Quyết định 1361/QĐ-BTTTT 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 1361/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ “BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

nhayCác nội dung thủ tục hành chính quy định tại Quyết định này trái với quy định của Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung thủ tục hành chính: Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học tại Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1689/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 432/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính: Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính: Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ bởi Phần II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1545/QĐ-BTTTT theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung thủ tục hành chính Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” được công bố tại Quyết định 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 2046/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; Gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được công bố tại Quyết định 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ bởi Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 2188/QĐ-BTTTT theo quy định tại Điều 2nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 77/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính lĩnh vực tần số vô tuyến điện công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1401/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính Cấp thẻ nhà báo; Đổi thẻ nhà báo; Cấp lại thẻ nhà báo ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định 124/QĐ-BTTTT.nhay
nhayNội dung các thủ tục hành chính Phân bổ mã, số viễn thông; Chấp nhận hoàn trả mã, số viễn thông công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định 62/QĐ-BTTTT.nhay

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (85).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

thuộc tính Quyết định 1361/QĐ-BTTTT

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1361/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:16/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin, truyền thông

Ngày 16/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1361/QĐ-BTTTT công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ này.

Bộ Thủ tục hành chính này được chia thành các cấp: Trung ương, tỉnh và huyện. Trong đó, mỗi cấp sẽ có các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác nhau, như: Ở trung ương có thủ tục lĩnh vực bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; công nghệ thông tin; báo chí; xuất bản, in và phát hành…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.

Từ ngày 09/10/2019, Quyết định này bị hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 1689/QĐ-BTTTT.

Xem chi tiết Quyết định1361/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 1361/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ “BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (85).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

 

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3504/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Quyết định 3504/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Hành chính, Bảo hiểm

Vui lòng đợi