Quyết định 309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
Số: 309/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.
Điều 2. Quyết định nay có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010)
(Kèm theo Quyết định số 309/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT
Số ký hiệu
Tên văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày, tháng, năm ban hành
Lý do hết hiệu lực
Văn bản QPPL lĩnh vực hàng không
1
11/2000/NĐ-CP
Nghị định ban hành quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng
Chính phủ
03/5/2000
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về an ninh hàng không dân dụng
2
91/2007/NĐ-CP
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Chính phủ
01/6/2007
Bị thay thế bởi Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 03/6/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
3
02/2004/QĐ-BGTVT
Quyết định về việc ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng
Bộ Giao thông vận tải
23/02/ 2004
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
4
06/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động tại khu bay
Bộ Giao thông vận tải
16/01/ 2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
5
51/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định về sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay
Bộ Giao thông vận tải
04/10/ 2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Văn bản QPPL lĩnh vực đường bộ
6
2988/2001/QĐ-BGTVT
Quyết định han hành Quy chế phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ
Bộ Giao thông vận tải
12/9/2001
Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ
7
06/2004/TT-BGTVT
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người
Bộ Giao thông vận tải
31/3/2004
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người
8
08/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành quy định về bến xe ô tô khách
Bộ Giao thông vận tải
10/1/2005
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
9
15/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong "Quy định về bến xe ô tô khách" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải
26/3/2007
Bị bãi bỏ bời Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
10
24/2009/TT-BGTVT
Thông tư quy định cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông vận tải
15/10/ 2009
Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
11
34/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt
Bộ Giao thông vận tải
16/10/ 2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô
12
16/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô"
Bộ Giao thông vận tải
26/3/2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
13
17/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi"
Bộ Giao thông vận tải
26/3/2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
14
07/2008/QĐ-BGTVT
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; "Quy định về vận tải khách bằng taxi" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải
29/4/2008
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
Văn bản QPPL Lĩnh vực đường thuỷ nội địa
15
32/2004/QĐ-BGTVT
Quyết định quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa
Bộ Giao thông vận tải
21/12/ 2004
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 8/11/2010 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa
16
07/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa
Bộ Giao thông vận tải
07/01/ 2005
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa
Văn bản QPPL Lĩnh vực hàng hải
17
1811/2000/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành Hàng hải
Bộ Giao thông vận tải
04/7/2000
Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải
18
25/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình
Bộ Giao thông vận tải
17/5/2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình
19
44/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
Bộ Giao thông vận tải
28/8/2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
Văn bản QPPL chung về giao thông vận tải
20
38/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
Bộ Giao thông vận tải
09/8/2005
Hết hiệu lực do căn cứ ban hành Quyết định là Luật Doanh nghiệp năm 1999 và các Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải đã hết hiệu lực
21
16/2009/TT-BGTVT
Thông tư quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải
05/8/2009
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vặn tải

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 309/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực