Quyết định 1913/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch Khảo sát tình hình công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1913/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1913/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch “Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1913/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:21/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Kế hoạch Khảo sát chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực VHTTDL

Ngày 21/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1913/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch “Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”.

Theo đó, chú trọng khảo sát hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, cơ chế và nhân lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ trong phát triển công nghiệp văn hóa số, du lịch số. Cụ thể: khảo sát việc ứng dụng công nghệ trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ được tổ chức ở trình độ cao, tiềm năng, lợi thế và nền tảng giá trị di sản, nghệ thuật, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đơn vị cần khảo sát bao gồm: Tổng cục du lịch, các đơn vị liên quan đến công nghiệp văn hóa; ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy: 05 viện nghiên cứu, một số cơ sở đào tạo Trường đại học lĩnh vực văn hóa 04 trường, thể dục thể thao 02 trường; Cao đẳng du lịch 03 trường.

Ngoài ra, thành phần tham gia khảo sát gồm Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trưởng đoàn), chuyên viên quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 01 cán bộ chuyên môn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1913/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1913/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 4.0 LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH”

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (sau đây gọi là Kế hoạch Khảo sát).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, KHCNMT (2), VH.26.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 4.0 LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Mục đích khảo sát

Nắm bắt tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư. Từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp trong xây dựng văn bản, cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên nền tảng công nghệ mới.

2. Phạm vi và đối tượng khảo sát

2.1. Phạm vi

Các hoạt động ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Đối tượng

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố có hoạt động ứng dụng công nghệ hiệu quả trong quản lý, cung cấp dịch vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

3. Nội dung khảo sát, tiến độ thực hiện

3.1. Khảo sát tình hình thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ứng dụng và chuyển giao công nghệ:

- Quyết định số 3888/QĐ-BVHTTDL ngày 19/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”;

- Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3.2. Nội dung và đơn vị cần khảo sát

a) Khảo sát thực tiễn và nhu cầu tại đơn vị trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ, sản phẩm chủ lực của ngành.

Đơn vị cần khảo sát: Các tổng cục, cục, vụ có dịch vụ công trực tuyến, sản phẩm chủ lực theo định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Chú trọng khảo sát hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, cơ chế và nhân lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ trong phát triển công nghiệp văn hóa số, du lịch số. Cụ thể: Khảo sát việc ứng dụng công nghệ trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ được tổ chức ở trình độ cao, tiềm năng, lợi thế và nền tảng giá trị di sản, nghệ thuật, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; việc triển khai hoạt động chuyển đổi số du lịch ở tất cả các khâu một cách đồng bộ, tổng thể, liên thông hiệu quả.

Đơn vị cần khảo sát: Gồm Tổng cục du lịch, các đơn vị liên quan đến công nghiệp văn hóa; ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy: 05 viện nghiên cứu, một số cơ sở đào tạo Trường đại học lĩnh vực văn hóa 04 trường, thể dục thể thao 02 trường; Cao đẳng du lịch 03 trường.

c) Nhu cầu và yêu cầu số hóa bảo vật quốc gia, tư liệu quý hiếm, các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, các tác phẩm văn nghệ dân gian, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các di sản văn hóa được UNESCO công nhận;

Đơn vị cần khảo sát: Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích; một số đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa như bảo tàng, thư viện.

d) Về ứng dụng công nghệ, cơ sở dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao của các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

đ) Hoạt động ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, sự phối hợp của một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch (địa bàn có di sản được UNESCO công nhận) với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Đơn vị cần khảo sát: Dự kiến khảo sát các tỉnh, thành phố (trong trường hợp dịch Covid-19 đã được kiểm soát và an toàn cho Đoàn khảo sát): Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

3.3. Thành phần tham gia khảo sát và dự kiến tiến độ thực hiện

a) Thành phần tham gia khảo sát gồm Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trưởng đoàn), chuyên viên quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 01 cán bộ chuyên môn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

b) Dự kiến tiến độ thực hiện nhiệm vụ:

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì, phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1.

Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch khảo sát

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

6/2021

2.

Trình Lãnh đạo Bộ thành lập Đoàn khảo sát

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

6-7/2021

3.

Xây dựng yêu cầu nội dung báo cáo, phiếu điều tra, khảo sát, thống kê gửi đến cơ quan, đơn vị, một số Sở ở địa phương

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin

6-7/2021

4.

Tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình làm việc; khảo sát tại đơn vị, Sở ở địa phương (trong trường hợp dịch Covid-19 đã được kiểm soát và an toàn cho Đoàn khảo sát)

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin

7-8/2021

5.

Tổng hợp, phân tích, hoàn thiện báo cáo sau khảo sát trình Lãnh đạo Bộ

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

8/2021

6.

Thanh quyết toán nhiệm vụ

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

12/2021

 

4. Sản phẩm của khảo sát

Báo cáo về tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của CMCN lần thứ tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố. Kết quả báo cáo và khảo sát thực tiễn phục vụ công tác tham mưu có hiệu quả hơn, đồng bộ hơn (với địa phương) về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

5. Kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khảo sát từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cấp qua Văn phòng Bộ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi