Quyết định 1219/QĐ-BTC Tài liệu TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Bộ Tài chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1219/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chun quốc gia TCVN ISO

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tgiúp việc Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại khối cơ quan Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ Tài chính đối với các lĩnh vực hoạt động trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn công chức, người lao động tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-BTC ngày 25/6/2021 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Lầne ban hành

Ghi chú

I. Thủ tục theo Mô hình hệ thống quản lý chất lượng

1

Chính sách chất lượng

CSCL

01

 

2

Mục tiêu chất lượng

MTCL

01

 

3

Bản mô tả hệ thống quản lý chất lượng

BMT-BCĐ

01

 

4

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT-BCĐ-01

01

 

5

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-BCĐ-02

01

 

6

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-BCĐ-03

01

 

7

Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

QT-BCĐ-04

01

 

8

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-BCĐ-05

01

 

9

Quy trình xem xét của lãnh đạo

QT-BCĐ-06

01

 

II. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nội bộ

10

Quy trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo

QT-VPB-01

01

 

11

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính

QT-VPB-02

01

 

12

Quy trình thẩm định hồ sơ khen thưởng thường xuyên

QT-TĐKT-01

01

 

13

Quy trình lập kế hoạch, tạm cấp bù và quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội

QT-TCNH-01

01

 

14

Quy trình hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

QT-TCNH-02

01

 

15

Quy trình hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

QT-TCNH-03

01

 

16

Quy trình hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tn thất trong nông nghiệp

QT-TCNH-04

01

 

17

Quy trình hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

QT-TCNH-05

01

 

18

Quy trình cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

QT-TCNH-06

01

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1219/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1219/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!