Quyết định 2491/QÐ-BVHTTDL 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về xử lý tình trạng nhũng nhiễu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 2491/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Nội chính Trung ương
(để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ
(để báo cáo);
- Các Thứ trưng;
- Lưu: VT, TTr.TG (100)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (sau đây gọi tắt là “Chỉ thị số 10”), Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức phổ biến quán triệt đến từng cán bộ, công chức cơ quan đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10 nhằm nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo quy định pháp luật và trong kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng; bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đo, chỉ đo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 10; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên những nhiệm vụ sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng chính phđến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình.

b) Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kluật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao.

c) Chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

d) Xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng; ngăn cản việc chống tham nhũng đồng thi xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý; xây dựng kế hoạch và tchức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức đúng quy định.

e) Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công dân và Nội quy, quy chế tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thi, đúng phạm vi thẩm quyền; tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện:

a) Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng đề xuất tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thi gian giải quyết.

b) Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực cht, cu thị; tiếp tục thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan tại trụ sở làm việc, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Bộ, của đơn vị.

c) Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, lập đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nht là vhành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chng tham nhũng.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên theo lộ trình được phê duyệt.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các thủ tục hành chính có trách nhiệm đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của Luật công chức, Luật viên chức; tăng cường các biện pháp tuyên truyn, giáo dục pháp luật vPCTN, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra và xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý:

a) Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành theo đúng Chthị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính ph; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kim tra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra vcông vụ, công chức, nht là việc thực hiện quy tc ứng x, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ; Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành. Gắn nội dung kim tra công tác tchức cán bộ tại các đơn vị theo tinh thn các nghquyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; ngăn ngừa những việc làm sai trái, tiêu cực, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính tr, tư tưởng, đạo đức, li sống của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch.

b) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, đề xuất giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và chế tài xử lý các hành vi đe dọa người tố cáo; đề xuất hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đơn vị, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những trường hp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Xlý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; tiến hành xử lý hành chính kịp thời, đồng thời đề xuất xử lý hình sự đối vi hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà vi người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tcấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí PCTN, THTKCLP trong cơ quan, đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ hàng quý của đơn vị, gửi về Thanh tra Bộ để tổng hp, báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ.

2. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp vi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham mưu Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vững vàng về chính trị, tư tưng; trong sáng về đạo đức, lối sống; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

4. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và Chỉ thị số 10 của Thủ tưng Chính phủ.

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ thực hiện tăng cường đưa tin bài tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10.

6. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch này; tổng hp báo cáo Bộ trưởng kết quthực hiện Chỉ thị số 10 theo quy định./.

 

thuộc tính Quyết định 2491/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2491/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2491/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Khánh Hải
Ngày ban hành:16/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân

Ngày 16/7/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 2491/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-TTg, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý như sau:

- Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử; lập đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý vi phạm;

- Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý; rà soát thủ tục hành chính, đề xuất tinh giản, rút ngắn thời gian giải quyết;

- Nâng cao chất lượng đối thoại với người dân, công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu tới Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật Viên chức 2010, Luật Tiếp công dân 2013.

Xem chi tiết Quyết định2491/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi