Quyết định 1877/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 1877/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 10753/BTC-HCSN ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Kho bạc nhà nước;

- Kiểm toán nhà nước;

- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057357

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

1.646.000

1.646.000

0

-

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt đông thường xuyên của đơn vị sự nghiệp)

1.646.000

1.646.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-1.646.000

-1.646.000

0

-

Chi hỗ trợ đảm bảo một phần chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp

-1.646.000

-1.646.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Cục Tin học và Thống kê tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

1.215.000

1.215.000

0

 

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp)

1.215.000

1.215.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-1.215.000

-1.215.000

0

-

Chi khác

-1.215.000

-1.215.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Tin học và Thống kê tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Cục quản lý giá
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1110608

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

298.000

298.000

0

-

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp)

298.000

298.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-298.000

-298.000

0

-

Chi khác

-298.000

-298.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Quản lý Giá:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1104239

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Vốn viện trợ

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoản 102)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

7.422.575

7.422.575

0

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

7.422.575

7.422.575

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-7.422.575

-7.422.575

0

-

Chi khác

-7.422.575

-7.422.575

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường Đại học tài chính – kế toán
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057460

Mã số KBNN giao dịch: 2116

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

16.350.000

16.350.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-16.350.000

-16.350.000

0

-

Chi khác

-16.350.000

-16.350.000

0

 

 

 

 

 

 
 

Phụ lục VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057457

Mã số KBNN giao dịch: 0417

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

13.000.000

13.000.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-13.000.000

-13.000.000

0

-

Chi khác

-13.000.000

-13.000.000

0

 

 

 

 

 

 

Phụ lục VII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110918

 (Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 085)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

6.718.000

6.718.000

0

2

Kinh phí hoạqt động không thường xuyên

-6.718.000

-6.718.000

0

-

Chi khác

-6.718.000

-6.718.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục VIII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057626

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

14.524.000

14.524.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-14.524.000

-14.524.000

0

-

Chi khác

-14.524.000

-14.524.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1877/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1877/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!