Quyết định 2365/QĐ-BTTTT 2016 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 2365/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông” gồm các nội dung cụ thể sau:
1. Xây dựng và ban hành 39 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục kèm theo).
2. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.
3. Hàng tháng và hàng quý, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo quy định tại Quy chế của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và việc tham gia góp ý đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 về Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2365/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
 

STT
Tên văn bản
Cơ quan chủ trì
Thời gian trình
Thời điểm đăng website (trên cổng TTĐT của Chính phủ, Bộ TTTT)
Thời điểm thẩm định
Ghi chú
1.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 04/2015/TT-BTTTT ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
Cục Tần số vô tuyến điện
Tháng 3
01/01
Đầu tháng 3
 
2.
Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2013/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
Tháng 8
01/6
Đầu tháng 8
 
3.
Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 3
01/01
Đầu tháng 3
Chuyển từ CT 2016
4.
Thông tư công nhận tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
 
5.
Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
Chuyển từ CT 2016
6.
Thông tư về việc ban hành giá cước sử dụng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước (thay thế TT 06/2010/TT-BTTTT)
Cục Bưu điện Trung ương
Tháng 10
01/8
Đầu tháng 10
 
7.
Thông tư Quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (thay thế TT 23/2011/TT-BTTTT)
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
 
8.
Thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng
Cục An toàn thông tin
Tháng 3
01/01
Đầu tháng 3
 
9.
Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép
Tháng 3
01/01
Đầu tháng 3
 
10
Thông tư quy định chi tiết về cấp mã số quản lý, tên định danh và chống tin nhắn rác
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
11
Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Tháng 02
01/12/2016
Đầu tháng 02
 
12
Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Tháng 02
01/12/2016
Đầu tháng 02
 
13
Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
Tháng 3
01/01
Đầu tháng 3
Chuyển từ CT 2016
14
Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
15
Thông tư Quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 11
01/9
Đầu tháng 11
 
16
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
17
Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
Tháng 3
01/01
Đầu tháng 3
Chuyển từ CT 2016
18
Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông
Cục Viễn thông
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
Chuyển từ CT 2016
19
Thông tư quản lý giá cước viễn thông
Tháng 11
01/9
Đầu tháng 11
 
20
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định và Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
21
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
22
Thông tư quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
Chuyển từ CT 2016
23
Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
Chuyển từ CT 2016
24
Thông tư quy định về phát hành tem bưu chính kỷ niệm
Vụ Bưu chính
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
25
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
26
Thông tư quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
27
Thông tư quy định về Mã bưu chính quốc gia
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
 
28
Thông tư quy định và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
 
29
Thông tư quy định về giá cước và việc miễn giảm giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
 
30
Thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tháng 9
01/7
Đầu tháng 9
 
31
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hệ thống chứng thực chữ ký số
Tháng 11
01/9
Đầu tháng 11
 
32
Thông tư quy định về việc dán tem phòng, chống in lậu, in giả, sao chép trái phép xuất bản phẩm
Cục Xuất bản, In và Phát hành
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
Chuyển từ CT 2016
33
Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử
Tháng 11
01/9
Đầu tháng 11
 
34
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Thanh tra Bộ
Tháng 10
01/8
Đầu tháng 10
 
35
Thông tư quy định hoạt động giám sát và cảnh báo an toàn mạng
VNCERT
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
Chuyển từ CT 2016
36
Thông tư quy định việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm tương thích, thông suốt và an toàn thông tin
Cục Tin học hóa
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
37
Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc tổ chức Liên hoan Phim tài liệu truyền hình và Phóng sự chuyên đề
Cục PTTH&TTĐT
Tháng 11
01/9
Đầu tháng 11
 
38
Thông tư quy định chi tiết Luật Trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm cho trẻ em
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 
39
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 26/8/2016 và Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tháng 6
01/4
Đầu tháng 6
 

 
 

thuộc tính Quyết định 2365/QĐ-BTTTT

Quyết định 2365/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2365/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:30/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi