Quyết định 1661/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1661/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1661/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1661/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:25/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày 25/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1661/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Theo đó, Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) như sau: Từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2021, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật; Từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, tổ chức rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đánh giá thủ tục hành chính, đánh giá về lồng ghép giới trong dự án Luật; Tháng 10/2021, thẩm định dự án Luật;…

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện trong quá trình xây dựng dự án Luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1661/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1661/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, GĐ, Nhật (20).

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Sửa đổi)

(Kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật) nhằm hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (viết tắt là PCBLGĐ); bảo vệ quyền cơ bản và đảm bảo bình đẳng giữa các thành viên gia đình; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong PCBLGĐ.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản quy định hiện hành.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện trong quá trình xây dựng dự án Luật.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN/ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí;

- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 5/2021 đến tháng 6/2021

-  Kế hoạch và dự toán được phê duyệt;

-  Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập.

2

- Xây dựng dự thảo Luật PCBLGĐ (sửa đổi);

- Xây dựng tờ trình dự án Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021

-  Dự thảo;

-  Tờ trình.

3.

- Tổ chức rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đánh giá thủ tục hành chính; đánh giá về lồng ghép giới trong dự án Luật;

- Hoàn thiện lập đề nghị xây dựng Luật PCBLGĐ (sửa đổi).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021

-  Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật;

-  Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự án Luật;

-  Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật;

- Hồ sơ lập đề nghị được hoàn thiện.

4.

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (3 lần):

-  Lần 1 trước khi gửi xin ý kiến các cơ quan;

-  Lần 2 trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định;

-    Lần 3 trước khi Trình Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 6; tháng 9; tháng 10 năm 2021

- Hồ sơ dự án Luật được chỉnh sửa theo góp ý của Ban soạn thảo, Tổ biên tập trước khi gửi xin ý kiến các cơ quan; gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ.

5.

-  Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về dự án Luật;

-  Đăng tải dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân (60 ngày).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021

Bản tổng hợp ý kiến góp ý.

6.

Tổ chức các Hội nghị/Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia hoặc đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ tháng 5 đến tháng 10/2021

Bản tổng hợp ý kiến góp ý.

7.

Tổng hợp, nghiên cứu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ tháng 9 năm 2021

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.

8.

Hoàn thiện hồ sơ về dự án Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10/2021

Hồ sơ về dự án Luật.

9.

Thẩm định dự án Luật.

Bộ Tư pháp

Tháng 10/2021

Báo cáo thẩm định.

10.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 11/2021

-  Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định;

-  Hồ sơ dự án Luật được tiếp thu, chỉnh sửa.

11

-   Trình Chính phủ dự án Luật;

-  Tiếp thu ý kiến của Chính phủ, hoàn thiện Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tháng 11/2021

- Tháng 01/2022

Hồ sơ đầy đủ dự án Luật.

12.

-  Trình Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra sơ bộ;

-   Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tháng 02/2022

- Tháng 02/2022

Hồ sơ đầy đủ dự án Luật.

13.

-   Gửi dự án Luật đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến;

-  Gửi Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội để thẩm tra chính thức .

Chính phủ

Tháng 3/2022

Hồ sơ đầy đủ dự án Luật và file văn bản.

14.

Trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật.

Chính phủ

Kỳ họp thứ 1, tháng 5/2022

Hồ sơ đầy đủ dự án Luật.

15.

Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua.

Quốc hội

Dự kiến tháng 10/2022

Hồ sơ đầy đủ dự án Luật.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng dự án Luật được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua văn phòng Bộ cho năm 2021, 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Gia đình

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Bộ trưởng xây dựng dự án Luật theo đúng nội dung, tiến độ trong Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Chủ động huy động, vận động nguồn lực hợp pháp để bổ sung xây dựng dự án Luật; Báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ các giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng dự án Luật.

b) Vụ Pháp chế

- Hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quy trình, thủ tục, tiến độ thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình rà soát hệ thống luật pháp, chính sách hiện hành có liên quan đến PCBLGĐ làm cơ sở xây dựng dự án Luật.

c) Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp với Vụ Gia đình rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách đầu tư kinh phí cho công tác PCBLGĐ.

d) Vụ Tổ chức cán bộ

Phối hợp với Vụ Gia đình rà soát, đánh giá nhân lực thực hiện nhiệm vụ PCBLGĐ các cấp.

đ) Cục Hợp tác quốc tế

Phối hợp với Vụ Gia đình rà soát, đánh giá các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nghiên cứu hệ thống luật pháp, chính sách về PCBLGĐ của một số quốc gia trong khu vực và thế giới.

e) Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức, điều phối các cuộc họp với Chính phủ, Quốc hội; phối hợp rà soát các nội dung liên quan đến đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Luật; tham gia tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị lấy ý kiến dự án Luật; duyệt dự toán và thanh quyết toán các hoạt động tổ chức xây dựng Dự án Luật theo Kế hoạch.

g) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Gia đình trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Để đảm bảo tiến độ và quy định hiện hành, căn cứ tình hình dịch bệnh, Vụ Gia đình chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ về phương án tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; hội nghị, hội thảo theo hình thức tập trung hoặc bằng hình thức phù hợp khác./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi