Quyết định 1216/QĐ-BTTTT 2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1216/QĐ-BTTTT

Quyết định 1216/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1216/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 13/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 1216/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Cụ thể, các nội dung thông tin, tuyên truyền gồm: Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Tuyên truyền các nội dung trong Chương tình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước;…

Bên cạnh đó, việc thông tin, tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức sau: các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn, chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1216/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1216/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Lưu: VT, TTCS, BH(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 1145/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030.

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

c) Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong trong việc giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu:

a) Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và yêu cầu của từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng.

b) Nội dung tuyên truyền phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

c) Tuyên truyền phải góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:

a) Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

đ) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

e) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

g) Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

h) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các địa phương.

i) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính.

k) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền:

a) Thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách phát luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nhắn tin trên mạng viễn thông; truyền thông trên các nền tảng công nghệ (mạng xã hội, tủ sách điện tử, các app chức năng...).

b) Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ năm 2021 đến năm 2030.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền được bố trí hằng năm trong tổng kinh phí phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng và các loại hình thông tin cơ sở khác đến người dân.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

c) Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng và các hình thức thông tin cơ sở khác.

d) Báo cáo kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn địa phương.

b) Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước; chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tin trên bảng tin công cộng, trang thông tin điện tử; nhắn tin trên mạng viễn thông, truyền thông trên các nền tảng công nghệ (mạng xã hội, tủ sách điện tử, các app chức năng...) về cải cách hành chính nhà nước.

c) Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Thông tin trên bảng tin công cộng; trên trang thông tin điện tử cấp huyện; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách phát luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở...

d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở lồng ghép nội dung về cải cách hành chính nhà nước trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

đ) Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định.

e) Báo cáo kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-BCĐKTTT của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Quyết định 79/QĐ-BCĐKTTT của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính sách, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi