Quyết định 439/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 439/QĐ-BTTTT

Quyết định 439/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:439/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:26/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

-----------------------
Số: 439/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày26 tháng04 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2013
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bởi Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Vụ CVĐCXDPL (Bộ Tư pháp);
- Trang thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng

 
 
 
KẾ HOẠCH
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2013
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủvề theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP) được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 với các nội dung cơ bản sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Quán triệt các nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
b) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị địnhsố 59/2012/NĐ-CP.
2. Yêu cầu
a) Cụ thhoá các công việcBộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
b) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện để triển khai Nghị địnhsố 59/2012/NĐ-CP trong năm 2013.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thành phần tham dự: Công chức, cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian: Quý II năm 2013.
2. Khảo sát, xây dựng bộ chỉ số thống kê theo dõi công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phi hợp:Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Các vấn đ chung vxây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.
- Thời gian: Trong năm 2013.
3. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật
a) Hoạt động thường xuyên:
- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:
- Trong năm 2013 Bộ sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong hai lĩnh vực bưu chính, viễn thông và phát thanh truyền hình tại một số địa bàn trọng điểm.
- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ và phối hợp với địa phương để thực hiện.
- Thời gian: Quý III, Quý IV năm 2013
4. Xây dựng báo cáo đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian: Quý IV năm 2013
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hp vi Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kim tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch này và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ vi Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.
c) Các Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện.
a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tự chủ về kinh phí lên kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai công tác này tại đơn vị mình.
b) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có)./.

 
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thành Hưng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi