Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH 2017 TTHC mới về giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 812/QĐ-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Vụ trưng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, BHXH, PC
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 812/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
 

TT
Tên TTHC
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện1
1
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3
Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4
Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
5
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
6
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

 
PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
1. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử”.
a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
Bước 1:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bước 2:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo kèm theo việc cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.
c) Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD.
d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
k) Lệ phí: Không.
l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐK-GD
m) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
2. Tên thủ tục hành chính “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử”.
a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
Bước 1:
Khi có thay đổi, bổ sung thông tin về Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.
Bước 2:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
c) Thành phần hồ sơ:
Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD.
d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin.
k) Lệ phí: Không.
l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/SĐ-GD
m) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
3. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử”
a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
Bước 1:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải lập Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bước 2:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
c) Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD.
d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử.
k) Lệ phí: Không.
l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/NG-GD
m) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
4. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN”.
a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
Bước 1:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN.
Bước 2:
Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bước 3:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.
Bước 4:
Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
c) Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN.
d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.
k) Lệ phí: Không.
l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04/ĐK-IVAN
m) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
5. Tên thủ tục hành chính “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN”.
a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
Bước 1:
Khi có thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổ chức I- VAN.
Bước 2:
Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN chuyển đến cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bước 3:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.
Bước 4:
Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
c) Thành phần hồ sơ:
Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN.
d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.
k) Lệ phí: Không.
l) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Mẫu số 05/SĐ-IVAN
m) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
6. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN”
a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
Bước 1:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN phải lập Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN.
Bước 2:
Chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN chuyển đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bước 3:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ.
Bước 4:
Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
c) Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-GD.
d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.
k) Lệ phí: Không.
l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06/NG-GD
m) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
 
--------------------------------------
1 Theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 

thuộc tính Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:812/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:01/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thủ tục đăng ký tham gia giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử

Ngày 01/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Tại Quyết định này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo kèm theo việc cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Trường hợp không chấp thuận, phải thông báo và nêu rõ lý do.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đăng ký thủ tục không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào.
Ngoài thủ tục nêu trên, Quyết định này còn công bố 05 thủ tục hành chính mới khác, gồm: Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử; Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử; Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN; Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN; Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định812/QĐ-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi