Quyết định 2326/QĐ-BTTTT đánh giá thủ tục hành chính của Bộ TTTT 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2326/QĐ-BTTTT

Quyết định 2326/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2326/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:29/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch rà soát 20 TTHC thuộc quản lý của Bộ TTTT năm 2021

Ngày 29/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 2343/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Theo đó, trong quý III/2021, Vụ Bưu chính chủ trì báo cáo kết quả ra soát, kiến nghị và đề xuất đối với 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính gồm: Cấp giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;…

Bên cạnh đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành thực hiện rà soát trong quý II/2021 đối với 05 thủ tục hành chính sau đây: Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản; Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2326/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 2326/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 2326/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2326/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

I. Lĩnh vực Bưu chính

1.

1. Cấp giấy phép bưu chính

Vụ Bưu chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất

2.

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Vụ Bưu chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

3.

3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Vụ Bưu chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

4.

4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Vụ Bưu chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

5.

5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Vụ Bưu chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

6.

6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Vụ Bưu chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

II. Lĩnh vực Viễn thông và Internet

7.

1. Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”

Cục Viễn thông

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất

8.

2. Đăng ký giá cước viễn thông

Cục Viễn thông

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

9.

3. Thông báo giá cước viễn thông

Cục Viễn thông

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

10.

4. Đổi số thuê bao viễn thông

Cục Viễn thông

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

11.

5. Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet

Cục Viễn thông

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

12.

6. Cấp, phân bổ địa chỉ Ip (v4, v6)

VNNIC

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

13.

7. Cấp, phân bổ số hiệu mạng

VNNIC

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2021

III. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

14.

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Cục PTTH- TTĐT

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất

15.

2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Cục PTTH- TTĐT

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

IV. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

16.

1. Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất

17.

2. Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

18.

3. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

19.

4. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

20.

5. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2021

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi