Quyết định 439/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 439/QĐ-BTTTT

Quyết định 439/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:439/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:26/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 439/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 439/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Trung tâm thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

6

Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

7

Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

8

Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi)

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

12

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

13

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

14

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BTT-018598-TT

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

- Luật Xuất Bản số 19/2012/ QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

2

B-BTT-18616-TT

Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

3

B-BTT-173562-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

4

B-BTT-173563-TT

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

5

B-BTT-173577-TT

Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

6

B-BTT-173556-TT

Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

- Luật Xuất Bản số 19/2012/ QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.

Xuất bản, In và Phát hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

7

B-BTT-173564-TT

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

8

B-BTT-173567-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

9

B-BTT-173568-TT

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

10

 

Đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTT-173570-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

2

B-BTT-173571-TT

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

3

B-BTT-173572-TT

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

4

B-BTT-173575-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

5

B-BTT-173576-TT

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi