Quyết định 1163/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1163/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1163/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1163/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:02/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức khảo sát 02 miền Nam - Bắc về xây dựng Chiến lược phát triển gia đình VN

Ngày 02/4/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1163/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 bao gồm các nội dung sau: Tháng 3, 4/2021, Vụ Gia đình chủ trì trình ban hành Quyết định giao nhiệm vụ và Kế hoạch xây dựng Chiến lược, Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược; Tháng 4/2021, xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát tại 02 miền Nam - Bắc về xây dựng Chiến lược trong tình hình mới; Tháng 5/2021, thu thập tài liệu liên quan, tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu, xây dựng báo cáo đề xuất nội dung Chiến lược;…

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch; các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia soạn thảo, biên tập xây dựng Chiến lược. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2021 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1163/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 1163/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76 - KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2021 phân bổ cho Vụ Gia đình (cấp qua Văn phòng Bộ) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, GĐ, NTH (80).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-BVHTTDL ngày 02/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi chung là Chiến lược) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chiến lược được xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước liên quan đến gia đình; thông qua các giải pháp, chương trình, dự án để góp phần hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng Chiến lược phải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nội dung Chiến lược khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế và đề ra được các giải pháp thực hiện phù hợp tình hình mới.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Chiến lược.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

 

1

Trình ban hành:

- Quyết định giao nhiệm vụ và Kế hoạch xây dựng Chiến lược;

- Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Tháng 3,4

2

Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược

Vụ Gia đình

Thành viên BST, TBT

3

Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát tại 02 miền Nam - Bắc về xây dựng Chiến lược trong tình hình mới

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 4

4

Thu thập tài liệu liên quan, tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu, xây dựng báo cáo đề xuất nội dung Chiến lược

Vụ Gia đình

Các đơn vị liên quan

Tháng 5

5

Xây dựng dự thảo Đề cương Chiến lược

Vụ Gia đình

Thành viên BST, TBT

6

Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các chuyên gia góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ; Thành viên BST, TBT; các chuyên gia

7

Trình ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ

8

Xây dựng dự thảo 1 Chiến lược

Vụ Gia đình

Thành viên BST, TBT

Tháng 6

9

Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các chuyên gia góp ý dự thảo 1 Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ; Thành viên BST, TBT; các chuyên gia

10

Xây dựng dự thảo 2 Chiến lược

Vụ Gia đình

Thành viên BST, TBT; các chuyên gia

11

Tổ chức 02 hội nghị, hội thảo tại 2 miền Nam-Bắc để xin ý kiến về dự thảo 2 Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ

Tháng 7

12

Xây dựng dự thảo 3 Chiến lược

Vụ Gia đình

Thành viên BST, TBT

Tháng 8

13

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các chuyên gia góp ý dự thảo 3 Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ; Thành viên BST, TBT; các chuyên gia

14

Trình Bộ trưởng hồ sơ Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ

Tháng 9

15

Trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ Chiến lược

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ

Tháng 10

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Gia đình

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch; tổ chức khảo sát tại địa phương, đánh giá, tổng hợp báo cáo; dự thảo nội dung và xây dựng hồ sơ Chiến lược.

1.2. Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Tham gia soạn thảo, biên tập xây dựng Chiến lược.

- Phối hợp với Vụ Gia đình triển khai, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tham gia ý kiến vào các dự thảo Chiến lược.

- Phối hợp với Vụ Gia đình triển khai, thực hiện Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2021 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, bất cập, Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi