Quyết định 3566/QĐ-BNN-TT 2021 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Trồng trọt của Bộ Nông nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
____________

Số: 3566/QĐ-BNN-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP, ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 ngày 11 tháng 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định phê duyệt 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (phòng Kiểm soát TTHC);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3566/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

 

2

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

 

3

Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng

 

4

Cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng

 

5

Phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng

 

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3566/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Quy trình nội bộ số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian
(giờ, ngày làm việc)

Đánh giá Bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 3, khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ:

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa

 

 

 

+ Trực tiếp

Trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ

 

+ Qua dịch vụ bưu chính

03 ngày

 

+ Qua môi trường điện tử

Không quá 08 giờ

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ và chuyển lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

Chuyên viên thẩm định hồ sơ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

11 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng xem xét nội dung chuyên môn, chuyển Văn phòng Cục

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Lãnh đạo Văn phòng Cục xem xét thể thức, trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,5 ngày

 

Bước 5

Lãnh đạo Cục phê duyệt kết quả giải quyết TTHC và chuyển Văn thư Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

01 ngày

 

Bước 6

Văn thư đóng dấu và trả kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

01 giờ

 

Bước 7

Bộ phận một cửa trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

01 giờ

 

Bước 8

Đăng tải thông tin lên website Cục Trồng trọt và Tạp chí nông nghiệp và PTNT Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

02 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

 

Quy trình nội bộ số: 02

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian
(giờ, ngày làm việc)

Đánh giá Bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

-

 

+ Trực tiếp

Trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ

 

+ Qua dịch vụ bưu chính

03 ngày

 

+ Qua môi trường điện tử

Không quá 08 giờ

 

Bước 2

- Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ và chuyển lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

Chuyên viên thẩm định hồ sơ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

11 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng xem xét nội dung chuyên môn, chuyển Văn phòng Cục

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Lãnh đạo Văn phòng Cục xem xét thể thức, trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,5 ngày

 

Bước 5

Lãnh đạo Cục phê duyệt kết quả giải quyết TTHC và chuyển Văn thư Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

01 ngày

 

Bước 6

Văn thư đóng dấu và trả kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

01 giờ

 

Bước 7

Bộ phận một cửa trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

01 giờ

 

Bước 8

Đăng tải thông tin lên website Cục Trồng trọt và Tạp chí nông nghiệp và PTNT Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

02 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

 

Quy trình nội bộ số: 03

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian
(giờ, ngày làm việc)

Đánh giá Bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

-

 

+ Trực tiếp

Trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ

 

+ Qua dịch vụ bưu chính

 

03 ngày

 

+ Qua môi trường điện tử

 

Không quá 08 giờ

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ và chuyển lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

Chuyên viên thẩm định hồ sơ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

86 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng xem xét nội dung chuyên môn, chuyển Văn phòng Cục

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Lãnh đạo Văn phòng Cục xem xét thể thức, trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,5 ngày

 

Bước 5

Lãnh đạo Cục phê duyệt quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và chuyển Văn thư

Lãnh đạo Cục

01 ngày

 

Bước 6

Văn thư đóng dấu và trả quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

02 giờ

 

Bước 7

Bộ phận một cửa trả quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

02 giờ

 

Bước 8

Đăng tải thông tin lên website Cục Trồng trọt và Tạp chí nông nghiệp và PTNT Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

30 ngày

 

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng BHGCT in bằng bảo hộ giống cây trồng trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

30 ngày

 

Lãnh đạo Cục phê duyệt bằng bảo hộ giống cây trồng và chuyển Văn thư Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

Văn thư đóng dấu và trả bằng bảo hộ giống cây trồng về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

Bộ phận một cửa trả bằng bảo hộ giống cây trồng cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Thẩm định nội dung hồ sơ: Trong thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS.

- Công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định cấp bằng bảo hộ.

- Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng: Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Quy trình nội bộ số: 04

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CẤP LẠI BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian
(giờ, ngày làm việc)

Đánh giá Bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

-

 

+ Trực tiếp

Trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ

 

+ Qua dịch vụ bưu chính

03 ngày

 

+ Qua môi trường điện tử

Không quá 08 giờ

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ và chuyển lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

Chuyên viên thẩm định hồ sơ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

11 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng xem xét nội dung chuyên môn, chuyển Văn phòng Cục

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Lãnh đạo Văn phòng Cục xem xét thể thức, trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,5 ngày

 

Bước 5

Lãnh đạo Cục phê duyệt quyết định cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng và chuyển Văn thư

Lãnh đạo Cục

01 ngày

 

Bước 6

Văn thư đóng dấu và trả quyết định cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

02 giờ

 

Bước 7

Bộ phận một cửa trả quyết định cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

02 giờ

 

Bước 8

Đăng tải thông tin lên website Cục Trồng trọt và Tạp chí nông nghiệp và PTNT Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

30 ngày

 

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng BHGCT in bằng bảo hộ giống cây trồng trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

30 ngày

 

Lãnh đạo Cục phê duyệt bằng bảo hộ giống cây trồng và chuyển Văn thư Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

 

Văn thư đóng dấu và trả bằng bảo hộ giống cây trồng về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

 

Bộ phận một cửa trả bằng bảo hộ giống cây trồng cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Quyết định cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định cấp lại bằng bảo hộ.

- Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng: sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định cấp lại bằng bảo hộ được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Quy trình nội bộ số: 05

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian
(giờ, ngày làm việc)

Đánh giá Bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

-

 

+ Trực tiếp

Trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ

 

+ Qua dịch vụ bưu chính

03 ngày

 

+ Qua môi trường điện tử

Không quá 08 giờ

 

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ và chuyển lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

Chuyên viên thẩm định hồ sơ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

11 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng xem xét nội dung chuyên môn, chuyển Văn phòng Cục

Lãnh đạo Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

01 ngày

 

Lãnh đạo Văn phòng Cục xem xét thể thức, trình lãnh đạo Cục phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Cục

0,5 ngày

 

Bước 5

Lãnh đạo Cục phê duyệt kết quả giải quyết TTHC và chuyển Văn thư Cục đóng dấu, phát hành

Lãnh đạo Cục

01 ngày

 

Bước 6

Văn thư đóng dấu và trả kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận một cửa

Văn thư Cục

01 giờ

 

Bước 7

Bộ phận một cửa trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Bộ phận một cửa

01 giờ

 

Bước 8

Đăng tải thông tin lên website Cục Trồng trọt và Tạp chí nông nghiệp và PTNT Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng

02 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi