Quyết định 3510/QĐ-BTNMT 2015 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

MÔI TRƯỜNG
-------
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
Số: 3510/QĐ-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và tổ chức bộ máy của tchức pháp chế;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Chỉ thị s 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Chỉ thị s 18/CT-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;
Căn cứ Chỉ thị s24/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ v đy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 
 
KẾ HOẠCH
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3510/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
 
1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa chi phí của tổ chức, cá nhân và cơ quan trong thực hiện, giải quyết TTHC; từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.
2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với thực tế.
3. Các nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ và tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2522/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Chỉ thị: số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính; số 18/CT-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan; số 24/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường).
2. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về kiểm soát TTHC.
3. Nhiệm vụ rà soát, cải cách TTHC trọng tâm.
Chi tiết các nội dung thực hiện, chủ trì thực hiện, sản phẩm và thời gian hoàn thành tại Phụ lục phân công trách nhiệm kèm theo Kế hoạch này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.
2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị lập dự toán và bố trí, bảo đảm đủ kinh phí để triển khai thực hiện.
3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ./.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Kế hoạch Kim soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016)
 
 

TT
Nội dung thực hiện
Chủ trì thực hiện
Sản phẩm
Thời gian hoàn thành
I
Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về kiểm soát TTHCThực hiện nhiệm vụ thường xuyên về kiểm soát TTHCThực hiện nhiệm vụ thường xuyên về kiểm soát TTHCThực hiện nhiệm vụ thường xuyên về kiểm soát TTHC
1
Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định, TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Đánh giá tác động TTHC trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật).
Các Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ (đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật).
Báo cáo đánh giá tác động quy định, TTHC của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trước khi gửi thẩm định, trình ban hành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
2
Tham gia ý kiến, thẩm định các quy định, TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Vụ Pháp chế.
(1) Văn bản tham gia ý kiến về quy định, TTHC.
(2) Nội dung thẩm định về quy định, TTHC trong văn bản thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
3
Tổ chức thực hiện công bố TTHC.
Các Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ (đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật).
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC.
Sau khi VBQPPL có nội dung quy định chi tiết TTHC được ban hành.
4
Cập nhật, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
- Vụ Pháp chế cập nhật, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
- Văn phòng Bộ cập nhật, công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
- Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam; Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ TTHC được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; hồ sơ TTHC được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.
Ngay sau khi Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC được ký ban hành.
5
Tổ chức đối thoại, giao lưu trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình giải quyết TTHC; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.
Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế phối hợp.
(1) Hội nghị giao lưu trực tuyến với người dân, doanh nghiệp.
(2) Báo cáo tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Năm 2016
6
Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các địa phương về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường.
Các đơn vị trực thuộc Bộ
Văn bản phúc đáp, xử lý kiến nghị, phản ánh của Bộ.
Thường xuyên.
7
Truyền thông, tuyên truyền về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.
Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền, các đơn vị trực thuộc Bộ
Tin bài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trên trang tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ và bằng các hình thức phù hợp khác.
Thường xuyên.
8
Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
Vụ Pháp chế.
Khóa tập huấn, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các đơn vị trực thuộc Bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
Quý 3 năm 2016
9
Bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
Vụ Tài chính.
Dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm được Bộ trưởng phê duyệt.
Trước 31 tháng 12 năm 2015
10
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC (lồng ghép với kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ và kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ)
Vụ Pháp chế chủ trì
Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp
Nội dung kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC trong Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính.
Năm 2016
11
Đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cải cách TTHC.
Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền.
Bản nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo Bộ đối với thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ.
Tháng 12 năm 2016
II
Nhiệm vụ rà soát, cải cách TTHC trọng tâmNhiệm vụ rà soát, cải cách TTHC trọng tâmNhiệm vụ rà soát, cải cách TTHC trọng tâmNhiệm vụ rà soát, cải cách TTHC trọng tâm
1
Xây dựng quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trong nội bộ cơ quan nhằm bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện phân công trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.
Chánh Văn phòng Bộ.
Quy trình giải quyết TTHC trong nội bộ của Bộ.
Trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.
2
Rà soát, đánh giá về chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước
Các đơn vị trực thuộc Bộ
Báo cáo kết quả rà soát, thống kê, phân loại chế độ báo cáo và các văn bản có liên quan.
Năm 2016
3
Điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
Đề án điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường.
Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.
4
Rà soát, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện liên thông TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
Báo cáo rà soát và đề xuất liên thông TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Trước 31 tháng 12 năm 2016.
5
Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Báo cáo kết quả rà soát
- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
Năm 2016

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi