Quyết định 1877/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1877/QĐ-BTC

Quyết định 1877/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1877/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:24/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ngày 24/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1877/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

Cụ thể, điều chỉnh 1.646.000.000 đồng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước từ kinh phí không thực hiện tự chủ sang kinh phí thực hiện tự chủ cho các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp).

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Giá chuyển 298.000.000 đồng từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ sang các khoản chi đặc thù ngoài định mức thuộc kinh phí thực hiện tự chủ; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính chuyển 7.422.575.000 đồng từ kinh phí hoạt động không thường xuyên sang kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1877/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 1877/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 10753/BTC-HCSN ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Kho bạc nhà nước;

- Kiểm toán nhà nước;

- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057357

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

1.646.000

1.646.000

0

-

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt đông thường xuyên của đơn vị sự nghiệp)

1.646.000

1.646.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-1.646.000

-1.646.000

0

-

Chi hỗ trợ đảm bảo một phần chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp

-1.646.000

-1.646.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Cục Tin học và Thống kê tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

1.215.000

1.215.000

0

 

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp)

1.215.000

1.215.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-1.215.000

-1.215.000

0

-

Chi khác

-1.215.000

-1.215.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Tin học và Thống kê tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Cục quản lý giá
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1110608

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

298.000

298.000

0

-

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức (chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp)

298.000

298.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-298.000

-298.000

0

-

Chi khác

-298.000

-298.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cục Quản lý Giá:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1104239

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Vốn viện trợ

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoản 102)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

7.422.575

7.422.575

0

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

7.422.575

7.422.575

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-7.422.575

-7.422.575

0

-

Chi khác

-7.422.575

-7.422.575

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường Đại học tài chính – kế toán
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057460

Mã số KBNN giao dịch: 2116

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

16.350.000

16.350.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-16.350.000

-16.350.000

0

-

Chi khác

-16.350.000

-16.350.000

0

 

 

 

 

 

 
 

Phụ lục VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057457

Mã số KBNN giao dịch: 0417

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

13.000.000

13.000.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-13.000.000

-13.000.000

0

-

Chi khác

-13.000.000

-13.000.000

0

 

 

 

 

 

 

Phụ lục VII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110918

 (Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 085)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

6.718.000

6.718.000

0

2

Kinh phí hoạqt động không thường xuyên

-6.718.000

-6.718.000

0

-

Chi khác

-6.718.000

-6.718.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC) trước ngày 05/10/2021: Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán./.

 

 

Phụ lục VIII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057626

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

14.524.000

14.524.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-14.524.000

-14.524.000

0

-

Chi khác

-14.524.000

-14.524.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi