Quyết định 722/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 722/QĐ-BGTVT

Quyết định 722/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:722/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:20/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT vào tháng 6/2020

Ngày 20/4/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 722/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính được giao chủ yếu cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Vụ Khoa học - Công nghệ thực hiện. Cụ thể, Trung tâm Công nghệ thông tin được giao chủ trì thực hiện các công việc: Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, bảo đảm kết nối với Hệ thống của Chính phủ (tháng 6/2020); triển khai phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn (tháng 4/2020); triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ…

Bên cạnh đó, trong năm nay, Bộ Giao thông Vận tải cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, Bộ cũng tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua một số hoạt động như tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, tiến hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 722/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________

Số: 722/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục để tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện (tổng hợp chung trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB (S).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 

PHỤ LỤC

Giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Mã nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1a.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

1b.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Trung tâm

CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

B. XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG

9.

Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Năm

2020

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

12.

Xử lý dút điểm các văn bản có quy định trái pháp luật của Bộ đã được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong các năm 2017, 2018 va 2019.'

Năm

2020

Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; các cơ quan

được giao chủ trì xây dựng thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

II. VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13a.

Theo dõi, tổng hợp kết quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước.

Năm

2020

Vụ Kế hoạch

- Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

13b.

Theo dõi, tổng hợp kết quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Năm

2020

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

13c.

Theo dõi, báo cáo, tổng hợp kết quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Năm

2020

Vụ Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

14a.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

Năm

2020

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan

14b.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện kinh doanh.

Năm

2020

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

15.

Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, như: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Năm

2020

Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Vụ QLDN chủ trì thực hiện công tác liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

16.

Đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Năm

2020

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

17.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Năm 2019

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ KH- CN theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

18a.

Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh (theo nhiệm vụ mà Bộ GTVT được giao).

Năm

2020

Vụ Vận tải

Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan

18b.

Tối thiểu 01 lần/quý, tổ chức đối thoại, gặp mặt, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải về khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Năm

2020

Vụ Vận tải chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Tổng cục, các Cục theo nhiệm vụ được giao

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan

19.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện theo quy định; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Năm

2020

Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Tổng cục, các Cục được giao nhiệm vụ trong Đề án

Các cơ quan, đơn vị liên quan

21

Thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Năm

2020

Văn phòng Bộ

Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

22.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2020

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

23.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Năm

2020

Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Tổng cục, các Cục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

24.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo Đề án 896.

Năm

2020

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

III. VỀ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

26.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

27.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016- 2025.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

28.

Tiếp tục thực hiện vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

IV. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

35.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

36.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trên cơ sở thực hiện Quyết định số 599/QĐ- BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

V. VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

37.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT trong lĩnh vực tài chính.

Năm 2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

39.

Sắp xếp lại, đổi mới cơ chế tài chính đặc thù đối với cơ quan, đơn vị trong ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Năm

2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

41.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm

2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

42.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với tổ chức sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Năm

2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

43.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Năm

2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VI. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

44.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

47.

Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

48.

Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; thực hiện tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

49.

Đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tháng 6 năm 2020

Trung tâm

CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

51.

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Tháng 6 năm 2020

Trung tâm

CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

52.

Triển khai báo cáo theo Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tháng 10

năm 2020

Trung tâm

CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

55.

Triển khai phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn.

Tháng 4 năm 2020

Trung tâm

CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

56.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

57.

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

58.

Tập hợp, số hóa và cập nhật vào các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt.

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

61.

ng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ. Nâng tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền lên 100%; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng của các vụ, cục và tương đương thuộc Bộ đạt 80%.

Năm 2020

Trung tâm

CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

63.

Tiếp tục hướng dẫn, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; từng bước hướng dẫn, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ở các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Năm 2020 và những năm tiếp theo

Vụ Khoa học - Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

C. CÔNG TÁC KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

64.

Kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ.

Năm

2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi