Quyết định 265/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-----------------
Số: 265/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2012
--------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Thực hiện Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính,
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, PC-KSTTHC.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA BHXH VIỆT NAM NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-BHXH ngày 08/3/2012 của BHXH Việt Nam)
 

STT
Nội dung thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
Ghi chú
1
Xây dựng quy chế phối hợp trong việc công bố công khai thủ tục hành chính đồng thời cập nhật các thủ tục hành chính đã thực hiện phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản quy định về TTHC của Ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; xây dựng các định mức chi phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thông báo tới các đơn vị làm cơ sở để thực hiện.
VP và Ban Pháp chế
Các đơn vị: Thu; Chi; Cấp sổ, thẻ; Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT
01 - 03/2012
Văn phòng chủ trì từ tháng 01 - 02/2012
Ban Pháp chế chủ trì từ tháng 3/2012
2
Xây dựng chuyên mục về công tác kiểm soát TTHC trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH
VP và Ban Pháp chế
Báo BHXH
Tạp chí BHXH
01 - 03/2012
3
Công khai địa chỉ trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và hộp thư điện tử… để cá nhân, tổ chức nhận biết các kênh thông tin phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
VP và Ban Pháp chế
Báo BHXH
Tạp chí BHXH
Ban Tuyên truyền
01 - 03/2012
4
Công bố, công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính
VP và Ban Pháp chế
Các đơn vị liên quan
01 - 12/2012
5
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
VP và Ban Pháp chế
Các đơn vị liên quan
BHXH các tỉnh, thành phố
3 - 12/2012
6
Xây dựng mạng lưới cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền về cải cách TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố
VP và Ban Pháp chế
Các đơn vị liên quan
BHXH các tỉnh, thành phố
01 - 06/2012

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 265/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 265/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!