Quyết định 1801/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa của Bộ Văn hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1801/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC), TN.30.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 468/QĐ-TTg) và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

1.2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa tại các đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

1.3. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

1.4. Việc thực hiện Kế hoạch này phải bảo đảm yêu cầu lấy việc phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của Bộ phận Một cửa tại các đơn vị có TTHC trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Yêu cầu:

2.1. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, các đơn vị có TTHC giúp Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg; đảm bảo việc triển khai thực hiện toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

2.2. Các đơn vị có TTHC và các đơn vị có liên quan tích cực, chủ động phát huy vai trò của mình để cùng chung tay thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên Cổng Dịch cụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Quyết định số 468/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Đề án đổi mới).

2. Rà soát, xây dựng lộ trình hoàn thành các mục tiêu, nội dung của Đề án đổi mới trong giai đoạn 2021 - 2025.

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất.

4. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới và Kế hoạch này.

Nội dung nhiệm vụ và phân công cụ thể các đơn vị tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị có TTHC trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

1.1. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025.

1.2. Phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án đổi mới; kiến nghị Lãnh đạo Bộ các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

1.3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để thu hút các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo Đề án đổi mới.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có TTHC xây dựng và triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

4. Các đơn vị có TTHC trực thuộc Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Đề án đổi mới và Kế hoạch này về Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến và tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Văn phòng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án đổi mới./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

Phụ lục

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HANH CHÍNH

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1801/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1

Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Đề án đổi mới.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

2

Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng xuất lao động của Bộ phận Một cửa tại các đơn vị có TTHC.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC

3

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

Thường xuyên

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC

4

Đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Hoàn thiện số hóa tại Bộ phận Một cửa

5

Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Thường xuyên

Hoàn thiện, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC

6

Đánh giá để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ;

Trung tâm Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Báo cáo đánh giá TTHC

7

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc để nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đổi mới.

Các đơn vị có TTHC

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành

8

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Thường xuyên

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo    kế hoạch

9

Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Văn phòng Bộ; Các đơn vị có TTHC

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Thường xuyên

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC

10

Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị có TTHC

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Quyết định phân bổ kinh phí                   theo kế hoạch công tác hàng năm

11

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Đề án đổi mới (lồng ghép vào báo cáo công tác kiểm soát TTHC tại phần nội dung thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao).

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

Thường xuyên

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đổi mới

II

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

1

Năm 2021

1.1

Triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Quý IV/2021

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.2

Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cụ thể: Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Quý IV/2021

Hoàn thiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

2

Năm 2022

2.1

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2022

Kết quả giải quyết TTHC được số hóa theo yêu cầu

2.2

Hoàn thành việc hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các đơn vị có TTHC.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Năm 2022

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ

2.3

Hoàn thành việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Năm 2022

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2.4

Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống giám sát, đánh giá tự động theo thời gian thực.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2022

Báo cáo đánh giá TTHC

2.5

Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Năm 2022

Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ

2.6

Tối thiểu 30% tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó).

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2022

Xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

2.7

Giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ;

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2022

Giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa

3

Năm 2023 - 2025

3.1

Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa của Bộ phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các đơn vị có TTHC.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có TTHC

Năm 2023 - 2025

Các hệ thống được kết nối, chia sẻ, vận hành và sử dụng hoàn thiện

3.2

Tăng tỉ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2023 - 2025

Kết quả giải quyết TTHC được số hóa tăng theo lộ trình

3.3

80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng kết nối, chia sẻ.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2023 - 2025

Các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã có được mặc định không phải cung cấp hoặc khai lại

3.4

Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; Tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các đơn vị có thẩm quyền giải quyết hoặc các đơn vị có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Các đơn vị có TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2025

Số lượng hồ sơ được hiển thị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

3.5

Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết TTHC, cụ thể:

Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận Một cửa trong 01 năm lên mức tối thiểu tại Bộ là 2.000 hồ sơ (trừ trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm/01 Bộ phận Một cửa ít hơn chỉ tiêu trên).

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2025

Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm soát TTHC cuối năm

3.6

Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ;

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2025

Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm soát TTHC cuối năm

3.7

Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ;

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2025

Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm soát TTHC cuối năm

3.8

Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ;

Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2025

Đánh giá của cá nhân, tổ chức khi tham gia dịch vụ công

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi