và ANM.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức trong công tác bảo vệ BMNN và ANM, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế triển khai đồng bộ các giải pháp đưa công tác bảo vệ BMNN và ANM trở thành hoạt động thường xuyên, tránh làm hình thức, chiếu lệ.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN và ANM.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 5, 6/2022.

- Yêu cầu: Bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác bảo vệ BMNN và ANM.

2. Xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy trình, quy chế nội bộ và các phương án bảo vệ BMNN và ANM áp dụng tại các đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Thời gian: Tháng 5/2022.

- Yêu cầu: Phù hợp với thực tiễn công tác; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ BMNN ANM.

3. Phân công Lãnh đạo đơn vị, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ BMNN ANM.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 5/2022.

- Yêu cầu: Gắn trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN ANM.

4. Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN ANM.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 5/2022.

- Yêu cầu: Đáp ứng quy định pháp luật về bảo vệ BMNN ANM.

5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN ANM các đơn vị trực thuộc Bộ.

5.1.Tự kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN ANM tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 6/2022.

- Yêu cầu: Rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM; hoàn thi ện hệ thống sổ, biểu mẫu,....

5.2. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 6, 7/2022.

- Yêu cầu: Đánh giá mức độ chấp hành và thực hiện các quy định phát luật về bảo vệ BMNN và ANM; hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế.

6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Thời gian: Từ Quý II/2022 - Quý IV/2022

- Yêu cầu: Tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Bộ về công tác bảo vệ BMNN ANM.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch này; gửi báo cáo kết quả thực hiện từng nội dung theo thời gian về Văn phòng Bộ trước ngày 28 hằng tháng.

b) Giao Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán hằng năm theo quy định của pháp luật.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi