Quyết định 2908/QĐ-BKHCN 2007 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

--------

Số: 2908/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1) TCVN 7062: 2007 Giấy làm vỏ bao xi măng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Thắng

 

Lời nói đầu

TCVN 7062 : 2007 thay thế TCVN 7062 : 2002.

TCVN 7062 : 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 74/SC4

Bao bì xi măng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7062 : 2007

GIẤY LÀM VỎ BAO XI MĂNG

Paper for cement sacks

 

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng của giấy cuộn làm từ 100 % bột giấy kraft hoặc hỗn hợp bột giấy kraft và bột giấy tái chế, dùng làm vỏ bao xi măng nhiều lớp giấy hoặc vỏ bao phức hợp KP và KPK.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 1270 : 2000 Giấy và cáctông - Xác định định lượng.

TCVN 1862-1: 2000 Giấy và cáctông - Xác định độ bền kéo - Phần 1: Phương pháp tải trọng không đổi.

TCVN 1862-2: 2007 (ISO 1924-2: 1994) Giấy và cáctông - Xác định độ bền kéo - Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi.

TCVN 1867: 2007 (ISO 287: 1985) Giấy và cáctông - Xác định độ ẩm - Phương pháp sấy khô.

TCVN 3229: 2007 (ISO 1974: 1990) Giấy - Xác định độ bền xé (Phương pháp ELMENDORF).

TCVN 3649 : 2007 (ISO 186 : 2002) Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình.

TCVN 6725 : 2007 (ISO 187 : 1990) Giấy cáctông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hoà và thử nghiệm, qui trình kiểm tra môi trường và điều hoà mẫu.

TCVN 6726 : 2007 (ISO 535 : 1991) Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp COBB.

TCVN 6891: 2001 (ISO 5636-3: 1992) Giấy và cáctông - Xác định độ thấu khí - Phương pháp Bendtsen.

3. Ký hiệu và phân loại

3.1 Ký hiệu

KP (kraft/polypropylen hoặc kraft/polyetylen)

Ký hiệu loại vật liệu dùng làm vỏ bao xi măng gồm hai lớp: một lớp giấy kraft và một lớp vải nhựa polypropylen (PP) hoặc polyethylen (PE). Lớp giấy và vải nhựa có thể rời hoặc dán dính với nhau.

KPK (kraft/polypropylen/kraft hoặc kraft/polyetylen/kraft)

Ký hiệu loại vật liệu dùng làm vỏ bao xi măng, gồm ba lớp: ở giữa là một lớp vải nhựa polypropylen (PP) hoặc polyetylen (PE) dán dính với một lớp giấy kraft ở mặt ngoài.

3.2 Phân loại

Theo mục đích sử dụng, giấy kraft làm vỏ bao xi măng được phân làm 2 loại như sau:

- Loại A: Giấy kraft làm từ 100% bột giấy kraft, sử dụng chủ yếu cho loại vỏ bao gồm nhiều lớp giấy, với hai mức chất lượng A1 và A2;

- Loại B: Giấy kraft làm từ hỗn hợp bột giấy kraft và bột giấy tái chế, sử dụng chủ yếu cho loại vỏ bao KP hoặc KPK, với hai mức chất lượng B1 và B2.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Yêu cầu ngoại quan

Giấy có màu sắc tự nhiên của bột giấy và đồng đều trong cùng lô giấy.

Giấy phải đồng đều về độ dày, không bị nhăn, gấp hoặc thủng rách. Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải phẳng, không bị xơ xước.

Số mối nối trong mỗi cuộn không lớn hơn 2 đối với cả hai loại sản phẩm. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ và được nối chắc bằng băng keo theo suốt chiều rộng cuộn.

Lõi cuộn giấy phải cứng, không được móp méo, không lồi ra thụt vào so với mặt cắt của cuộn giấy.

Hai đầu lõi cuộn phải có nút côn (bằng gỗ hoặc bằng vật liệu có chất lượng tương đương). Đường kính trong của lõi là 76 mm.

2. Các chỉ tiêu cơ lý

Tuỳ theo chủng loại và mức chất lượng, giấy làm vỏ bao xi măng phải đảm bảo các chỉ tiêu cơ lý theo Bảng 1.

Bảng 1 - Các chỉ tiêu cơ lý

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

A1

A2

B1

B2

 

1. Định lượng, g/m2

(70 - 90) ± 4%

(70 - 80) ± 4%

TCVN 1270 : 2000

2. Độ bền kéo, kN/m, không nhỏ hơn

theo chiều dọc (MD)1)

theo chiều ngang (CD) 2)

4,6

2,7

3,8

2,1

3,5

2,0

3,0

1,7

TCVN 1862-1: 2000

3. Độ bền xé, mN, không nhỏ hơn

theo chiều dọc (MD)

 theo chiều ngang (CD)

900

950

780

840

640

730

540

640

TCVN 3229: 2007

(ISO 1974: 1990)

4. Độ giãn dài, %, không nhỏ hơn

 theo chiều dọc (MD)

 theo chiều ngang (CD)

2,0

4,0

1,5

3,5

1,5

3,0

TCVN 1862-2: 2007

(ISO 1924: 1994)

5. Độ thấu khí, phương pháp Bendtsen, giây/100 ml, không nhỏ hơn

30

TCVN 6891: 2001

(ISO 5636-3: 1992)

6. Độ hút nước, phương pháp Cobb, g/m2 không lớn hơn

35

TCVN 6726: 2007

(ISO 535: 1991)

7. Độ ẩm, %

8 ± 1

TCVN 1867: 2007

(ISO 287: 1985)

1) MD Machine Direction

2) CD Cross Direction

5. Phương pháp thử

5.1 Lấy mẫu giấy theo TCVN 3649 : 2007 (ISO 186 : 2002).

5.2 Điều hoà mẫu thử theo TCVN 6725 : 2007 (ISO 187 : 1990).

5.3 Các chỉ tiêu chất lượng của giấy được xác định theo các tiêu chuẩn tương ứng qui định trong Bảng 1.

6. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

6.1 Bao gói, ghi nhãn

Cuộn giấy được gói bằng một hoặc nhiều lớp vật liệu, đảm bảo dai, bền, tránh ẩm. Bên ngoài mỗi cuộn giấy phải có nhãn ghi rõ bằng mực không phai ở vị trí dễ nhận biết, với nội dung sau:

- Tên, loại giấy;

- Tên hoặc tên viết tắt và địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Định lượng, khổ rộng, đường kính ngoài, đường kính lõi, khối lượng thô, khối lượng tịnh và chiều dài cuộn giấy (nếu có);

- Tháng năm sản xuất.

6.2 Bảo quản và vận chuyển

Kho chứa giấy kraft phải đảm bảo luôn luôn khô, thoáng, có biện pháp phòng chống mối mọt và phòng chống cháy theo qui định hiện hành.

Các cuộn giấy trong kho phải được sắp xếp sao cho thuận tiện trong bốc xếp. Tránh các tác động mạnh làm ảnh hưởng đến bao gói, nhãn hiệu và chất lượng giấy.

Phương tiện vận chuyển cuộn giấy phải đảm bảo có mui, bạt che mưa, có tấm kê để chèn chặt cuộn giấy, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển và xếp dỡ.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2908/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2908/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 03/12/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!