Quyết định 716/QĐ-KTNN 2020 Quy chế quản lý, sử dụng xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 716/QĐ-KTNN

Quyết định 716/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:716/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:10/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm toán NN: Nghiêm cấm sử dụng ô tô chuyên dùng không đúng mục đích

Ngày 10/6/2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 716/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng không đúng mục đích sử dụng. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định mua sắm, bố trí xe ô tô chuyên dùng phù hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng.

Cụ thể, xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành giao Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước quản lý, điều hành. Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán Nhà nước khu vực giao Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước khu vực thực hiện lập, quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 716/QĐ-KTNN tại đây

tải Quyết định 716/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

----------

Số: 716/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

     Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước

-----------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Kiểm toán nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

- Lưu: VT, VP (QT).

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)


Hồ Đức Phớc

 

 

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

của Kiểm toán nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 716 /QĐ-KTNN ngày 10 tháng 6 năm 2020

của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là xe ô tô chuyên dùng).

2. Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của Kiểm toán nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng

1. Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước trang bị cho các đơn vị sử dụng trong hoạt động kiểm toán.

2. Các đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Việc quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng không đúng mục đích sử dụng.

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước quy định tại Quyết định số 1961/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định mua sắm, bố trí xe ô tô chuyên dùng phù hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng.

Điều 5. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành giao Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước quản lý, điều hành.

2. Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước khu vực giao Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực quản lý, điều hành.

3. Các đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng thực hiện đăng ký, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị được giao quản lý xe ô tô chuyên dùng.

Điều 6. Bảo dưỡng, sửa chữa và định mức xăng, dầu xe ô tô chuyên dùng

1. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô chuyên dùng theo Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-KTNN ngày 17/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Căn cứ các quy định của Nhà nước, các đơn vị được giao quản lý, điều hành xe ô tô chuyên dùng xây dựng định mức tiêu thụ xăng dầu, phụ tùng, vật tư tiêu hao làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Điều 7. Thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô chuyên dùng

1. Xe ô tô chuyên dùng bị thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý thực hiện theo quy định tại Điều 41, 42, 43, 45 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý thực hiện theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước.

Điều 8. Lập, quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo

Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện lập, quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước.

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Các đơn vị và cá nhân được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng chấp hành việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng theo Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước.

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật và Quy chế này; tổ chức xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của đơn vị nhằm quy định rõ các khâu từ khâu điều động xe, đăng ký sử dụng xe, trình tự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô đến định mức xăng dầu và trách nhiệm cụ thể của từng khâu, từng cấp.

 2. Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quy chế này; đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích và hiệu quả.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Các nội dung quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng không quy định trong Quy chế này thì được thực hiện theo quy định của nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Văn phòng Kiểm toán nhà nước để tng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

(Đã ký)

 

Hồ Đức Phớc

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi