Quyết định 2736/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 2736/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm 2014 (tính đến hết ngày 01/7/2014).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 
 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN
Tính hết ngày 01 tháng 7 năm 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2736/QĐ-BGTVT ban hành ngày 18 tháng 07 năm 2014)
 

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
I
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
1
Thông tư
Số 10/2009/TT-BGTVT; ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2009
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Phụ lục 1, Phụ lục II được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Hết hiệu lực một phần ngày 15/6/2014
2
Thông tư
Số 07/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 11 tháng 02 năm 2010
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
Khoản 1 Điều 21 và Phụ lục 2, Phụ lục 4 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2014
3
Thông tư
Số 56/2012/TT-BGTVT; ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Điểm a, b khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 9 và Phụ lục III, Phục lục VII được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Hết hiệu lực một phần ngày 15/6/2014
II
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG
4
Thông tư
Số 01/2011/TT-BGTVT; ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Điều 14.010 Chương B Phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 14/2014/TT-BGTVT ngày 12/05/2014 của của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2014
5
Quyết định
Số 14/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng
Các Điều 41, 42, 43, 44, 45 và Điều 46 bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT ngày 10/03/2014 của của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Hết hiệu lực một phần ngày 01/5/2014
 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN
Tính hết ngày 01 tháng 7 năm 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BGTVT ban hành ngày     tháng   năm 2014)

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
I
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI
1
Nghị định
Số 115/2007/NĐ-CP; ban hành ngày 05 tháng 7 năm 2007
Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
Bị thay thế bởi Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
01/7/2014
2
Quyết định
Số 103/2007/QĐ-TTg; ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2007
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế phối hợp, tìm kiếm cứu nạn trên biển
Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
10/3/2014
3
Thông tư
Số 22/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2010
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2014/TT-BGTVT ngày 9/5/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
01/7/2014
4
Quyết định
Số 07/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2014/TT-BGTVT ngày 11/4/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình
01/6/2014
5
Quyết định
Số 31/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 04 tháng 7 năm 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/4/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau
15/6/2014
II
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG
6
Quyết định
Số 12/2001/QĐ-CHK; ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2001
Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành quy định về xây dựng và phê chuẩn danh mục thiết bị tối thiểu được phép cất cánh
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
28/01/2012
7
Quyết định
Số 239/CAAV; ban hành ngày 03 tháng 02 năm 1997
Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sân bay và người điều hành bay
Hết hiệu lực đồng thời với các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý để ban hành
01/01/2007
8
Quyết định
Số 1257/CAAV; ban hành ngày 12 tháng 7 năm 1997
Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc thành lập trung tâm y tế hàng không
Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2001/QĐ-CHK của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế hàng không
11/7/2001
9
Quyết định
Số 26/2000/QĐ-CHK; ban hành ngày 07 tháng 9 năm 2000
Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy định quản lý thông báo kỹ thuật bắt buộc
Hết hiệu lực đồng thời với các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý để ban hành
01/01/2007
III
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
 
10
Thông tư liên tịch
Số 07/2000/TTLT-GTVT-TCBĐ; ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2000
Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng công trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ
Do các căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực; thẩm quyền ban hành đã không còn phù hợp và nội dung của văn bản không còn phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật hiện tại cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội
Hết hiệu hiệu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực
10
Thông tư
Số 37/2011/TT-BGTVT; ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 6/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ GTVT
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15/6/2014
IV
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC KHÁC
11
Thông tư
Số 04/2007/TT-BGTVT; ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2007
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải
Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT
01/5/2014
12
Thông tư
Số 08/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2010
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ
Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT
01/5/2014
13
Quyết định
Số 1467/2003/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2003
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa
Bị thay thế bởi Thông tư số 67/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành GTVT
01/3/2014
 
 

thuộc tính Quyết định 2736/QĐ-BGTVT

Quyết định 2736/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2736/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:18/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2736/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi